Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma 2021–2026

Yleistä

Urheilun rehellisyyden ja etiikan suojelemiseksi on tehty Euroopan neuvoston toimesta yleissopimus, jonka tarkoituksena on estää urheilukilpailujen manipulointi. Suomen valtio on allekirjoittanut sopimuksen, jonka myötä kilpailumanipulaation torjuntaa toteutetaan Suomessa. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK koordinoi kilpailumanipulaation torjuntaa toimimalla kansallisen yhteyspisteen sihteeristönä. SUEK toimii myös kilpailumanipulaation torjunnan kansallisena tietokeskuksena, kouluttaa ja avustaa lajiliittoja ja viranomaisia kilpailumanipulaatioon liittyvissä tutkinnoissa.

Salibandyliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Salibandyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia SUEK:n ohjeita ja määräyksiä sekä päivittää omat säännöt ja määräykset SUEK:n suositusten mukaisesti. Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma on osa Salibandyliiton vastuullisuusohjelmaa.

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista ottelun tai kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. Kansallisen tilannekuvan (2021) mukaan salibandya koskeva kilpailumanipulaation riski on matala. Salibandy on vedonlyönnin kohteena kansallisesti ja kansainvälisesti, mutta määrät ovat pienempiä kuin muissa suuremmissa lajeissa Suomessa ja muualla maailmassa. Vedonlyöntiin liittyvästä kansainvälisestä rikollisuudesta ei ole tiedossa laajalti tunnettuja tapauksia Suomessa tai maailmalla. Riskiä ei voida kuitenkaan kokonaan sulkea pois, koska laji on vedonlyönnin kohteena.

Riskiä madaltaa osaltaan myös se, että seuroissa ei ole ulkomaisia omistuksia tai epämääräisiä sponsoreita. Käytännössä mahdollinen manipulaation riski kohdistuu lajin sisällä oleviin henkilöihin ja enemmän kilpailullisiin tavoitteisiin kuin vedonlyöntiin.

Suurimman haasteen kilpailumanipulaation torjunnan suhteen asettaa kyky tunnistaa ja valvoa manipulaation riskejä. Siksi muun muassa koulutuksella on tässä suuri merkitys.

1. Salibandyn visio ja strategia Suomessa vuoteen 2026

Salibandyn visio vuoteen 2026: Menestystä ilolla ja ylpeydellä.

Love the Way You Play!

Tämä visio asettaa salibandylle sen tulevien vuosien suunnan ja tavoitteet, jota kohti Salibandyliitto sekä sen jäsenseurat ja muut sidosryhmät haluavat kehittää salibandya urheilulajina. Love the Way You Play -lause ilmentää lajin monimuotoisuutta ja pelaamisen monien eri tapojen mahdollisuutta ja se kehottaa myönteiseen oman lajin arvostukseen. Englanninkielisellä lauseella halutaan kertoa lajin kansainvälisestä ulottuvuudesta ja tavoitteena on tuoda esiin myös lajin fanin näkökulma.

Tavoitteena Maailman paras salibandymaa tarkoittaa:
• Harrastaminen ja pelaaminen on helppoa ja kustannukset pysyvät kurissa
• F-liiga on maailman paras salibandyliiga ja sen kaupallinen arvo kasvaa
• Menestys jatkuu arvokisoissa kaikilla tasoilla – naiset, miehet, juniorit
• Suomi on aktiivinen kansainvälinen vaikuttaja
• Salibandyn yhteiskunnallinen merkitys tiedetään ja tunnustetaan

2. Ohjelman tavoitteet

Salibandyliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteiden perusta on, ettei Salibandyliitto hyväksy kilpailumanipulaatiota missään muodossa urheilussa. Liiton tavoitteena on vaalia reilua urheilua ja taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen liikuntaan ja urheiluun. Reilun pelin periaatteella urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan.

