Antidopingohjelma 2021-2026

Salibandyliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Lajiliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja hyväksyy, että dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

Sisällys

————

1. Salibandyn visio ja strategia Suomessa vuoteen 2026

Salibandyn visio vuoteen 2026: Menestystä ilolla ja ylpeydellä

Love the Way You Play!

Tämä visio asettaa salibandylle sen tulevien vuosien suunnan ja tavoitteet, jota kohti Salibandyliitto sekä sen jäsenseurat ja muut sidosryhmät haluavat kehittää salibandya urheilulajina. Love the Way You Play -lause ilmentää lajin monimuotoisuutta ja pelaamisen monien eri tapojen mahdollisuutta ja se kehottaa myönteiseen oman lajin arvostukseen.

Englanninkielisellä lauseella halutaan kertoa lajin kansainvälisestä ulottuvuudesta ja tavoitteena on tuoda esiin myös lajin fanin näkökulma.

Tavoitteena Maailman paras salibandymaa tarkoittaa:
• Harrastaminen ja pelaaminen on helppoa ja kustannukset pysyvät kurissa
• F-liiga on maailman paras salibandyliiga ja sen kaupallinen arvo kasvaa
• Menestys jatkuu arvokisoissa kaikilla tasoilla – naiset, miehet, juniorit
• Suomi on aktiivinen kansainvälinen vaikuttaja
• Salibandyn yhteiskunnallinen merkitys tiedetään ja tunnustetaan

2. Ohjelman tavoitteet

Salibandyliiton antidopingohjelman tavoitteiden perusta on, ettei SSBL hyväksy dopingia missään muodossa urheilussa.

Liiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua ja taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen liikuntaan ja urheiluun. Puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan.

Ohjelman päätavoitteena on terveiden elämäntapojen, reilun pelin sekä puhtaan urheilun toteutuminen. Dopingrikkomuksia ennaltaehkäistään koulutuksen ja valistuksen avulla.

Eri toimenpiteillä sitoutetaan seurat, pelaajat, valmentajat ja kaikki toimijat antidopingohjelmaan. Näin pyritään välttämään myös tahattomia virheitä. Liitto toimii avoimesti yhteistyössä antidopingtyötä tekevien tahojen kanssa, erityisesti SUEK ja IFF.

3. Salibandyliiton säännöstöjen kohdat

Osallistuessaan liiton kilpailutoimintaan, henkilö sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä periaatteita, joita ovat toisen ihmisen kunnioitus ja tasavertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen.

Toimintasäännöt

18§ ANTIDOPING JA MAHDOLLISET EETTISIÄ
RIKKOMUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen Paralympiakomitean, ja Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Kurinpitovaltaa dopingasioissa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. Liitto ja sen jäsenet voivat valtuuston päätöksellä lisäksi sitoutua mahdollisiin urheilun ja liikunnan yhteisiin epäasiallista käyttäytymistä ja eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin.

Kilpailusäännöt

16 § Antidopingmääräykset

Kilpailutoimintaan osallistumisen edellytyksenä on, että liitto ja sen jäsenseurat sekä pelaajat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Salibandyn Antidopingohjelmaa. Se perustuu Suomen Antidopingsäännöstöön, joka pohjautuu Maailman Antidopingsäännöstöön, sekä Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) sääntöihin. Kaikki tahot hyväksyvät, että dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää SUEKin Antidopingasioiden kurinpitolautakunta.

Kaikki liiton kilpailu- ja maajoukkuetoimintaan osallistuvat urheilijat ja pelipassin lunastaneet pelaajat ovat dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. Pelaajien, valmentajien sekä muiden toimihenkilöiden ja seuran tai liiton välisissä sopimuksissa tulee sitoutua edellä mainittuihin antidopingsäännöstöihin ja -määräyksiin. Sopimuksiin tulee kirjata velvoite toimia yhteistyössä antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä.

Tasoluokituksen mukaisten joukkueiden tulee pyydettäessä toimittaa SUEK:lle ja/tai IFF:lle joukkueen harjoituspaikkatiedot. Seuran velvoite on informoida Salibandyn Antidopingohjelmasta ja sen sisällöstä joukkueilleen, pelaajilleen, valmentajilleen ja muille toimihenkilöilleen, sekä tiedottaa KAMUsta (lääkeainehaku) ja ILMOsta (ilmoituspalvelu urheilurikkomuksista). Seuran tulee ylipäätään valistaa jäseniään sekä juniorien huoltajia puhtaan urheilun periaatteiden sekä antidopingsäännösten noudattamisessa.

Dopingrikkomukseen syyllistyy se:
1. jonka näytteessä on kiellettyä ainetta, tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä
2. joka käyttää tai on yrittänyt käyttää kiellettyä ainetta tai menetelmää
3. joka kieltäytyy tai välttelee dopingtestiä tai ei anna näytettä saatuaan kutsun testiin
4. joka välttelee dopingvalvontaa laiminlyömällä olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuuden (testauspooli)
5. joka manipuloi tai yrittää manipuloida dopingvalvontaa tai -testiä
6. jolla on hallussaan kiellettyä ainetta tai kiellettyyn menetelmään liittyvää aineistoa tai välineitä
7. joka levittää kiellettyä ainetta tai kiellettyyn menetelmään liittyvää aineistoa tai välineitä
8. joka luovuttaa tai yrittää luovuttaa mitä tahansa kiellettyä ainetta tai menetelmää urheilijalle kilpailun aikana tai kilpailun ulkopuolella
9. joka on osasyyllinen toisen dopingrikkomukseen. Osasyyllisyyttä on minkälainen tahansa rohkaiseminen, yllyttäminen, auttaminen, edistäminen, peittäminen tai muunlainen tahallinen osallisuus dopingrikkomukseen sekä tällaisen yritys
10. joka tekee yhteistyötä urheilun toimintakiellossa oleva urheilijan, hänen tukihenkilönsä tai muun säännöstön alaisen henkilön kanssa ammatillisessa tai urheiluun liittyvässä toiminnassa
11. joka pelottelee tai tekee kostotoimia dopingilmoituksen tekijää kohtaan

Rangaistuksia määrätään aina taholle, joka syyllistyy Suomen Antidopingsäännöstössä tai
Kansainvälisen Salibandyliiton antidopingsäännöstössä määriteltyyn dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella. Dopingrikkomuksen käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöksiä. Dopingrikkomuksen johdosta annetun kurinpitoseuraamuksen ohella
myös ottelun lopputulos voidaan muuttaa, tästä päättää lajiliitto.

Kaikki urheilijat ja kaikki urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä, lajikohtaisia antidopingsäännöstöjä (kansallisten ja kansainvälisten lajiliittojen säännöstöt) sekä olympiakilpailuihin liittyen Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöjä ja paralympiakilpailuihin liittyen Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) antidopingsäännöstöjä. Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia tuntemaan yleisesti urheilussa ja omassa lajissaan sovellettavat voimassa olevat antidopingsäännöstöt, sitoutumaan niihin sekä tunnustamaan Suomen antidopingsäännöstön mukaisen SUEKin tulostenkäsittelytoimivallan ehtona osallistumiselleen urheilutoimintaan. Urheilijoiden tukihenkilöillä tarkoitetaan esimerkiksi valmentajia, ohjaajia, managereita, joukkueen jäseniä, virkailijoita, lääketieteellisiä asiantuntijoita ja lääkintähenkilöstön jäseniä.

Liitolla on raportointivelvollisuuus SUEKille ja IFF:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen. Liitto tekee yhteistyötä minkä tahansa antidopingorganisaation tekemissä tutkimuksissa, joihin kyseisellä antidopingorganisaatiolla on valtuudet.

4. Rangaistusmenettely

Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen Antidopingasioiden kurinpitolautakunta. Rangaistuksia määrätään aina taholle, joka syyllistyy Suomen Antidopingsäännöstössä määriteltyyn dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella. Kurinpitolautakunta määrittelee väliaikaisen urheilun toimintakiellon ja lopullisen rangaistuksen. Kaikessa kunnioitetaan urheilijan oikeutta asian oikeudenmukaiseen käsittelyyn. Mahdolliset joukkuekohtaiset seuraukset F-liigassa ja kaikissa Salibandyliiton alaisissa sarjoissa käsittelee ja määrää liiton hallitus.

Suomen antidopingsäännöstöstä otteet:

11.1 Joukkuelajien testaus

Jos useampi kuin yksi (1) jonkin joukkuelajin joukkueen jäsenistä on saanut artiklan 7 mukaisen ilmoituksen dopingrikkomuksesta johonkin urheilutapahtumaan liittyen, urhei¬lutapahtuman hallinnoiva taho suorittaa joukkueelle asianmukaisen kohdennetun tes¬tauksen tapahtumakauden aikana.

11.2 Seuraamukset joukkuelajeissa
Jos useamman kuin kahden (2) jonkin joukkuelajin joukkueen jäsenen havaitaan syyllistyneen dopingrikkomukseen tapahtumakauden aikana, urheilutapahtuman hallinnoiva taho langettaa joukkueelle asianmukaisen rangaistuksen (esimerkiksi pisteiden menetys, hylkääminen kilpailusta tai urheilutapahtumasta tai muu rangaistus) niiden seuraamus¬ten lisäksi, jotka langetetaan dopingrikkomukseen syyllistyneille yksittäisille urheilijoille.

11.3 Urheilutapahtuman hallinnoiva taho voi määrittää ankarampia seuraamuksia joukkuelajeissa
Urheilutapahtuman hallinnoiva taho voi halutessaan määrittää urheilutapahtumalle säännöt, joilla langetetaan joukkuelajeille ankarampia seuraamuksia kuin mitä artiklassa 11.2 urheilutapahtuman osalta määrätään.

IFF noudattaa maailman antidopingsäännöstöä ja rangaistukset löytyvät IFF:n antidopingsännöistä, mitkä löytyvät täältä.
(artikla 11 koskee joukkuekohtaisia seurauksia).

Muutoksenhaku

Urheilijalla on mahdollisuus hakea muutosta kurinpitoelimen rangaistuspäätökseen Suomen antidopingsäännöstön artiklan 13 mukaisesti. Suomen Salibandyliiton tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty. IFF:n antidopingsääntöjen 13§:n mukaan IFF:n päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuimeen (Court of Arbitration for Sport).

5. Ennaltaehkäisevä toiminta

Viestintä

Ajankohtaiset asiat ja merkittävät lajia koskevat muutokset uutisoidaan liiton virallisilla kanavilla, kuten salibandy.fi-sivustolla ja somessa. IFF:n ja SUEK:n tiedotteita aiheesta välitetään seuroille ja joukkueille sellaisenaan tai muokattuna, riippuen kohderyhmästä. Lajin suurempien tapahtumien yhteydessä SUEK:lla on mahdollisuus olla mukana omalla esittelypisteellä.

Kuka tahansa voi ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään dopingrikkomuksista täällä.

Koulutustoiminta

Tavoitteena on, että terveelliset elämäntavat ja eettiset arvot kulkevat punaisena lankana läpi koko järjestelmän. Yksi osa tätä on antidopingtyö. Tavoitteena on, että kaikki koulutetut ymmärtävät dopingin käyttöön liittyvät vaarat sekä sisäistävät reilun ja puhtaan urheilun merkityksen. Pääosin liiton omat kouluttajat vastaavat antidopingkoulutuksesta ja raportoivat SUEK:lle, edellytyksenä SUEK:n antama koulutus ja tietojen päivittäminen. Liitto pyytää tarpeen mukaan myös SUEK:n asiantuntijan/kouluttajan tilaisuuksiinsa.

Koulutus toteutetaan kohderyhmittäin niille valitulla tavalla. SUEK:n ”Puhtaasti Paras”-verkkokoulutus on keskeinen muoto, kohtaamiskoulutus räätälöidään keskeisille ryhmille.

Kohderyhmät määriteltynä:
– Rekisteröityyn testauspooliin (RTP) ja muihin pooleihin kuuluvat urheilijat (SUEK, IFF)
– MM-kisoihin lähtevä joukkue (IFF: velvoite)
– kaikki maajoukkueet leiritysten yhteydessä
– F-liiga (naiset ja miehet)
– MAAJOUKKUETIE (B-ikäluokka)
– Urheiluakatemiat / lajiryhmä
– valmentajakoulutukset tasot 2-3 sekä VAT
– liiton henkilökunta ja liiton luottamushenkilöt
– erotuomarit (ET-valiokunnan määrittelemä taso)

KAMU-lääkehaku on ladattavissa appina. Sillä voi helposti tarkistaa kaikki Suomessa myytävät lääkevalmisteet. Urheilijan tulee käyttää vain sallittuja lääkkeitä.

6. Maajoukkuetoiminta ja tasomääritelty huippu-urheilu

Maajoukkueiden toiminnassa jaetaan antidopingtietoa pelaajille. Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -pikaopas informoidaan kaikille SUEK:n tasomäärittelyn piiriin kuuluville joukkueille ja maajoukkuepelaajille (aikuiset ja nuoret). Lisäksi ohjeet ja linkit toimitetaan kaikille pääsarjaseuroille ja laitetaan liiton nettisivuille. Maajoukkueet noudattavat IFF:n vaatimuksia ja osallistuvat koulutustilaisuuksiin, mikäli IFF katsoo tarpeelliseksi näitä järjestää.

7. Dopingvalvonta

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti järjestettyyn urheilutoimintaan. Tällaisiksi henkilöiksi luetaan Salibandyliiton toiminnassa mm. passin lunastaneet, liittoon kuuluvien seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt ja urheilijan tukihenkilöt. Urheilijan tukihenkilöksi on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä: valmentaja, ohjaaja, manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilö, toimitsija, lääkäri, lääkintäryhmän jäsen, vanhempi tai kuka tahansa muu henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai valmistautuvaa urheilijaa.

Liitto vastaa järjestämissään tapahtumissa dopingtestauksen organisoinnista testitilojen ja saattajien suhteen. Sarjaotteluissa vastaava järjestelyvastuu on kotiseuralla.

SUEK, IFF, suurten urheilutapahtumien järjestäjäorganisaatio ja WADA voivat tehdä tai teettää dopingtestejä. Testaustoiminta keskittyy, mutta ei rajoitu pääsarjoissa ja maaotteluissa pelaaviin urheilijoihin. Testejä voidaan tehdä milloin vain ja missä tahansa.

Liiton tehtävä on vastata antidopingia koskevasta viestintä- ja koulutustoiminnan järjestämisestä sekä riittävästä resurssoinnista talousarviossa antidopingtoimintaan ja tarvittaessa myös dopingtestaukseen.

Antidopingtoiminta on osa liiton toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Liiton hallitus asettaa tätä toimintaa varten antidopingryhmä, johon kuuluun liiton toiminnanjohtaja, liiton antidopingohjelman vastuu- ja yhteishenkilö sekä liiton kilpailutoiminnasta vastaava johtaja.

Antidopingyksikön tehtävänä on liiton määrittelemien tavoitteiden ja resurssien puitteissa antidopingohjelman toteuttaminen ja sen seuranta. Antidopingyksikkö pitää yllä tietouttaan antidopingasioista, yhteistyötahoina IFF ja SUEK.

Salibandyliiton antidopingasioiden vastuuhenkilönä toimii liiton määrittämä henkilö, jonka toimenkuvaan antidopingasiat ja SUEK-yhteistyö kuuluu. Liitto toimittaa IFF:lle ja SUEK:lle maajoukkueidensa leiri- ja otteluohjelmat sekä niihin osallistuvien pelaajien nimilistat. Lisäksi IFF voi vaatia enemmän olinpaikkatietoja, kuten esimerkiksi liigaseurojen harjoitusaikoja. Tietojen toimittamisesta ovat vastuussa joukkueenjohtajat sekä liiton vastuuhenkilö.

