Antidopingohjelma

Sisältö

1. Salibandyn visio ja strategia Suomessa

2. Ohjelman tavoitteet

3. Toimenpiteet
3.1. Ennaltaehkäisevä toiminta
Valmentajakoulutusjärjestelmä
Maajoukkuetoiminta ja muu huippu-urheilu
Viestintä

3.2. Antidopingpykälät kilpailusäännöissä
16§ Antidopingmääräykset
17§ Päihteet, tupakka ja muut vastaavat aineet
66§ Kurinpitoasian vireilletulo ja käsittely
70§ Muutoksenhaku

3.3. Valvonta ja testaustoiminta
Erivapaudet

3.4. Toiminta kriisitilanteissa
Dopingrikkomuksen käsittely
Tiedottaminen
Muutoksenhaku
Jälkihoito

4. Seuranta ja kehitystyö

5. Yhteenveto toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä

Hyödyllisiä linkkejä

————

1. Salibandyn visio ja strategia Suomessa

Salibandyn visio vuoteen 2028: Salibandy tarjoaa monipuolisimmat mahdollisuudet pelata ja urheilla.

Love the Way You Play!

Tämä visio asettaa salibandylle sen tulevien vuosien suunnan ja tavoitteet, jota kohti Salibandyliitto sekä sen jäsenseurat ja muut sidosryhmät haluavat kehittää salibandya urheilulajina. Love the Way You Play -lause ilmentää lajin monimuotoisuutta ja pelaamisen monien eri tapojen mahdollisuutta ja se kehottaa myönteiseen oman lajin arvostukseen. Englanninkielisellä lauseella halutaan kertoa lajin kansainvälisestä ulottuvuudesta ja tavoitteena on tuoda esiin myös lajin fanin näkökulma.

Huippu-urheilussa strategiset tavoitteet ovat:

+ Suomi on kokonaisuutena maailman paras salibandymaa
+ Suomalaiset ovat maailman parhaita salibandypelaajia ja suomalaiset seurat ovat maailman parhaita salibandyseuroja
+ Suomi on maajoukkuetasolla maailman paras salibandymaa
+ Teemme systemaattista ja pitkäjänteistä kehitystyötä, jotta pelaajamme, joukkueemme, seuramme ja tapahtumamme ovat salibandymaailman parhaita.

Osallistuessaan liiton kilpailutoimintaan, henkilö sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä periaatteita, joita ovat toisen ihmisen kunnioitus ja tasavertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen.

2. Ohjelman tavoitteet

Salibandyliiton antidopingohjelman tavoitteiden perusta on, ettei Salibandyliitto hyväksy dopingia missään muodossa urheilussa. Liiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua ja taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen liikuntaan ja urheiluun. Puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan.

Ohjelman päätavoitteena on terveiden elämäntapojen, reilun pelin sekä puhtaan urheilun toteutuminen. Lisäksi tavoitellaan dopingrikkomusten ennaltaehkäisyä koulutuksen ja valistuksen avulla.

Koulutuksella ja viestinnällä sekä säännöstöillä ja sopimuksilla sitoutetaan seurat, pelaajat, valmentajat ja kaikki toimijat antidopingohjelmaan. Näin pyritään välttämään myös tahattomia virheitä.

Dopingpykälät sisällytetään kaikkiin pääsarjojen ja maajoukkueiden valmentaja- ja pelaajasopimuksiin sekä SSBL Salibandy Oy:n tekemiin yhteistyösopimuksiin.

Liitto toimii avoimesti yhteistyössä antidopingtyötä tekevien tahojen kanssa (erityisesti SUEK, IFF ja WADA).

3. Toimenpiteet

3.1. Ennaltaehkäisevä toiminta

Valmentajakoulutusjärjestelmä

Tavoitteena on, että terveelliset elämäntavat ja eettiset arvot kulkevat punaisena lankana läpi koko valmentajakoulutusjärjestelmän. Yksi osa tätä on antidopingtyö, joka huomioidaan kaikilla koulutuksen tasoilla. Tavoitteena on, että kaikki koulutuksen käyneet valmentajat ymmärtävät dopingin käyttöön liittyvät vaarat sekä sisäistävät reilun ja puhtaan kilpailun merkityksen. Valmentajien kautta tieto siirtyy uusille pelaajasukupolville.

