Turvallisuusmääräykset

YLEISTÄ

Turvallisuusmääräysten tarkoituksena on varmistaa, että Suomessa pelattavat salibandyottelut järjestetään voimassa olevien lakien ja asetusten sekä näiden määräysten mukaisesti.

Turvallisuusmääräysten laiminlyönti voi johtaa Salibandyliiton rangaistusmääräysten mukaisiin rangaistustoimenpiteisiin.

SOVELTAMISALA JA YLEISET MÄÄRÄYKSET

Salibandyottelulla tarkoitetaan kaikkia Suomessa pelattavia Salibandyliiton (jäljempänä liitto), liiton alueiden ja jäsenseurojen järjestämiä kansallisia ja kansainvälisiä otteluita.

Seuralla tarkoitetaan näissä määräyksissä liiton tai alueen järjestämissä sarjoissa sarjapaikan omaavaa yhdistystä, jonka Salibandyliiton liittohallitus on hyväksynyt vastaamaan seuran kilpailutoiminnasta.

Salibandyottelu on kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus, jonka järjestyksestä vastaa tilaisuuden järjestäjä. Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue ja turnauksissa vastuujoukkue on tilaisuuden järjestäjä, jollei muuta ole määrätty.

Seuroissa turvallisuudesta ovat vastuussa järjestävän seuran puheenjohtaja, johtokunta/hallitus, toimihenkilöt ja turvallisuusvastaava.

Salibandyottelun järjestäjä vastaa pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden, erotuomariston, katsojien, toimitsijoiden ja median turvallisuudesta koko ottelutapahtuman ajan.

Salibandyottelun järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus paikalliselle poliisiviranomaiselle vähintään viisi (5) vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä otteluista, joissa vähäinen yleisömäärä ja ottelun luonne
eivät edellytä toimenpiteitä turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi, kuten esim. järjestyksenvalvojien asettamista.

Poliisi- ja pelastusviranomaiset voivat antaa ennakkoon tai salibandyottelun aikana ohjeita ja määräyksiä salibandyottelun järjestäjälle.

Seura on vastuussa pelaajiensa, toimihenkilöidensä, johtajiensa ja kannattajiensa käytöksestä ottelutapahtumissa.

Vierasotteluissa seuran voidaan katsoa olevan vastuussa kannattajiensa käytöksestä, mikäli seura (tai seuran joukkue) tekee yhteistyötä kannattajiensa kanssa, esim. osallistumalla kannattajien matkanjärjestelyihin toiselle paikkakunnalle taikka tukemalla jollakin muulla tavalla kannattajiensa toimintaa.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

1) KAIKKI OTTELUT

* Salibandyottelun järjestäjän tulee pyrkiä ottelun turvallisuuteen liittyvillä toimenpiteillä estämään ennakolta häiriöt ja vaaratilanteet.

* Pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden ja tuomariston koskemattomuus sekä yleisön viihtyvyys ja turvallisuus on taattava koko ottelutapahtuman ajan.

* Ottelutapahtumassa on käyttäydyttävä asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä.

* Kaikenlainen rasismi tai rasistinen käyttäytyminen on kiellettyä ja se on pyrittävä estämään ennakolta. Mikäli rasismia ilmenee, siihen on puututtava välittömästi.

* Kaikenlainen pelaajiin, joukkueiden taustahenkilöihin, erotuomaristoon, toimitsijoihin tai katsojiin kohdistuva loukkaava käytös on kiellettyä. Mikäli loukkaavaa käytöstä ilmenee, siihen on puututtava välittömästi.

* Ottelun järjestäjällä on yhdessä poliisin kanssa tai yksinäänkin oikeus kieltää päihdyttävien aineiden hallussapito salibandyottelussa. Kiellosta tulee ilmoittaa esimerkiksi pääsylipuissa, ottelumainonnassa tai porttiopasteissa.

Kansainvälisissä otteluissa on lisäksi huomioitava Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) ohjeet ja määräykset alkoholin hallussapidosta.

* Mikäli ottelutapahtuman yhteydessä anniskellaan alkoholia, siitä ei saa aiheutua häiriötä ottelutapahtumalle. Lisäksi on valvottava, ettei alkoholia nautita anniskelualueen ulkopuolella.

* Vastuujoukkueen tehtävänä on erottaa selvästi pelikentän turva-alue, katsomoalue ja toimitsija-alue.

* Katsojien ja muiden ylimääräisten henkilöiden pääsy pelikentälle ja toimitsija-alueelle on estettävä ottelutapahtuman aikana.