Ohjelman päätavoitteena on reilun pelin toteutuminen salibandyssä. Kilpailumanipulaatiota ennaltaehkäistään koulutuksen ja valistuksen avulla.

Eri toimenpiteillä sitoutetaan seurat, pelaajat, valmentajat, erotuomarit ja kaikki muut toimijat kilpailumanipulaation torjuntaohjelmaan. Näin pyritään välttämään myös tahattomia virheitä. Liitto toimii avoimesti ja aktiivisesti yhteistyössä kilpailumanipulaation torjuntaa tekevien tahojen kanssa, erityisesti SUEK:n ja IFF:n kanssa.

3. Salibandyliiton säännöstöjen kohdat

Osallistuessaan liiton kilpailutoimintaan, henkilö sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä periaatteita, joita ovat toisen ihmisen kunnioitus ja tasavertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen.

> Toimintasäännöt
> Kilpailusäännöt

12 § Kilpailumanipulaatio
Varsinaisen peliajan tai ottelun lopputulokseen tai ottelun tapahtumiin ei saa vaikuttaa sopimalla ennen ottelua tai sen aikana. Kilpailutoiminnan eettinen lähtökohta on, että otteluun osallistuvat pelaajat, valmentajat, toimihenkilöt, erotuomarit, joukkueet ja seurat pyrkivät ottelussa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Pelaajan, valmentajan muun toimihenkilön tai erotuomarin on velvollisuus tiedottaa liittoa saamistaan havainnoista, joiden mukaan ottelua yritetään pelata ennakolta sovittuun lopputulokseen tai ottelutapahtumaa manipuloidaan tai yritetään manipuloida.

Pelaaja, valmentaja, muu toimihenkilö tai erotuomari, joka yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan ottelutapahtumaa tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle, määrätään kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään vuodeksi. Jos henkilön on syytä epäillä syyllistyneen tämän kohdan rikkomiseen, voidaan hänet määrätä väliaikaiseen peli- tai toimintakieltoon. Ennen päätöstä epäillylle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi.

Seura, jonka joukkueen ottelun lopputuloksesta on sovittu etukäteen tai jonka ottelutapahtumaa on manipuloitu tai yritetään manipuloida, voi menettää sopimuksen kohteena olevan joukkueen osalta kilpailuoikeutensa ja sarjapaikkansa.

13 § Lahjuksien ottamisen ja uhkaamisen kielto
Se, joka lupaa, tarjoaa tai antaa lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään lahjuksen antamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Erotuomari, joka pyytää, vastaanottaa tai hyväksyy itselleen tai toiselle lahjan tai muun taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, jolla vaikutetaan, pyritään vaikuttamaan tai joka on omiaan vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen määrätään lahjuksen ottamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Se, joka väkivallalla tai muulla teolla uhkaamalla vaikuttaa tai pyrkii vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään erotuomariin kohdistuneesta uhkaamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Toistuvasti tämän pykälän mukaiseen tekoon syyllistynyt voidaan määrätä elinikäiseen kilpailu- tai toimintakieltoon.

14 § Vedonlyöntikielto
Vedonlyöminen oman joukkueen kilpailutapahtumasta on kielletty.

Joukkueen edustajat (pelaajat, toimihenkilöt, taustahenkilöt) eivät saa suoraan tai välillisesti lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman sarjatasonsa tai farmijoukkueen sarjatason kilpailutapahtumista.

Erotuomari, otteluvalvoja, tekninen valvoja tai ottelutoimitsija ei saa suoraan tai välillisesti lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin sellaisesta kilpailutapahtumasta, jossa hän on erotuomarina, otteluvalvojana, teknisenä valvojana tai ottelutoimitsijan tehtävissä.

Tämän pykälän rikkomisesta määrätään määräaikainen kilpailukielto.

Salibandyliitolla on raportointivelvollisuus SUEK:lle kilpailumanipulaatioon liittyvistä epäilyistä ja todennetuista tilanteista.