Liiton omat kouluttajat vastaavat antidopingkoulutuksesta, edellytyksenä ADT:n antama koulutus ja tietojen päivittäminen.  Antidopingasiat painottuvat koulutuksen 2-tasolla. Liitto pyytää tarpeen mukaan myös ADT:n asiantuntijan/kouluttajan tilaisuuksiinsa.

Maajoukkuetoiminta ja muu huippu-urheilu

Maajoukkueiden toiminnassa jaetaan antidopingtietoa pelaajille. Leiritysten ja muiden tapahtumien yhteydessä kutsutaan ADT:n asiantuntija/kouluttaja tarpeen mukaan kertomaan ajankohtaisista asioista. Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu/-nettilinkki lähetetään kaikille ADT:n tasomäärittelyn piiriin kuuluville joukkueille ja maajoukkuepelaajille (aikuiset ja nuoret).

Lisäksi ohjeet ja linkit lähetetään kaikille pääsarjaseuroille ja laitetaan liiton nettisivuille. Maajoukkueet osallistuvat myös IFF:n koulutustilaisuuksiin, mikäli IFF katsoo tarpeelliseksi näitä järjestää.

Viestintä

Ajankohtaiset asiat ja merkittävät lajia koskevat muutokset uutisoidaan liiton virallisilla kanavilla, salibandy.fi-sivustolla sekä floorball centre -alustalla. IFF:n ja ADT:n tiedotteita aiheesta välitetään seuroille ja joukkueille sellaisenaan tai muokattuna, riippuen kohderyhmästä. Lajin suurempien tapahtumien yhteyteen ADT:lla on mahdollisuus olla mukana omalla ständillä. Liitto hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään.

3.2. Antidopingpykälät kilpailusäännöissä
16§ Antidopingmääräykset

Kilpailutoimintaan osallistumisen edellytyksenä on, että liitto ja sen jäsenseurat sekä pelaajat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingsäännöstöä sekä ovat sitoutuneet noudattamaan Maailman antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) antidopingsääntöjä.

Kaikki liiton kilpailu- ja maajoukkuetoimintaan osallistuvat urheilijat ja pelaajalisenssin lunastaneet pelaajat ovat dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. Pääsarjoissa tulee pelaajien, valmentajien sekä muiden toimihenkilöiden ja seuran välisissä sopimuksissa olla ennaltaehkäisevät antidopingsäännökset ja velvoite pelaajan, valmentajan ja muun toimihenkilön sitoutumisesta edellä mainittuihin antidopingsäännöstöihin ja -määräyksiin.

Pääsarjajoukkueiden tulee pyydettäessä toimittaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:lle ja/tai IFF:lle joukkueen harjoitustiedot. Seuran tulee aktiivisesti tiedottaa liiton ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n antidopingsäännöksistä joukkueilleen, pelaajilleen, valmentajilleen ja muille toimihenkilöilleen sekä jakaa heille kulloinkin voimassa olevan Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n ylläpitämän ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” -luettelon.

Seuran tulee valmentajiensa ja muiden toimihenkilöidensä välityksellä tiedottaa alle 18-vuotiaiden pelaajien huoltajille liiton ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n antidopingsäännöksistä sekä opastaa junioreita ja näiden huoltajia puhtaan urheilun periaatteiden sekä antidopingsäännösten noudattamisessa. Pelaajat, valmentajat sekä muut toimihenkilöt ovat velvollisia ennen kilpailuun osallistumista tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöksiin sekä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n ylläpitämään edellä mainittuun luetteloon.

Seuran velvollisuutena on valvoa, että kaikki sen pelaajat, valmentajat sekä muut toimihenkilöt noudattavat tämän pykälän määräyksiä. Seuralle, pelaajalle, valmentajalle ja muulle toimihenkilölle voidaan määrätä liiton kilpailusääntöjen mukainen rangaistus, mikäli se tahallisesti tai huolimattomuudesta laiminlyö tämän pykälän velvollisuuksiaan tai syyllistyy dopingrikkomukseen.