Liitto toimii yhteistyössä IFF:n ja SUEK:n kanssa ja toimittaa myös muita olinpaikkatietoja koskien maajoukkueita ja pääsarjatason joukkueita. Tietojen toimittamisessa noudatetaan vuosittain vahvistettavaa käytäntöä.

8. Dopingtestaus

SUEK vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingtestejä teettävät urheilijoille Suomessa SUEK, Maailman antidopingtoimisto (WADA) ja kansainväliset lajiliitot.

Testien käytännön suorittamisesta Suomessa vastaa useimmiten SUEKin valtuuttama testiryhmä, kansainvälisissä kilpailuissa kansainvälisen lajiliiton edustajan alaisuudessa.

Dopingtestejä tehdään sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella. Pääasiassa analysoitavaksi otetaan virtsanäyte, jossain määrin myös verinäytteitä. Testit suoritetaan ennalta ilmoittamatta niin sanottuina yllätystesteinä. Näin toimitaan myös kilpailutapahtumien yhteydessä, lukuun ottamatta kansainvälisiä arvokilpailuja, joissa esimerkiksi kansainvälisen lajiliiton säännöt määräävät dopingtestien tekemisestä.

Kilpailujen järjestäjä on velvollinen tekemään mahdolliseksi dopingtestien sääntöjen mukaisen suorittamisen kilpailujen yhteydessä. Käytännössä järjestäjien on hyvä jo ennalta varautua (mahdollisesti) suoritettaviin dopingtesteihin, oltava riittävät testaustilat ja ohjaus sinne.

Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa testauksesta ja tulosten käsittelystä vastaa kansainvälinen lajiliitto. Testauksen toteutuksesta vastaa kilpailunjärjestäjä kansainvälisen lajiliiton määräämällä tavalla yhdessä testausta toteuttavan antidopingorganisaation kanssa. Yleensä Suomessa testauksen toteuttaa SUEK.

Mikäli kilpailuissa ei muiden tahojen toimesta toteuteta dopingtestausta, SUEK voi kansainvälisen lajiliiton tai WADAn hyväksynnällä tehdä dopingtestejä kyseisessä kilpailussa.

Kansallisen lajiliiton tulee sopia kansainvälisten kilpailuiden dopingtestauksen järjestämisestä ja kulujen maksamisesta kansainvälisen lajiliiton kanssa jo kilpailusopimusta tehdessään. Kansallisen lajiliiton tai kilpailuorganisaation tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä SUEKin toimistoon, jotta sopimus suoritettavista dopingtesteistä ja tarvittavat valmistelut voidaan hoitaa asianmukaisesti. SUEK laskuttaa testauksesta aiheutuvat kustannukset kilpailunjärjestäjältä tai kansainväliseltä lajiliitolta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lajiliiton ja kilpailunjärjestäjän pitää tukea toisiaan käytännön testaustoiminnassa sekä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Lajiliitolla on velvollisuus tiedottaa kilpailujärjestäjiä testauskäytännöistä ja niihin liittyvistä velvoitteista.

Kilpailunjärjestäjä puolestaan on velvollinen järjestämään asianmukaiset dopingtestitilat. Lisäksi sen pitää tarvittaessa järjestää pyydetty määrä täysi-ikäisiä saattajia dopingtestiryhmälle sekä toimittaa tiedot, jotka helpottavat testauksen kulkua, kuten kilpailujen osallistujalistat, osallistujien matkasuunnitelmat ja majoitusosoitteet sekä kilpailujen lopputulokset.

9. Erivapaus lääkeaineen käyttöön

Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn (tasomäärittely nähtävissä SUEK:n sivuilla). Tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta ennakkoon. SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja.

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta takautuvasti.

Kansainvälisen tason urheilijan on haettava erivapaus kansainväliseltä liitolta (IFF), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. IFF:lta haettu erivapaus on pätevä myös kansallisissa sarjoissa. Erivapautta haettaessa noudatetaan IFF:n ohjeistusta. Kansainvälisen tason urheilija on määritelty IFF:n antidopingsäännöissä.