* Salibandyotteluun ei saa tuoda
1. päihdyttäviä aineita
2. ampuma-aseita tai tarvikkeita
3. räjähdysaineita tai räjähteitä
4. terä- tai lyömäaseita
5. ilotulitteita, soihtuja, savuja
6. laserkyniä tai vastaavia voimakkaan valotehon laitteita tai muita sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan uhata toisen henkeä tai terveyttä taikka joilla voidaan aiheuttaa vaaraa ottelutapahtuman järjestykselle tai turvallisuudelle.
7. poliittisia, rasistisia tai muuten loukkaavia julisteita tai banderolleja

* Salibandyotteluun ei saa päästää henkilöä,
1. joka on häiritsevästi päihtynyt
2. jonka voidaan olettaa muutoin aiheuttavan häiriöitä tai vaarantavan turvallisuutta tai jonka hallusta sisääntulotarkastuksessa tavataan edellisessä kohdassa 2-6 mainittuja esineitä tai aineita
3. jonka aikaisemman käyttäytymisen perusteella on syytä epäillä vaarantavan siellä järjestystä ja turvallisuutta.

* Sisäänpääsy salibandyotteluun voidaan estää myös henkilöltä , jonka tavataan sisääntulotarkastuksen yhteydessä
edellisessä kohdassa 1 ja 7 mainittuja esineitä tai aineita.

2) KANSAINVÄLISET OTTELUT

Suomessa pelattavissa kansainvälisissä otteluissa noudatetaan näitä määräyksiä sekä Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) määräyksiä ja ohjeita.

3) KANSALLISET OTTELUT  (miesten ja naisten liiga sekä miesten Divari)

* Miesten liigaseurojen tulee nimetä voimassa olevan järjestyksenvalvojakortin omaava henkilö turvallisuusvastaavaksi, jonka tehtävänä on laatia ottelutapahtumia koskeva turvallisuussuunnitelma, johtaa otteluiden aikana turvallisuushenkilöstöä ja vastata ottelutapahtumien turvallisuudesta. Naisten liigan, miesten Divarin, miesten II divisioonan ja nuorten SM-sarjan seuroille suositellaan samaa käytäntöä.

* Seuran on neuvoteltava ennen kauden alkua paikallisten poliisi- ja pelastusviranomaisten kanssa otteluiden järjestykseen, turvallisuuteen, liikennejärjestelyihin, onnettomuustilanteisiin ja pelastustoimiin liittyvistä asioista.

* Turvallisuusvastaava raportoi seurajohdolle kaikista turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvistä asioista.

* Järjestyksenvalvojiksi valitaan ainoastaan järjestyksenvalvojakortin omaavia pystyviä henkilöitä ja vähintään viranomaisten vaatima määrä. Paikallinen poliisiviranomainen määrittelee järjestyksenvalvojien määrän ja koulutuksen tarpeen.

* Järjestyksenvalvojat on koulutettava ennen kauden alkua ja koulutusta on jatkettava kauden aikana.

* Sisääntulo ottelupaikalle on järjestettävä niin, että turvallisuustarkastukset ovat mahdollisia.

* Kaikki myytävät juomat on kaadettava avonaisiin pahvisiin tai muovisiin kertakäyttömukeihin.

* Poliisi- ja paloautoille on järjestettävä pysäköintipaikat ja viranomaisajoneuvoille on varattava esteetön kulku heidän vaatimiinsa kohteisiin.

* Yleisöä varten on varattava oma ensiapuhenkilöstö.

* Liikuntaesteisille on varattava oma katsomonosa tai omat erilliset paikat katsomossa. Saattajille on myös varattava riittävä määrä paikkoja.

* Lehdistölle ja otteluvalvojalle on varattava omat paikat katsomosta.

* TV-kameroille on järjestettävä paikat televisioitavissa otteluissa ja nämä paikat on huomioitava pääsylippuja myytäessä.

* Seuran on neuvoteltava kannattajiensa kanssa turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvistä asioista ennen kauden alkua ja selvitettävä heille myös vierasotteluita koskevat turvallisuus- ja käyttäytymissäännöt.

