Anvisningar för att förebygga och behandla osakligt beteende och trakasserier

– Barn ska skyddas mot alla former av våld, försumlig behandling och utnyttjande – (FN:s konvention om barnets rättigheter, 19 artikeln).

För att vi ska kunna förebygga fenomen måste vi ha en gemensam förståelse för att det inom vår sport råder en nolltolerans mot all mobbning, trakasserier, utnyttjande och osakligt beteende. Innebandyförbundet vill med dessa verksamhetsanvisningar hjälpa föreningarna fullfölja den här linjen.

Förebyggande

Identifiera fenomenet och ge det en röst.

Förebyggandet förutsätter att vi känner till hur det kan se ut.

>> Mobbing, trakasserier, utnyttjande och osakligt beteende kan förekomma inom idrotten i olika former, i olika situationer och utföras av personer i olika roller.

>> Varje fall är lika allvarligt och kräver åtgärder.

Situationer kan uppstå t.ex.:  

  • mellan en spelare och tränaren
  • mellan tränaren/tränarna och föräldrarna
  • mellan lagets funktionärer och spelarna
  • mellan spelare
  • mellan medlemmar i olika föreningar

 >> Mobbing, trakasserier, utnyttjande och osakligt beteende kan visa sig både fysiskt och psykiskt.
Utan ansvar och roller är det ingen som tar hand om saken.   
Bestäm till vem och hur man kan meddela osakligt beteende inom er förening:

>> Utse någon som är lätt att närma sig som kontaktperson för de unga (vid behov kan personen vara en aktör utanför föreningen)

>> Välj 1–3 personer i föreningens ledning som ansvarar för frågor som gäller osakligt beteende i riktning mot föreningens förvaltning

>> Ge medlemmarna även möjligheten att ge respons anonymt

Kommunicera inom din förening att föräldrarna har rätt att vara intresserade av de sätt som används för att förebygga mobbing och trakasserier i föreningen.

Fatta rätt beslut.

Se till att man i föreningens stadgar beaktar trakasserier och osakligt beteende och de disciplinära åtgärder som de leder till. Vi rekommenderar at ni använder Olympiska kommitténs modellstadgar.

Efter detta fattar ni beslut om att föreningen utöver officiella verksamhetsstadgar har interna verksamhetsanvisningar som beaktar verksamhetssätt som aktivt förebygger trakasserier och mobbing.

Genomför de åtgärder som beslutet föranleder och se till att åtgärderna får fotfäste.
Utbilda föreningsaktörerna och ge dem redskap som gör förebyggandet möjligt.

Sådana här åtgärder är t.ex.:

  • förebyggande av mobbing som en del av tränarnas inskolning. Anvisningarna för tränarna finns här.
  • regler som gås igenom under föräldraträffarna och som följs av föreningens anställda och frivilliga. Mallen till stadgar finns här.
  • gemensamma spelregler som man går igenom med spelarna. Anvisningar för att skapa spelregler och för att berätta om barnens rättigheter finns här.

Informera föreningens medlemmar och de intressentgrupper som behövs (föräldrar, tränare, lagets funktionärer) om förebyggande åtgärder och de verksamhetsmodeller som skapats.
En mall till meddelande åt föräldrarna finns här.

Kontrollera ALLTID straffregisterutdraget för de som arbetar med barnen. Innebandyförbundet rekommenderar starkt att straffregisterutdraget även granskas av föreningens frivilliga.

Uppdatera och se till att åtgärderna är aktuella.

Samla in information om verksamhetssätten, dess konsekvenser (t.ex. medlemsenkäter), gå igenom dem och sätt värde på de resultat som erhålls.  Bekräfta anvisningarna och praxisen årligen.

Behandling

När osakligt beteende inträffar underlättas genomgången av situationen av på förhand utarbetade verksamhetsmodeller.

Om du stöter på trakasserier eller osakligt beteende i din förening;:

1) prata med närmste ansvariga vuxna om saken: tala med en tränare, lagledare eller kontakta den person som utsetts till ansvarig för mobbings- och trakasserifall inom föreningen. Om din förening saknar en sådan här person kan du kontakta föreningens ordförande, verksamhetsledare eller någon annan inom föreningens ledning som du litar på.

2) Barnen och ungdomarna kan använda Befolkningsförbundets Et ole yksin-tjänst där Befolkningsförbundets sakkunniga hjälper och svarar på frågor vid problem.

3) Om du upplever att du inte kan ta upp saken inom din förening kan du kontakta Innebandyförbundet. Första kontaktperson vid Innebandyförbundet i fall som gäller mobbing och trakasserier är föreningsutvecklaren.

När det gäller sexuella brott bör du observera att det alltid är polisen som ansvarar för att utreda brottet då brott misstänks. Om du är osäker på om det är skäl att misstänka sexualbrott ska du alltid konsultera polisen eller fråga de sakkunniga om råd. Du kan fråga råd utan att berätta offrets eller den misstänktas namn.

De modeller och mallar vi använder har utarbetats av Befolkningsförbundet.

Det är alltid de vuxnas ansvar att se till att barnen har en trygg miljö för sin hobby.

Mer information på Innebandyförbundet:  

Elina Anttonen
Kehityspäällikkö, seuratoiminta
Seuratoiminnan johtamisen tuki ja kehittäminen, suora seuratuki, Tähtiseuratoiminnan johtaminen ja kehittäminen, kouluyhteistyö.

Kolla in det också: