Kurinpito

Salibandyn kurinpitojärjestelmä on olemassa tukeakseen mahdollisimman hyvin kilpailutoimintaan osallistuvien turvallisuutta sekä tulosten ratkeamista reilulla pelillä. Turvallisuuteen liittyy lähinnä mahdollisuus määrätä vaarallisista sekä raskaista rikkeistä jälkikäteen lisärangaistuksia ja reilun pelin turvaamiseen joukkueiden mahdollisuus tehdä otteluista vastalause.

Tässä on vain kurinpidosta vain tiivistetty yleiskuvaus, joka ei korvaa eikä haasta itse sääntöjä. Ne taas löytyvät yläsivun kautta täältä.

Kurinpito jakaantuu kahteen järjestelmään: Pääsarjoissa eli F-liigassa ja miesten Divarissa noudatetaan kilpailusääntöjen lisäksi pääsarjojen sarjamääräyksiä, jotka tuovat niihin nopeutettuja ja laajennettuja menettelyjä kuten kurinpitodelgaation ja videotutkintapyynnöt.

Muut kuin pääsarjat

Asian päätyminen kurinpitokäsittelyyn

Muissa kuin pääsarjoissa kurinpitoasia tulee tyypillisesti vireille erotuomariraportilla erotuomarien tuomittua ottelussa PR:n tai muuten katsottua, että ottelussa on tapahtunut jotain lisäselvittelyä vaativaa.

Jos joukkue katsoo, että ottelussa on tapahtunut jotain kurinpitokäsittelyä vaativaa, se voi tehdä ottelusta ilmoituksen rikkomuksesta. Jotta ilmoitus käsitellään, se tulee toimittaa liittoon ensimmäisenä ottelun jälkeisenä arkipäivänä mukanaan tosite suoritetusta 200 euron käsittelymaksusta. Jos ilmoitus johtaa rangaistukseen, maksu palautetaan. Myös erotuomari tai otteluvalvoja voi tehdä rikkomusilmoituksen, jos katsoo omaa oikeuttaan loukatun.

On hyvä huomata, että tekemällä tällaisen ilmoituksen rikkomuksesta joukkue varmistaa samalla itselleen mahdollisuuden hakea muutosta päätökseen, jos se olisi oman kannan vastainen.

Liitolla on mahdollisuus ottaa oma-aloitteisesti käsittelyyn myös muu liiton tietoon tullut asia. Muuten liiton tietoon tulleissa asioissa voidaan tehdä alustava selvitys liiton toiminnanjohtajan tai muun liittohallituksen nimeämän henkilön johdolla. Toiminnanjohtaja tai näitä tapauksia varten nimetty muu taho tekee selvityksen perusteella ratkaisun, onko asiassa perusteltu syy saattaa tapaus liiton kurinpitoelimen ratkaistavaksi.

Asian käsittely liitossa

Useimmat kurinpitoasiat käsittelee liiton määräämä toimihenkilö, tällä hetkellä Timo Kankkunen, joka voi määrätä korkeintaan kolmen ottelun (tai jonkun saatua PR:n myötä jo yhden ottelun, sen lisäksi kahden ottelun) pelikiellon. Jos toimihenkilö katsoo rikkeen ehkä vaativan ankarampaa rangaistusta tai muuten laajempaa käsittelyä, hän voi siirtää asian liiton kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.

Kurinpitovaliokunnan käsittelemissä asioissa pyydetään ennen asian ratkaisemista rikkeestä epäillyltä vastine ja tarvittaessa lausumat muilta, joilla saattaa olla asiasta merkityksellistä lisätietoa. Sellaisia ovat esimerkiksi rikkeen kohteena ollut joukkue tai ottelun toimitsijat. Rikkeestä epäillyllä on ennen vastineen antamista oikeus saada tietoonsa kaikki materiaali, jota epäilyn tueksi on esitetty.

Vastineessa kannattaa kertoa oma näkemyksensä siitä, mitä tilanteessa tapahtui, ja myöntääkö vai kiistääkö väitetyn rikkeen. Vastineen tueksi voi vapaasti liittää video- tai muuta materiaalia kunhan se on sellaisessa muodossa, että sen saa auki.

