Liiton kokous 2023

Salibandyliiton varsinainen liittokokous järjestetään lauantaina 25.11.2023.

Aika: Lauantai 25.11.2023 klo 11:00 (valtakirjojen tark. klo 9 alkaen).
Paikka: Taitotalon kongressikeskus, auditorio
Osoite: Valimotie 8, 00380 Helsinki
Osallistumismuoto: Paikan päällä tai etäyhteydellä (Teams)

Tältä sivulta löydät ajankohtaiset tiedot liiton kokouksesta. Sivulle julkaistaan muun muassa 1) hallitusehdokkaiden esittelyt, 2) liiton varsinaisen kokouksen materiaalit ja muuta infoa.

1) Salibandyliiton hallituksen kaikki ehdokkaat esitellään edellisen vaalin (2020) tavoin, puheenjohtajaehdokkaat hieman kattavammin. Esittelyt laatii Salibandyliiton viestintä yhdessä ehdokkaiden kanssa. Edellisten vaalien kaltaisia videoesittelyitä ei tällä kertaa resurssipulan takia tehdä, mutta tekstein ja kuvin ehdokkaat kyllä esitellään. Esittelyjä ryhdytään julkaisemaan ehdokasasettelun päätyttyä noin kuukautta ennen liittokokousta. Liiton viestintä kannustaa ehdokkaita tuomaan jo ennen esittelyitä ja sen jälkeen näkemyksiään julki eri sosiaalisen median kanavissa.

2) Kokouksen materiaalit julkaistaan kokouskutsun yhteydessä viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta.

Ilmoittaudu kokoukseen maanantaihin 20.11. klo 11 mennessä!

Kokoukseen osallistuvan jäsenen on sekä ilmoittauduttava kokoukseen että täytettävä ja allekirjoitettava sähköinen valtakirja maanantaihin 20.11. klo 11 mennessä. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 

Ote toimintasäännöistä 8§:stä

“Voidakseen käyttää liiton kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan liiton kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.”

Kokousmateriaalit

Liiton kokouksen Q & A – osallistumisoikeus, äänimäärät, äänestäminen jne.

 • Kaikilla Salibandyliiton jäsenseuroilla, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa, on oikeus osallistua liiton kokoukseen ja käyttää päätösvaltaa siellä.  Liiton kokouksissa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä vähintään yksi varsinainen ääni.

 • Yhden varsinaisen äänen lisäksi voi jäsenellä olla enintään kaksi lisä-ääntä, siten kuin tässä määrätään.
  Varsinainen jäsen saa yhden lisä-äänen, jos jäseneen on liiton kokousta edeltävän toukokuun viimeiseen päivään mennessä kyseisenä pelikautena lunastettu vähintään sata (100) liittohallituksen vahvistamaan lisenssiluokitukseen kuuluvaa lisenssiä sekä toisen lisä-äänen, kun näin lunastettujen lisenssien määrä on yhteensä viisisataa (500) tai sitä enemmän. (Salibandyliiton toimintasäännöt, 8§)

 • Liiton kokouksissa käyttävät jäsenten päätäntävaltaa näiden valtuuttamat kokousedustajat. Jokainen jäsen valitsee itselleen kokousedustajan, joka saa käyttää edustamansa jäsenen koko äänimäärän. Yhtä jäsentä voi edustaa kerallaan vain yksi kokousedustaja, jolloin kokousedustajalla on käytettävissään, seuran mukaan, yhteensä 1–3 ääntä. (Salibandyliiton toimintasäännöt, 8§)

 • Jäsenen valtuuttaman kokousedustajan tulee olla jäsenen lakimääräinen edustaja, jäsenen hallituksen jäsen tai sellainen täysivaltainen henkilöjäsen, jolla on voimassa oleva liiton lisenssi (pelipassi). Kokousedustajan on kokouksessa esitettävä jäsenyhdistyksen hallituksen tai nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja. (Salibandyliiton toimintasäännöt, 8§) Sähköinen valtakirja pitää olla allekirjoitettuna ja toimitettuna ennen kokousta maanantaihin 20.11.2023 klo 11 mennessä.

 • Seuran puheenjohtaja tai seuran sääntöjen mukainen nimenkirjoittaja. Yhdistyslain 36§ kertoo, että hallituksen puheenjohtajalla (puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen) on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi, jollei tätä oikeutta ole rajoitettu jäljempänä 3 momentissa tarkoitetuin tavoin.

  Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi: 

  1) yhdellä tai useammalla hallituksen jäsenellä;
  2) asemansa perusteella muulla henkilöllä; tai
  3) henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

 • Täysivaltaisella tarkoitetaan yli 18-vuotiasta henkilöä, jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. (Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi.) (Laki holhoustoimesta, 2§). Henkilöjäsenellä tarkoitetaan henkilöä, joka on hyväksytty jäsenseuran hallituksen päätöksellä jäseneksi. Yhdistyslaki (2§) määrää, miten jäseneksi liittyminen tapahtuu: ”Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty.”

  Voimassa oleva liiton lisenssi (pelipassi) tarkoittaa mitä tahansa kaudelle 2023–24 lunastettua henkilökohtaista pelipassia. Kokousedustajan jäsenyyden pitää lisäksi olla siinä seurassa, jota hän liiton kokouksessa edustaa.