Dopingrikkomukseen syyllistyy se,

1) jonka näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta;

2) joka käyttää tai on yrittänyt käyttää kiellettyä ainetta tai menetelmää;

3) joka kieltäytyy dopingtestistä, jättää saapumatta dopingtestiin tai antamatta näytettä saatuaan kutsun testiin tai joka muuten välttelee dopingtestiä;

4) joka välttelee dopingvalvontaa laiminlyömällä antidopingsäännöstöön perustuvan olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuutensa ja on siten kilpailujen ulkopuolisen testauksen saavuttamattomissa;

5) joka manipuloi tai yrittää manipuloida dopingvalvontaa tai -testiä;

6) jolla on hallussaan kiellettyä ainetta tai kiellettyyn menetelmään liittyvää aineistoa tai välineitä;

7) joka levittää kiellettyä ainetta tai kiellettyyn menetelmään liittyvää aineistoa tai välineitä;

8) joka luovuttaa tai yrittää luovuttaa mitä tahansa kiellettyä ainetta tai menetelmää urheilijalle kilpailun aikana tai kilpailun ulkopuolella;

9) joka on osasyyllinen toisen dopingrikkomukseen. Osasyyllisyyttä on minkälainen tahansa rohkaiseminen, yllyttäminen, auttaminen, edistäminen, peittäminen tai muunlainen tahallinen osallisuus dopingrikkomukseen sekä tällaisen yritys;

10) joka tekee yhteistyötä urheilun toimintakiellossa oleva urheilijan, hänen tukihenkilön tai muun säännöstön alaisen henkilön kanssa ammatillisessa tai urheiluun liittyvässä toiminnassa;

Rangaistukset

Rangaistuksia määrätään aina taholle, joka syyllistyy Suomen Antidopingsäännöstössä tai Kansainvälisen Salibandyliiton IFF:n antidopingsäännöstössä määriteltyyn dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella.

Dopingrikkomuksessa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia antidopingsäännöksiä ja niissä mainittuja rangaistuksia. Jollei IFF ole päättänyt ankarammasta rangaistuksesta, ensimmäisestä dopingrikkomuksesta määrätään määräaikainen toimintakielto. Dopingrikkomuksen johdosta liitto voi myös muuttaa ottelun lopputuloksen.

Mikäli rikkomus voidaan katsoa vähäiseksi, liitto voi Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n lausunnon perusteella antaa dopingrikkomuksesta vain varoituksen. Toistuvasta dopingrikkomuksesta voidaan määrätä elinikäinen toimintakielto.

17§ Päihteet, tupakka ja muut vastaavat aineet

Liiton alaisissa ottelutapahtumissa osallistuvien joukkueiden jäseniltä on kielletty nuuskan, tupakan sekä alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä päihtyneenä esiintyminen. Seurojen tulee huolehtia siitä, että urheiluun liittyvissä tilanteissa, kuten voitonjuhlissa ja urheilijoiden ja johdon lausunnoissa ei välitetä nuorisolle myönteistä kuvaa päihteiden tai tupakkatuotteiden käytöstä tai niiden liittymisestä urheilemiseen.

66§ Kurinpitoasian vireilletulo ja käsittely

Kurinpitoasia voi tulla vireille erotuomariraportin, vastalauseen, rikkomuksesta tehdyn ilmoituksen tai muuten liiton tietoon tulleen perustellun syyn johdosta.

Näiden määräysten ohella noudatetaan myös kunkin sarjan sarjamääräysten rangaistusmääräyksiä.

Väärälle toimielimelle toimitetut asiakirjat on tämän toimitettava viipymättä toimivaltaiselle elimelle.

Erotuomariraportin tai rikkomusta koskevan ilmoituksen johdosta on viipymättä pyydettävä vastine asianosaiselta sekä tarvittaessa lausuma muilta, joiden kuulemista liitto pitää tarpeellisena.

Vastine- ja lausumapyynnön yhteydessä on asianomaiselle ilmoitettava, mihin mennessä, mihin määräaikaan ja miten vastine on toimitettava. Vastine ja lausuma on annettava määräaikaan mennessä uhalla, että asia voidaan ilman sitäkin ratkaista. Vastineen ja lausuman antamiselle on annettava olosuhteisiin ja asian kiireellisyyteen nähden kohtuullinen aika. Vastine ja lausuma voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. Vastinetta tai lausumaa ei kuitenkaan pyydetä liiton toimihenkilön käsiteltävissä kurinpitoasioissa, paitsi tämän siirtäessä asian kurinpitoelimen käsiteltäväksi.

Erotuomarivaliokunnalta on pyydettävä lausunto ennen kuin erotuomariluokituksen alentamista tai erotuomarioikeuksien epäämistä määräajaksi koskeva päätös tehdään.

Kurinpitoelin voi myös harkintansa mukaan hankkia kurinpitoasian käsittelyssä tai asiassa muuten tarvittavia lisäselvityksiä.

Kurinpitoelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, vastalauseista, vastine-, lausuma- ja lausuntopyynnöistä, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden perusteella tehdyistä päätöksistä.

Dopingrikkomukset käsittelee aina liittohallitus.

Liiton määräämä toimihenkilö käsittelee kurinpitoasiat seuraavissa asioissa:

1) luovutukset ja sarjasta sulkemiset
2) muut kuin vastalauseen johdosta käsiteltävät kilpailusääntöjen 65§ tarkoitetut rikkomukset
3) raportit pelisääntöjen pelirangaistus 3:n (PR 3) johdosta silloin, kun pelisääntöjen pelirangaistus 3:a (PR 3) automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi ei ole syytä langettaa kuin korkeintaan kahden ottelun kilpailukielto
4) muut erotuomariraportit, joista ei aiheudu rangaistusseuraamuksia tai joista ei ole syytä langettaa kuin korkeintaan kolmen ottelun kilpailu- tai pelikielto tai kuukauden määräaikainen kilpailu- tai pelikielto tai erotuomarin määräaikainen asettelukielto sekä enintään 100€ suuruinen sakko
5) vastuujoukkueen laiminlyöntimaksut, enintään 100€ suuruinen sakko
6) erotuomarien laiminlyöntimaksut
7) erotuomaritehtävien asettelukielto määräajaksi. Liiton toimihenkilö tiedottaa kurinpitoelimelle käsittelemistään kurinpitoasioista. Kurinpitoelin antaa tarkemmat ohjeet toimihenkilöiden käsiteltävistä kurinpitoasioista. Kurinpitoelin voi harkintansa mukaan ottaa käsiteltäväkseen myös yllä mainitun kurinpitoasian

70§ Muutoksenhaku

Sillä, jolle on määrätty rangaistus, rikkomusta koskevan 68§ mukaisen ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian osapuolilla on oikeus tehdä muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoelimen, alueen hallituksen tai sen asettaman kurinpitoelimen asiaa koskevasta päätöksestä liittokokouksen valitsemalle valituslautakunnalle. Liittohallituksen dopingrikkomuksesta määräämästä rangaistuksesta on rangaistuksen saaneella oikeus tehdä muutoksenhaku liittokokouksen valitsemalle valituslautakunnalle. Valituslautakunta tekee päätöksensä kirjallisen materiaalin perusteella mukaan lukien ääni- ja kuvatallenteet sekä puhelin- ja videoyhteydet.

Muutoksenhaut kilpailusääntöjen nojalla tehdyistä päätöksistä, jotka koskevat muuta kuin kurinpitoasiaa tai vastalausetta, ratkaisee liiton hallitus. Hallitukselle osoitetussa muutoksenhaussa sovelletaan tämän pykälän mukaista muutoksenhakumenettelyä. Muutoksenhaku perusteluineen on toimitettava valituslautakunnalle kirjallisesti viikon kuluessa tiedoksisaannista. Mikäli muutoksenhakija on pätevästä syystä ollut estynyt noudattamasta määräaikaa, valituslautakunta voi viipymättä esteen lakattua tehdystä anomuksesta myöntää enintään viikon mittaisen uuden määräajan muutoksenhaun tekemistä varten.

Muutoksenhausta peritään 50 € suuruinen käsittelymaksu, jonka suorittamisen osoittava tosite on liitettävä muutoksenhakuasiakirjoihin. Hakemusta ei käsitellä, mikäli kirjaamismaksun suoritusta osoittavaa tositetta ei ole hakemuksen liitteenä. Maksu palautetaan, mikäli muutoksenhaku menestyy. Valituslautakunnan päätös asiassa on lopullinen. Jäsenen erottamista koskevan asian käsittelee liiton hallitus.

Jäsenen erottamista koskevassa asiassa voidaan kuitenkin liiton toimintasääntöjen 19 §:n mukaisesti vedota päätöksestä seuraavan liiton valtuuston kokoukseen. Muutoksenhaun johdosta annettu päätös on annettava tiedoksi asianosaiselle sen mukaan kuin yllä on lausuttu.

3.3. Valvonta ja testaustoiminta

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti järjestettyyn urheilutoimintaan. Tällaisiksi henkilöiksi luetaan Salibandyliiton toiminnassa mm. lisenssin lunastaneet, liittoon kuuluvien seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt ja urheilijan tukihenkilöt. Urheilijan tukihenkilöksi on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä: valmentaja, ohjaaja, manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilö, toimitsija, lääkäri, lääkintäryhmän jäsen, vanhempi tai kuka tahansa muu henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai valmistautuvaa urheilijaa.

Liitto vastaa järjestämissään tapahtumissa dopingtestauksen organisoinnista testitilojen ja saattajien suhteen. Sarjaotteluissa vastaava järjestelyvastuu on kotiseuralla.

ADT, IFF, suurten urheilutapahtumien järjestäjäorganisaatio (esim. KOK) ja WADA voivat tehdä tai teettää dopingtestejä. Testaustoiminta keskittyy, mutta ei rajoitu pääsarjoissa ja maaotteluissa pelaaviin urheilijoihin. Testejä voidaan tehdä milloin vain ja missä tahansa.

Liiton tehtävä on vastata antidopingia koskevasta viestintä- ja koulutustoiminnan järjestämisestä sekä riittävien resurssien ottamisesta talousarvioon antidopingtoimintaan ja tarvittaessa myös dopingtestaukseen. Antidopingtoiminta on osa liiton toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Liittohallitus asettaa tätä toimintaa varten antidopingyksikön, jonka kokoonpanon liittohallitus vahvistaa vuosittain. Siihen kuuluu liiton toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö ja pääsarjapäällikkö. Antidopingyksikön tehtävänä on liiton määrittelemien tavoitteiden ja resurssien puitteissa antidopingohjelman toteuttaminen ja sen seuranta. Antidopingyksikkö pitää yllä tietouttaan antidopingasioista, yhteistyötahoina IFF ja ADT.

Salibandyliiton antidopingasioiden vastuuhenkilönä toimii liiton valmennuspäällikkö.

ADT ilmoittaa toiminnanjohtajalle dopingtestien positiiviset tulokset. Positiivisen testituloksen yhteydessä toiminnanjohtaja selvittävää ADT:n kanssa tulokseen liittyvät asiat ja toimenpiteet.

ADT päättää väliaikaisesta urheilun toimintakiellosta. ADT vie mahdollisen dopingrikkomusasian valvontalautakunnalle. Valvontalautakunta päättää, onko kyseessä dopingrikkomus vai ei ja antaa liitolle asiassa seuraamussuosituksen. Liitto tekee asiassa lopullisen päätöksen. Liiton toiminnanjohtaja on yhteydessä urheilijaan. Tavoitteena on saada urheilija kertomaan asiat liitolle ja julkisuuteen avoimesti, yksityiskohtaisesti ja rehellisesti.

IFF vastaa toimivaltansa piiriin kuuluvien urheilijoiden ja muiden tahojen tulosten käsittelystä sekä dopingrikkeiden seuraamuksista IFF:n antidopingsäännöissä (IFF Anti-Doping Rules) määrätyllä tavalla.

Liitto toimittaa IFF:lle ja ADT:lle maajoukkueidensa leiri- ja otteluohjelmat sekä niihin osallistuvien pelaajien nimilistat. Tietojen toimittamisesta ovat vastuussa joukkueenjohtajat sekä liiton vastuuhenkilö. Liitto toimii yhteistyössä IFF:n ja ADT:n kanssa ja toimittaa myös muita olinpaikkatietoja koskien maajoukkueita ja pääsarjatason joukkueita. Tietojen toimittamisessa noudatetaan vuosittain vahvistettavaa käytäntöä.

Erivapaudet

Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn (tasomäärittely nähtävissä ADT:n nettisivuilla) piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja ADT:n ohjeiden mukaisesti ennakkoon. ADT:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa.

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla ADT tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta jälkikäteen.

Kansainvälisen tason urheilijoiden erivapauksista vastaa Kansainvälinen Salibandyliitto (IFF), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Erivapautta haettaessa noudatetaan IFF:n ohjeistusta. Kansainvälisen tason urheilija on määritelty IFF:n antidopingsäännöissä. Suomen Salibandyliiton vastuuhenkilö ohjeistaa ja auttaa menettelyssä.

3.4. Toiminta kriisitilanteissa
Dopingrikkomuksen käsittely

Tiedottaminen

Salibandyliitto on sitoutunut auttamaan ADT:aa mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä. Liitto myös raportoi ADT:lle sekä IFF:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen.