4. Ennaltaehkäisevä toiminta

Säännöt ja sopimukset

Salibandyn toiminta- ja kilpailusäännöt päivitetään tarpeen vaatiessa. Pääsarjapelaajien ja pääsarjajoukkueiden toimihenkilöiden, pääsarjojen erotuomareiden ja otteluvalvojien sekä maajoukkuepelaajien ja maajoukkueiden toimihenkilöiden sopimuksissa on määritelty kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvät asiat.

Koulutustoiminta

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla salibandytoimijoilla on tarvittavat ja ajantasainen tieto kilpailumanipulaatiosta ja sen torjunnasta. Tavoitteena on, että ilmiö tunnistetaan ja siihen puututaan välittömästi epäilyn tullessa ilmi. Koulutus kasvattaa tietoisuutta kilpailumanipulaatiosta ja antaa keinoja sen torjumiseen sekä tunnistamiseen.

Koulutukset toteutetaan joko tapahtumien yhteydessä tai verkkokoulutuksena (Reilusti paras -koulutus) kauden alussa.

Salibandyliitolta osallistuu henkilöitä SUEK:n järjestämiin kouluttajakoulutuksiin. Koulutamme kausittain valittujen kohderyhmien henkilöt.

Näitä kohderyhmiä ovat:
• pääsarjapelaajat
• pääsarjojen joukkueiden toimihenkilöt
• pääsarjaerotuomarit
• pääsarjojen otteluvalvojat
• muut yksittäisinä otteluina pelattavien sarjojen otteluiden erotuomarit
• maajoukkuepelaajat
• maajoukkueiden toimihenkilöt
• MAAJOUKKUETIEn ikäluokkien P18 ja T18 pelaajat ja toimihenkilöt
• liiton luottamusjohto ja henkilökunta (verkkokoulutuksena kahden vuoden välein tai koulutusmateriaalien uusiutuessa)

Koulutukset toteutamme joko SUEK:n tai Salibandyliiton järjestämänä eri tilaisuuksien yhteydessä tai verkkokoulutuksena. Koulutuksen tavoitteena on, että kaikki koulutetut ymmärtävät kilpailumanipulaatioon liittyvät vaarat, sisäistävät reilun pelin periaatteen merkityksen urheilussa sekä tietävät toimintamallit havaitessaan kilpailumanipulaatioon viittaavia tekijöitä urheilussa.

Koulutuksen ajankohdat on määritelty kohderyhmittäin kohdassa 11. Vuosikello.

Viestintä

Salibandy.fi sivujen kilpailumanipulaation torjuntaosiossa on esillä tämä ohjelma, julkaistaan linkit SUEK:n tarvittaville sivuille mm. ILMO-palveluun, koulutusaineistot ja julkaisut sekä ohjeet miten toimitaan tilanteissa, kun on havaittu kilpailumanipulaatioon viittaavia tekijöitä urheilussa.

Tiedotamme eri viestintäkanavissa kilpailumanipulaatioon liittyvistä ajankohtaisista asioista ja merkittävistä muutoksista sekä välitämme SUEK:n tiedotteita tämän kilpailumanipulaation torjuntaohjelman piiriin kuuluville toimijaryhmille. Lajin suurempien tapahtumien yhteydessä SUEK:lla on mahdollisuus olla mukana omalla kampanjalla ja/tai esittelypisteellä.

5. Toiminta kriisitilanteissa

Salibandyliitto on sitoutunut auttamaan SUEK:a mahdollisen kilpailumanipulaatioon viittaavien tapahtumien selvittämisessä. Liitto myös raportoi SUEK:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat kilpailumanipulaatioon tai liittyvät siihen.

Kun kilpailumanipulaatioon viittaavia seikkoja saadaan tietoon, liiton kilpailumanipulaation torjunnasta vastaava selvittää ja sopii SUEK:n kanssa tehtävät toimenpiteet sekä informoi toiminnanjohtajaa tilanteesta.