Jotta vastine varmasti otetaan huomioon, se tulee tietysti toimittaa annetussa kohtuullisessa määräajassa. Vaikka vastinetta ei toimitettaisi, se ei estä asian ratkaisemista.

Erotuomarit ovat otteluissa paikalla liiton puolueettomiksi henkilöiksi asettelemina, joten heidän näkemyksensä on puhtaissa sana sanaa -vastaan tilanteissa lähtökohtaisesti painavin. Erotuomaritkin ovat kuitenkin ihmisiä ja erehtyväisiä, joten video- tai muussa materiaalissa voi olla arvion muuttavaa lisätietoa.

Kun kurinpitoasia on ratkaistu, päätös lähetetään tiedoksi asianosaisille sähköpostilla tai kirjeellä.

Vastalauseet

Vastalause on, kuten säännöt juhlavasti sanovat: ottelun osapuolen tekemä ilmoitus ja vaatimus ottelutuloksen mitätöimiseksi tai muuttamiseksi sellaisen ottelussa tai otteluolosuhteissa tapahtuneen taikka edustus- tai pelioikeutta koskevasta rikkomuksesta ja sääntöjenvastaisuudesta tai sääntöjen väärästä soveltamisesta, joka on tai on saattanut vaikuttaa otteluun ja sen lopputulokseen.

Erotuomarin tekemät ratkaisut kentällä ovat lähtökohtaisesti lopullisia, ja sellaisiin liittyvät vastalauseet ovat harvoin menestyneet.

Jos katsoo ottelussa tapahtuneen jotain vastalauseen arvoista, on pelin päättyessä kiire, sillä vastalause on ilmoitettava erotuomarille sekä toimitsijoille ja merkittävä ottelupöytäkirjaan ennen ottelupöytäkirjan hyväksymistä. Lisäksi on seuraavan ottelun jälkeisenä arkipäivänä suoritettava 170 euron vastalausemaksu sekä toimitettava viimeistään kolmantena arkipäivänä klo 16 mennessä vastalause maksutositteineen kirjallisena liittoon.

Kannattaa huomata, että velvollisuus maksaa vastalausemaksu syntyy jo vastalauseen merkityttämisellä pelin jälkeen pöytäkirjaan, vaikka sittemmin tulisikin katumapäälle.

Mikäli vastalause koskee edustus- tai pelioikeutta, on kiire lievempi. Silloin vastalausetta ei tarvitse merkityttää ottelupöytäkirjaan mutta se on toimitettava maksutositteineen liittoon viimeistään viidentenä ottelun jälkeisenä arkipäivänä klo 16.

Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään, tai muusta painavasta syystä.

Vastalauseet käsittelee kurinpitovaliokunta, joka ennen asian ratkaisemista pyytää vastineen toiselta joukkueelta ja tarvittaessa lausumat muilta, joilla voi olla asiaan merkityksellistä lisätietoa. Vaikka vastinetta ei annettaisi, se ei vastalauseasiassakaan estä asian ratkaisemista.

Vastalauseen hyväksyminen voi johtaa ottelutuloksen muuttumiseen mutta ei välttämättä. Edustus- tai pelioikeutta koskevissa hyväksytyissä vastalauseissa tulos on yleensä samalla muutettu.

Muutoksenhaku

Oikeus hakea kurinpitoasiassa tehtyyn päätökseen muutosta on sillä, jolle on määrätty rangaistus sekä rikkomusilmoituksen tekijällä ja vastalauseasian osapuolilla. On siis syytä huomata, että jos esimerkiksi erotuomarin tai otteluvalvojan raportti ei johdakaan rangaistukseen, ei väitetyn rikkeen kohteena olleella kuitenkaan ole muutoksenhakuoikeutta päätökseen.

Muutoksenhaku tehdään useimmiten liiton valituslautakunnalle, joka toisin kuin kurinpitoelimet, ei ole liiton hallituksen vaan liittokokouksen valitsema. Valintatapa korostaa lautakunnan riippumattomuutta.

Muutoksenhaut kilpailusääntöjen nojalla tehdyistä päätöksistä, jotka koskevat muuta kuin kurinpitoasiaa tai vastalausetta, ratkaisee kuitenkin liittohallitus.