Dopingrikkomuksista koskevasta tiedottamisesta vastaa liiton kriisiviestintäryhmä. Siihen kuuluvat Salibandyliiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja viestintäpäällikkö. Nämä päättävät tiedottamisen ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista ottaen huomioon tietojen salassapidon. Käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti, kunnes ADT:n valvontalautakunnan päätöksen jälkeen liiton hallitus on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen ja on velvollinen sen julkistamaan, tai mikäli dopingrikkomusväittämän kohteena oleva urheilija tai muu henkilö itse julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn.

Salibandyliitto järjestää tiedotustilaisuuden, mikäli urheilijan taso tai muut seikat sitä edellyttävät. Liitto informoi asianosaisia ja heidän kanssaan sovitaan tiedottamisen tavoista, aikataulusta sekä velvoitetaan asianosaisia saapumaan tiedotustilaisuuteen. ADT:lta saa tarvittaessa apua tiedotteen kirjoittamiseen ja tilaisuuden järjestämiseen.

Ennen tiedotteen lähettämistä tai lehdistötilaisuutta asiasta informoidaan liiton hallitusta sekä toimihenkilöitä. Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt. Medialle kerrotaan asiasta mahdollisimman nopeasti ensimmäisen tiedon jälkeen. Ensimmäinen lyhyt tiedote välitetään STT:n kautta ja samalla kerrotaan tiedotustilaisuuden tarkka aika ja paikka. Tiedot välitetään STT:n jälkeen myös liiton oman medialistan mukaan. Tiedotusvastuu rajataan puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle.

Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten ja liiton johdon lisäksi myös ADT:n asiantuntija. Tiedotustilaisuudesta jaetaan virallinen tiedote. Lisäksi valmistellaan taustamateriaaliksi tietoa testausmääristä jne. Asianosaiset, ADT sekä liiton johto vastaavat toimittajien kysymyksiin. Tilaisuuden jälkeen asiaa kommentoi tarvittaessa puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja. Virallinen tiedote käännetään mahdollisimman nopeasti englanniksi, jotta se voidaan jakaa tarvittaessa kansainväliseen käyttöön.

Muutoksenhaku

Suomen antidopingsäännöstön 13 §:n mukaan ADT:n valvontalautakunnan Suomen antidopingsäännöstön perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty. Suomen Salibandyliiton tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty. IFF vastaa toimivaltansa piiriin kuuluvien urheilijoiden ja muiden tahojen dopingrikkeiden seuraamuksista IFF:n antidopingsäännöissä määrätyllä tavalla. IFF:n antidopingsääntöjen 13 §:n mukaan IFF:n päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuimeen (Court of Arbitration for Sport).

Jälkihoito

Dopingtapauksissa pyritään myös auttamaan ja tukemaan kiinnijäänyttä urheilijaa, jotta hän ei jää ongelmansa kanssa yksin. Menettelystä sovitaan urheilijan edustaman seuran / joukkueen kanssa. Jos kyseessä on huumaavat aineet, niin autetaan kiinnijäänyttä hakeutumaan hänelle soveltuvaan hoitoon. Urheilija, joka on kärsinyt määräaikaisen toimintakiellon, voi palata kilpailutoimintaan. Toimintakiellon saatuaan hänen tulee ilmoittaa ADT:lle jatkavansa kilpailutoimintaa ja hän on koko toimintakiellon ajan dopingvalvonnan piirissä.

4. Seuranta ja kehitystyö

Liiton antidopingyksikkö seuraa ohjelman toteutumista säännöllisesti vuosittain ja suuntaa toimintaa tarvittaessa uusilla kehityshankkeilla, jotka kirjataan toimintasuunnitelmaan. Toimintaa kehitetään ensisijaisesti yhteistyössä IFFn ja ADT:n kanssa. Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus ja sen päivittämisestä vastaa liiton antidopingyksikkö. Ohjelma julkaistaan liiton ja ADT:n nettisivuilla ja sen toteutumisesta raportoidaan vuosikertomuksessa. Liitto osallistuu ADT:n järjestämiin liittokoulutustilaisuuksiin sekä IFF:n tilaisuuksiin.

Suomen Salibandyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) antidopingsäännöstöä.

5. Yhteenveto toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä

Hyödyllisiä linkkejä
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2020
SUEK ry.
Kansainvälinen salibandyliitto (IFF): Anti-Doping Rules and Regulations

Yhteyshenkilö Salibandyliitossa:

Jari Oksanen
General Manager
maajoukkueiden tukitoimet, SUEK-yhteyshenkilö – ADT-ohjelma