Lähtökohtana on, että liiton kilpailumanipulaation torjunnasta vastaava asioi tapauksessa epäillyn tahon suuntaan. Tavoitteena on saada tilanteeseen liittyvät tahot kertomaan asiat avoimesti, yksityiskohtaisesti ja rehellisesti.

Kilpailumanipulaation liittyvässä tiedottamisesta vastaa liiton kriisiviestintäryhmä. Siihen kuuluvat liiton toiminnanjohtaja ja viestintäjohtaja sekä tapauskohtaisesti ryhmään mahdollisesti kutsuttavat muut henkilöt. Nämä päättävät tiedottamisen ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista ottaen huomioon tietojen salassapidon.

Käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti, kunnes rangaistuspäätös on tehty tai mikäli kilpailumanipulaation kohteena oleva taho itse julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn.

Salibandyliitto järjestää tiedotustilaisuuden tarpeen vaatiessa. Liitto informoi asianosaisia ja heidän kanssaan sovitaan tiedottamisen tavoista, aikataulusta sekä velvoitetaan asianosaisia saapumaan tiedotustilaisuuteen. SUEK:lta saa tarvittaessa apua tiedotteen kirjoittamiseen ja tilaisuuden järjestämiseen.

Ennen tiedotteen lähettämistä tai lehdistötilaisuutta asiasta informoidaan liiton hallitusta sekä toimihenkilöitä. Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt. Medialle kerrotaan asiasta mahdollisimman nopeasti ensimmäisen tiedon jälkeen. Tiedotusvastuu rajataan puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle.

Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten ja liiton johdon lisäksi tarvittaessa myös SUEK:n asiantuntija. Tiedotustilaisuudesta jaetaan virallinen tiedote. Asianosaiset, SUEK sekä liiton johto vastaavat toimittajien kysymyksiin. Tilaisuuden jälkeen asiaa kommentoi tarvittaessa puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja. Virallinen tiedote käännetään mahdollisimman nopeasti englanniksi, jotta se voidaan jakaa tarvittaessa kansainväliseen käyttöön.

6. Rangaistusmenettely

Seura, jonka joukkueen ottelun lopputuloksesta on sovittu etukäteen tai jonka ottelutapahtumaa on manipuloitu tai yritetään manipuloida, voi menettää sopimuksen kohteena olevan joukkueen osalta kilpailuoikeutensa ja sarjapaikkansa.

Se, joka lupaa, tarjoaa tai antaa lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään lahjuksen antamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Erotuomari, joka pyytää, vastaanottaa tai hyväksyy itselleen tai toiselle lahjan tai muun taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, jolla vaikutetaan, pyritään vaikuttamaan tai joka on omiaan vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen määrätään lahjuksen ottamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Se, joka väkivallalla tai muulla teolla uhkaamalla vaikuttaa tai pyrkii vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään erotuomariin kohdistuneesta uhkaamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Toistuvasti lahjuksen ottamiseen ja/tai uhkaamisen kieltoa rikkoneen syyllistynyt voidaan määrätä elinikäiseen kilpailu- tai toimintakieltoon.

Vedonlyöntikiellon rikkomisesta määrätään määräaikainen kilpailukielto.

Muutoksenhaku

Sillä, jolle on määrätty rangaistus, on oikeus tehdä muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoelimen asiaa koskevasta päätöksestä liittokokouksen valitsemalle valituslautakunnalle.

7. Jälkihoito

Tavoitteena on auttaa ja tukea kilpailumanipulaatiotapauksissa siihen syyllistynyttä henkilöä, jotta hän ei jää ongelmansa kanssa yksin. Menettelystä sovitaan henkilön edustaman seuran, joukkueen tai muun tahon kanssa. Henkilö, joka on kärsinyt määräaikaisen toimintakiellon, voi palata kilpailutoimintaan.