Myös IFF:n erivapausohjeissa löytyy lisätietoa.

Salibandyliiton vastuuhenkilö ohjeistaa ja auttaa menettelyssä.

10. Toiminta kriisitilanteissa

SUEK ilmoittaa toiminnanjohtajalle epäillyistä dopingrikkomuksista. Positiivisen testituloksen yhteydessä toiminnanjohtaja selvittävää SUEK:n kanssa tulokseen liittyvät asiat ja toimenpiteet. Lähtökohtana on, että liiton antidopingvastaava asioi tapauksessa urheilijan suuntaan. Tavoitteena on saada urheilija kertomaan asiat avoimesti, yksityiskohtaisesti ja rehellisesti.

Salibandyliitto on sitoutunut auttamaan SUEK:a mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä. Liitto myös raportoi SUEK:lle sekä IFF:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen.

Dopingrikkomuksista koskevasta tiedottamisesta vastaa liiton kriisiviestintäryhmä. Siihen kuuluvat liiton toiminnanjohtaja ja viestintäjohtaja sekä tapauskohtaisesti ryhmään mahdollisesti kutsuttavat muut henkilöt. Nämä päättävät tiedottamisen ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista ottaen huomioon tietojen salassapidon. Käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti, kunnes lopullinen päätös on tehty tai mikäli dopingrikkomusväittämän kohteena oleva urheilija tai muu henkilö itse julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn.

Salibandyliitto järjestää tiedotustilaisuuden, mikäli urheilijan taso tai muut seikat sitä edellyttävät. Liitto informoi asianosaisia ja heidän kanssaan sovitaan tiedottamisen tavoista, aikataulusta sekä velvoitetaan asianosaisia saapumaan tiedotustilaisuuteen. SUEK:lta saa tarvittaessa apua tiedotteen kirjoittamiseen ja tilaisuuden järjestämiseen.

Ennen tiedotteen lähettämistä tai lehdistötilaisuutta asiasta informoidaan liiton hallitusta sekä toimihenkilöitä. Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt. Medialle kerrotaan asiasta mahdollisimman nopeasti ensimmäisen tiedon jälkeen. Tiedotusvastuu rajataan puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle.

Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten ja liiton johdon lisäksi tarvittaessa myös SUEKin asiantuntija. Tiedotustilaisuudesta jaetaan virallinen tiedote. Lisäksi valmistellaan taustamateriaaliksi tietoa testausmääristä jne. Asianosaiset, SUEK sekä liiton johto vastaavat toimittajien kysymyksiin. Tilaisuuden jälkeen asiaa kommentoi tarvittaessa puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja. Virallinen tiedote käännetään mahdollisimman nopeasti englanniksi, jotta se voidaan jakaa tarvittaessa kansainväliseen käyttöön.

11. Jälkihoito

Dopingtapauksissa pyritään myös auttamaan ja tukemaan kiinnijäänyttä urheilijaa, jotta hän ei jää ongelmansa kanssa yksin. Menettelystä sovitaan urheilijan edustaman seuran/joukkueen kanssa. Jos kyseessä on huumaavat aineet, niin autetaan kiinnijäänyttä hakeutumaan hänelle soveltuvaan hoitoon.

Urheilija, joka on kärsinyt määräaikaisen toimintakiellon, voi palata kilpailutoimintaan. Toimintakiellon saatuaan hänen tulee ilmoittaa SUEK:lle jatkavansa kilpailutoimintaa ja hän on koko toimintakiellon ajan dopingvalvonnan piirissä.

12. Velvoittavuus

Salibandyn antidopingohjelman velvoitteet tulee sisällyttää kaikkiin liiton henkilösopimuksiin. Eri kohderyhmien sopimuksista vastaavat henkilöt huolehtivat asiasta. Missä tahansa liiton luottamus-ja oto-tehtävässä toimiva henkilö sitoutuu säännöstöön, ottaessaan tehtävn vastaan, vaikka siitä ei olisikaan kirjallista sopimusta. Antidopingohjelma tulee myös huomioida liiton yhteistyökumppaneiden sopimuksissa.