Ennen muutoksenhaun käsittelemistä valituslautakunta tutkii, antaako se asiassa jatkokäsittelyluvan. Jatkokäsittelylupahakemus ja muutoksenhaku perusteluineen on toimitettava valituslautakunnalle tai liittohallitukselle kirjallisesti viikon kuluessa tiedoksisaannista. Muutoksenhausta suoritetaan 50 euron suuruinen käsittelymaksu, jonka suorittamisen osoittava tosite on liitettävä muutoksenhakuasiakirjoihin. Hakemusta ei käsitellä, mikäli käsittelymaksun suoritusta osoittavaa tositetta ei ole hakemuksen liitteenä. Maksu palautetaan, mikäli muutoksenhaku menestyy.

Valituslautakunnan (tai liittohallituksen) päätös asiassa on Salibandyliiton järjestelmän puitteissa lopullinen. Siitä eteenpäin voi puiminen kuitenkin jatkua vielä Urheilun oikeusturvalautakunnassa.

Kurinpito pääsarjoissa

Pääsarjoissa eli F-liigassa, Inssi-Divarissa ja Naisten Divarissa kurinpitoasia saattaa tulla vireille myös otteluvalvojan tai ottelussa pelanneen joukkueen tekemällä videotutkintapyynnöllä, ilmoituksella rikkomuksesta tai pelirangaistuksen johdosta.  Joskus myös F-liigan toimitusjohtajan ja pääsarjapäällikön, Divareissa liiton toiminnanjohtajan ja pääsarjapäällikön yhdessä tekemällä päätöksellä.

Videotutkintapyynnöt ja sellaiset pelirangaistukseen johtaneet tilanteet, joista on olemassa videotallenne, käsittelee ensi vaiheessa pääsarjojen videotuomari, joka päättää, jääkö asia sillensä vai eteneekö se kurinpitomenettelyssä eteenpäin. Tekniset pelirangaistukset eivät kuitenkaan etene kurinpitokäsittelyyn.

Mikäli joukkue haluaa varmistaa jonkin tilanteen etenemisen kurinpitodelegaation käsittelyyn ja varmistaa päätökseen muutoksenhakumahdollisuuden, sen tulee tehdä asiassa ilmoitus rikkomuksesta.

Kurinpitodelegaatio voi määrätä kahden hengen kokoonpanolla enintään kahden ottelun pelikiellon ja täydellä kolmen hengen kokoonpanolla tätä pidemmät pelikiellot. Delegaatio voi määrätä kahden hengen kokoonpanolla yhden ottelun pelikiellon siksi ajaksi, että asian käsittelyn täydellä kokoonpanolla mahdollistuu.

Kaudelle 2022–2023 oli linjattu, että kun pelirangaistuksella sanktioitava kontakti osuu päähän, on minimirangaistus kahden ottelun pelikielto. Sittemmin linjaus on kumottu.

Kurinpitodelegaatio voi pidentää pelikiellon pituutta pelaajaturvallisuuden vaarantavasta rikkeestä, jos samalle pelaajalla on aiemmin määrätty pelikieltoa pelaajaturvallisuuden vaarantavasta rikkeestä. Aiempia päätöksiä tarkastellaan kuluvan ja edellisen kauden osalta.

Pääsarjoissa on käsittelyn nopeuttamiseksi omat lyhyemmät määräaikansa vastineiden ja päätösten antamiseen. Muutoksenhakua on pääsarjojen osalta rajoitettu siten, että korkeintaan kahden ottelun kieltoihin ei voi hakea muutosta liiton valituslautakunnalta. Muutoksenhaku urheilun oikeusturvalautakuntaan on kuitenkin mahdollinen.

Pääsarjojen sarjamääräykset löytyvät täältä.

Tietosuojasyistä ei alasarjojen ja juniorien sarjojen kurinpitopäätöksiä ole enää viime vuosina julkaistu verkossa. Huippu-urheilun osalta tilanne on erilainen, niinpä F-liigan kurinpitopäätökset löytyvät täältä ja Divarin kurinpitopäätökset täältä.