8. Velvoittavuus

Salibandyn kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvät velvoitteet tulee sisällyttää kaikkiin liiton henkilösopimuksiin. Eri kohderyhmien sopimuksista vastaavat henkilöt huolehtivat asiasta. Kilpailumanipulaation torjunta tulee myös huomioida liiton yhteistyökumppaneiden sopimuksissa.

Luettelo henkilöryhmistä, joita kilpailumanipulaation torjuntaohjelma velvoittaa:
• liiton luottamushenkilöt ja toimihenkilöt
• maajoukkuepelaajat, maajoukkuevalmentajat ja muut toimihenkilöt
• maajoukkuetievalmentajat ja muut toimihenkilöt
• pääsarjapelaajat (F-liiga, Divari)
• liiton kouluttajat
• erotuomarit

9. Seuranta ja kehitystyö

Liiton kilpailumanipulaation torjunnasta vastaavat seuraavat ohjelman toteutumista säännöllisesti vuosittain ja suuntaa toimintaa tarvittaessa uusilla kehityshankkeilla, jotka kirjataan toimintasuunnitelmaan. Toimintaa kehitetään ensisijaisesti yhteistyössä SUEK:n kanssa.

Kilpailumanipulaation torjuntaohjelman hyväksyy liiton hallitus ja sen päivittämisestä vastaa liiton kilpailumanipulaatiosta vastaava henkilö. Ohjelma julkaistaan liiton ja SUEK:n nettisivuilla ja sen toteutumisesta raportoidaan vuosikertomuksessa. Liitto osallistuu SUEK:n järjestämiin liittokoulutustilaisuuksiin.

10. Yhteenveto toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä

Kilpailutoiminnan johtaja Ari Vehniäinen (ari.vehniainen@salibandy.fi, 0400-529 021) toimii Salibandyliiton vastuuhenkilönä koordinoiden kilpailumanipulaatiokoulutusta liitossa, osallistuen SUEKin järjestämään vuosittaiseen kouluttajakoulutukseen, raportoi SUEK:lle Salibandyliiton järjestämistä koulutuksista (raportointilomakkeen kautta) ja seuraa koulutusvelvoitteiden toteutumista lajiliitossa.

11. Vuosikello

Kohderyhmä ja toimenpide Aikataulutus Vastuuhenkilöt
Maajoukkuepelaajien ja toimihenkilöiden koulutus livenä tai Reilusti paras -verkkokoulutus.Kausittain leirien yhteydessä tai verkossa ennen kauden alkua.Jari Oksanen/Ari Vehniäinen
Pääsarjapelaajien ja toimihenkilöiden koulutus livenä tai Reilusti paras -verkkokoulutus.Kesän sarjapalavereissa koulutus seurojen yhteyshenkilöille. Joukkueiden pelaajille ja toimihenkilöille verkossa ennen kauden alkua. Ari Vehniäinen/Joni Toivola
Pääsarjaerotuomareiden ja muissa yksittäisissä otteluissa toimivien erotuomareiden sekä pääsarjojen otteluvalvojien Reilusti paras -verkkokoulutus tai koulutus livenä.Ennen kauden alkua verkossa tai erotuomareiden koulutustilaisuuden yhteydessä.Ari Vehniäinen/Joni Toivola
MAAJOUKKUETIE ikäluokkien P18 ja T18 pelaajien ja toimihenkilöiden koulutus livenä tai Reilusti paras -verkkokoulutus.MAAJOUKKUETIE-tapahtumien yhteydessä tai verkossa.Jari Oksanen/Ari Vehniäinen
Liiton luottamusjohdon ja henkilökunnan koulutus livenä tai Reilusti paras -verkkokoulutus.Luottamusjohdolle koulutus uuden toimikauden alkaessa. Henkilökunnalle joka toinen vuosi tai tarpeen vaatiessa.Ari Vehniäinen
Salibandy.fi sivuston Kilpailumanipulaation torjunta -osio.Tarpeen vaatiessa sivujen päivitys.Markku Huoponen