4) TURVALLLISUUSSUUNNITELMA

* Pelikauden aikana otteluiden ja ottelutapahtumien turvallisuusjärjestelyistä tulee miesten ja naisten liigaseurojen ja miesten divariseurojen tehdä turvallisuussuunnitelma. Tarvittaessa muissakin sarjoissa pelaavien seurojen tulee tehdä turvallisuussuunnitelma, joihin odotetaan vähintään 200 katsojaa. Turvallisuussuunnitelmasta täytyy selvitä ainakin seuraavat asiat:

1. perustiedot ottelusta ja riskiarvio
2. pohjakuva pelihallista (toimitsijapöydän sijainti, vaihtopenkkien paikat, turva-alueet, hätäpoistumistiet, katsomot)
3. ottelutapahtuman turvajärjestelyt
4. tietoa pääsylipuista ja kulkuluvista
5. sisäänpääsyvalvonnan toimintaohjeet
6. turvallisuusvastaavan, apulaisturvallisuusvastaavan sekä muun tapahtuma- ja turvallisuusorganisaation yhteystiedot
7. liikenne- ja pysäköintijärjestelyt
8 toimintaohjeet kriisi-ja uhkatilanteisiin
9 viestiliikennejärjestelyt

* Turvallisuussuunnitelma on toimitettava poliisi- ja pelastusviranomaisille yleisötilaisuudesta tehtävän ilmoituksen yhteydessä tai riittävän aikaisin ennen kauden alkua. Miesten ja naisten liigaseurojen ja miesten divariseurojen on toimitettava turvallisuussuunnitelma Salibandyliigalle ennen kauden alkua.

* Järjestyksenvalvojat ja muu turvallisuushenkilöstö tulee jakaa ryhmiin ja nimetä eri ryhmille ryhmänjohtajat ja vastuualueet:
1. sisääntulo
2. katsomovalvonta
3. kenttävalvonta
4. muiden sisätilojen valvonta (pukuhuoneet, käytävät)
5. liikenne ja pysäköinti
6. palovartiointi
7. ensiapu
8. toimintaryhmät (tarvittaessa)

* Salibandyottelun kuuluttajalla on oltava toimintaohjeet hätä- ja kriisitilanteiden kuulutuksia varten ja näitä ohjeita on noudatettava.

* Turvallisuusorganisaatiolle on annettava riittävä ottelutapahtumiin liittyvä koulutus.

* Jokaiselle turvallisuusorganisaatioon kuuluvalle jäsenelle on annettava selkeät kirjalliset tai suulliset toimintaohjeet.

* Koko salibandyottelun järjestävän organisaation on sitouduttava turvallisuussuunnitelmaan ja noudatettava sitä.

* Turvallisuussuunnitelma ja nämä määräykset on pidettävä turvaorganisaation sekä viranomaisten saatavilla ottelutapahtumassa.

5) JÄRJESTYKSENVALVOJATOIMINTA

Järjestyksenvalvojan velvollisuudet
* Järjestyksenvalvojan ensisijaisena velvollisuutena on varmistaa ja huolehtia kaikkien ottelutapahtumassa mukana olevien ihmisten turvallisuudesta.

* Järjestyksenvalvojan on viipymättä ilmoitettava ottelutapahtuman järjestäjälle, tarvittaessa myös poliisille ja pelastusviranomaisille turvallisuutta vaarantavista seikoista ja hänen on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuden säilyttämiseksi.

* Järjestyksenvalvojan on huolehdittava, ettei ottelutapahtumasta aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta häiriöitä sivullisille, liikenteelle, ympäristölle tai kotirauhalle.

* Järjestyksenvalvojan on varmistettava, ettei ottelutapahtumassa vahingoiteta toisten omaisuutta.

* Järjestyksenvalvojan on estettävä pääsy ottelutapahtumaan henkilöltä, jonka päihtymyksensä, käyttäytymisensä tai varustautumisensa vuoksi on perusteltua syytä epäillä vaarantavan järjestystä tai turvallisuutta.

* Järjestyksenvalvojan on toimiessaan noudatettava poliisin ennakolta tai ottelutapahtuman aikana antamia ohjeita ja määräyksiä.

* Järjestyksenvalvojan on käytettävä ottelutapahtumassa Sisäasiainministeriön asetuksen (842/2003) mukaista järjestyksenvalvojan tunnusta (tunnistelaatta tai –liivi, jossa on säädöksen mukainen tekstitys).

Järjestyksenvalvojan oikeudet
* Järjestyksenvalvojalla on oikeus estää pääsy ottelutapahtumaan henkilöltä, jonka aikaisemman käyttäytymisensä perusteella on syytä epäillä vaarantavan järjestystä tai turvallisuutta.

* Järjestyksenvalvojalla on myös oikeus estää sisäänpääsy henkilöltä, jonka epäillään pitävän hallussaan esineitä tai aineita, joiden hallussapito on lain mukaan tai ottelutapahtuman järjestäjän tai poliisin asettamien ehtojen mukaan kielletty.