 • Jokaisen kokousedustajan tulee ilmoittautua kokoukseen ja toimittaa sähköisesti täytetty ja allekirjoitettu valtakirja ennen kokouskutsussa määrättyä viimeistä päivämäärää (20.11.2023. klo 11 mennessä).

  Salibandyliiton toimihenkilöt tarkastavat jokaisen ilmoittautumisen ja valtakirjan sekä sen, että osallistuja täyttää Salibandyliiton toimintasääntöjen mukaiset vaatimukset kokousedustajasta.

  Mikäli lisenssi (pelipassi) tulee olla voimassa (ks. edellinen kohta), tarkastavat Salibandyliiton toimihenkilöt myös tämän etukäteen valtakirjojen tarkistuksen yhteydessä 

   

   

 • Salibandyliiton toimintasäännöt määräävät, että kunkin seuran ääniä käyttää yksi henkilö. Sama henkilö voi edustamiseen liittyvien edellytysten täyttyessä edustaa myös useampaa jäsentä.

 • Äänioikeutetut kokousedustajat päättävät kokouksessa lopullisesta äänestystavasta. Esitys on, että äänestyksessä käytetään sähköistä E-vaali-järjestelmää. Äänioikeutetut paikalla olijat ja etänä osallistuvat käyttävät samaa äänestysjärjestelmää.

 • Äänioikeutetut kokousedustajat äänestävät.

 • Äänestys tapahtuu liiton kokouksen päätöksen mukaisella tavalla. Mikäli kokous hyväksyy E-vaali-järjestelmän äänestystavaksi, suoritetaan äänestys tai äänestykset ko. järjestelmän kautta sähköisesti. Kokoukseen ilmoittautuneille äänivaltaisille jäsenille toimitetaan äänestysohjeet ennakkoon.

 • Äänestystavasta päättää liiton kokous, eli valtuutetut kokousedustajat. Mikäli päätetään käyttää avointa E-vaali-järjestelmää, on äänestys suljettu eli äänestäjät eivät näe, mitä muut ovat äänestäneet.

 • Puheenjohtajan vaalissa voittaa se, joka saa vähintään puolet annetuista äänistä. Kun ehdolla on useampi kuin kaksi ehdokasta, voi käydä niin, ettei kukaan ehdokkaista saa ensimmäisessä äänestyksessä vaadittavaa äänimäärää. Mikäli näin käy, äänestetään kahden eniten ääniä saaneen kesken uudelleen, ja vähintään puolet äänistä saanut ehdokas voittaa. Mikäli äänet menevät tasan, voittajan ratkaisee arpa.

 • Liiton kokouksessa valtuutetut kokousedustajat päättävät vaalitavasta. Mikäli liiton kokous hyväksyy uudet esitarkastetut toimintasäännöt, äänestystulokseen vaikuttaa säännöissä määritellyt kiintiöt. Salibandyliiton esitarkastetut uudet toimintasäännöt §11: Hallituksen jäsenistä yhtä sukupuolta voi olla enintään kaksi kolmasosaa (2/3). Yhden hallitukseen valittavista jäsenistä tulee olla aktiivinen pääsarjapelaaja taikka henkilö, joka on pelaajia edustavan tahon ehdottama.

  Lähtökohtana on, että kaikista hallituksen varsinaisista jäsenistä äänestetään samalla kerralla. Kokous päättää lopullisesta äänestystavasta huomioiden uusien sääntöjen mukaiset kiintiöt. Tasatuloksen kohdalla ratkaisee arpa.

Liiton varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3) todetaan
a) läsnäolijat
b) kokouksessa edustetut äänioikeutetut jäsenet sekä niiden äänimäärät ja valtuutetut edustajat
4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) esitetään hallituksen laatima pitkän aikavälin toimintasuunnitelma ja keskustellaan toiminnan kehittämisestä pitkällä aikavälillä
6) esitetään liiton hallituksen laatima raportti liiton taloudellisesta tilasta sekä keskustellaan liiton taloudesta ja sen kehityksestä
7) päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja palkkioperusteista kolmeksi seuraavaksi tilikaudeksi
8) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä kolmeksi seuraavaksi tilikaudeksi
9) valitaan 17§:n mukaisesti asetettujen ehdokkaiden joukosta hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kolmeksi tilikaudeksi
10) päätetään valtuuston jäsenten lukumäärä ja niiden alueellinen jakauma seuraavaksi kolmeksi tilikaudeksi
11) valitaan valtuuston jäsenet ja näille alueperusteiset varajäsenet seuraavaksi kolmeksi tilikaudeksi
12) valitaan 12§:ssä tarkoitetun valituslautakunnan jäsenten määrä ja jäsenet seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi
13) valitaan liitolle seuraavaksi kolmeksi tilikaudeksi joko kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tai vaihtoehtoisesti yksi tilintarkastusyhteisö
14) vahvistetaan jäsenmaksut seuraavaksi kolmeksi tilikaudeksi
15) käsitellään liiton hallituksen esittämät tai jäsenten tämän pykälän mukaisesti vireille panemat asiat
16) kokouksen päättäminen

Tea Naskali
Liittokoordinaattori
Päätöksenteon koordinointi, hallituksen kokousten sihteeri, huomionosoitukset, vapaakortit, liiton kokoukset ja henkilöstöasiat. Työsuojeluvaltuutettu.