Luettelo henkilöryhmistä, joita antidopingohjelma velvoittaa:
– liiton luottamushenkilöt ja toimihenkilöt
– maajoukkuepelaajat, maajoukkuevalmentajat ja muut toimihenkilöt
– maajoukkuetievalmentajat ja muut toimihenkilöt
– pääsarjapelaajat (F-liiga, Divari)
– liiton kouluttajat
– erotuomarit

13. Seuranta ja kehitystyö

Liiton antidopingyksikkö seuraa ohjelman toteutumista säännöllisesti vuosittain ja suuntaa toimintaa tarvittaessa uusilla kehityshankkeilla, jotka kirjataan toimintasuunnitelmaan. Toimintaa kehitetään ensisijaisesti yhteistyössä IFFn ja SUEK:n kanssa.

Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus ja sen päivittämisestä tarvittaessa vastaa liiton antidopingyksikkö. Ohjelma julkaistaan liiton nettisivuilla ja sen toteutumisesta raportoidaan vuosikertomuksessa.

Liitto osallistuu SUEK:n järjestämiin liittokoulutustilaisuuksiin sekä IFF:n tilaisuuksiin.
Suomen Salibandyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) Antidopingsäännöstöä.

14. Yhteenveto toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä

TOIMENPIDE TOTEUTUS 
KAMU-pikaoppaasta tiedottaminenLiiton vastuuhenkilö toimittaa linkin kaikille tasomäärittelyn piiriin kuuluville joukkueille sekä maajoukkueille. Linkki julkaistaan liiton nettisivuilla.
Sääntöjen mukaisten testaustilojen järjestäminen otteluissa Kansainvälisissä IFF:n tapahtumissa: kilpailun järjestäjän IFF:n määräämällä tavalla.
Kansainvälisissä muissa tapahtumissa: kilpailun järjestäjä huolehtii tarvittavista tiloista
Kotimaisissa otteluissa: kotijoukkue huolehtii tarvittavista tiloista. Kilpailusääntöjen mukaan.
Valmentajakoulutusten antidopingosiot Lähikoulutus tai verkkokoulutus, tasosta riippuen.
Erivapauskäytäntö Urheilijalla itsellään on vastuu erivapauden hakemisessa. Liitto opastaa urheilijoita.
Pelaajien sitouttaminen Kilpailupassin ostaja sitoutuu noudattamaan Suomen sekä IFF:n Antidopingsäännöstöä.
Maajoukkuepelaajien informointi Liiton vastuuhenkilö informoi kausittain joukkueenjohtajia tai suoraan pelaajia
Maajoukkueiden / seurajoukkueiden ohjelmien tiedottaminen IFF:lle ja SUEK:lleJoukkueenjohtajat toimittavat. Liiton vastuuhenkilö ohjeistaa joukkueenjohtajia menettelystä.
TasomäärittelyEnsisijainen taso, jota testataan, määräajoin tarkistetaan taso. Maajoukkueet ja F-liiga.
Antidopingviestintä Viestinnästä vastaa liiton nimeämä vastuuhenkilö itse tai yhteistyössä liiton viestinnän kanssa.
Antidopingohjelma Antidopingohjelman päivittämisestä vastaa liiton vastuuhenkilö ja sen hyväksyy liiton hallitus.
AntidopingyksikköSalibandyliiton toiminnanjohtaja, General Manager ja Kilpailutoiminnan johtaja.
KriisiviestintäryhmäSalibandyliiton toiminnanjohtaja ja viestintäjohtaja.
Antidopingohjelman vastuuhenkilöGeneral Manager: jari.oksanen@salibandy.fi, +358 400 529002
Valmentajakoulutuksen vastuuhenkilöKehityspäällikkö: miikka.lamu@salibandy.fi, +358 400 529026

Yhteyshenkilö Salibandyliitossa:

Jari Oksanen
General Manager
Maajoukkueiden tukitoimet, SUEK-yhteyshenkilö – ADT-ohjelma.