* Järjestyksenvalvojalla on oikeus poistaa ottelutapahtumasta henkilö, joka esim. päihtyneenä häiritsee järjestystä tai muita henkilöitä, esiintyy uhkaavasti, meluamalla tai väkivaltaisuudella häiritsee järjestystä tai vaarantaa turvallisuutta tai joka huomautuksista huolimatta jättää noudattamatta järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi annettuja tarpeellisia määräyksiä.

* Jos paikalta poistaminen on riittämätön toimenpide, eikä häiriötä tai vaaraa voida muutoin poistaa, järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa henkilö kiinni. Kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisille.

* Järjestyksenvalvojalla on tehtäväänsä suorittaessaan oikeus käyttää tarpeellisia voimakeinoja, mikäli järjestystä tai turvallisuutta vaarantava tilanne on välittömästi uhkaamassa eikä sitä tilanteen vaaran, vakavuuden ja kiireellisyyden vuoksi kyetä millään muilla keinoin hoitamaan. Voimankäyttö saa jatkua vain niin kauan, kuin edellytykset sen aloittamiselle olisivat jatkuvasti olemassa. Voimakeinoja saa kohdistaa niin henkilöön kuin omaisuuteen.

* Järjestyksenvalvojalla on oikeus estää tai keskeyttää ottelu, siihen kuuluva ohjelmanumero tai tapahtuma kokoontumislaissa määritellyin edellytyksin.

* Järjestyksenvalvojan oikeuksissa sisääntulotarkastuksissa määritellään myöhemmin kappaleessa ”Sisäänpääsyn valvonta”.

Järjestyksenvalvojien toimintatapa
* Järjestyksenvalvojan tehtävänä on salibandyottelussa ylläpitää viihtyisyyttä, järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia.

* Asiallinen toiminta sekä täsmällinen ja rauhallinen käytös antavat hyvän kuvan järjestäjästä ja lisäävät yleisön viihtyvyyttä.

* Järjestyksenvalvojatoiminnan pitää olla yhteisen linjan mukaista.

* Järjestyksenvalvoja ei saa provosoida yleisöä omalla käytöksellään.

* Järjestyksenvalvojan pitää käyttää työskennellessään laissa määriteltyjä järjestyksenvalvojatunnuksia.

* Järjestyksenvalvoja on puolueeton eikä hän saa pukeutua kummankaan joukkueen asuihin.

* Järjestyksenvaloja ei saa reagoida näkyvästi kummankaan joukkueen suorituksiin.

* Järjestyksenvalvoja ei saa tupakoida tehtäväpaikallaan eikä hän saa missään tapauksessa työskennellä päihteiden vaikutuksen alaisena.

* Järjestyshäiriöihin tulee puuttua ajoissa ja toiminnan on oltava nopeaa, tehokasta ja yhtenäistä.

* Kriisi- ja uhkatilanteissa järjestyksenvalvojan tulee pyrkiä pelastamaan vaarassa olevat ja estämään lisävahinkojen syntyminen sekä toimimaan aina viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

* Järjestyksenvalvojan on tultava toimipaikalleen riittävän ajoissa. Työtehtävät päättyvät vasta, kun katsojat, pelaajat, joukkueiden taustahenkilöt ja erotuomaristo ovat poistuneet pelihallilta.

* Järjestyksenvalvojan on toimiessaan noudatettava poliisin ennakolta tai tilaisuuden aikana antamia ohjeita.

Järjestyksenvalvojien yhteydenpito
* Keskinäistä yhteydenpito varten järjestyksenvalvojien suositellaan käytettävän VHF-UHF–taajuuksilla toimivia radiopuhelimia. Yhteydet tulee varmistaa GSM-puhelimilla.

6) SISÄÄNPÄÄSYN VALVONTA

* Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi järje stäjällä on yhdessä poliisin kanssa tai yksinään oikeus määrätä järjestyksenvalvoja tarkastamaan salibandyotteluun saapuvat ja näiden mukana olevat tavarat, jos tämä on tarpeen tilaisuuden erityisluonteen vuoksi tai on perusteltua aihetta epäillä, että ottelutapahtumaan osallistuvilla on hallussaan kokoontumislaissa kiellettyjä esineitä tai aineita.

* Tarkastuksesta on ilmoitettava etukäteen esimerkiksi pääsylipuissa sekä ottelumainonnassa.

* Ottelun järjestäjällä ei itsellään ole oikeutta tarkastaa osallistujia, vaan järjestäjän on asetettava järjestyksenvalvoja suorittamaan tarkastuksia.

* Järjestyksenvalvojalla on oikeus metallinilmaisinta tai muuta vastaavaa laitetta käyttäen tarkastaa salibandyotteluun pyrkivä tai siellä oleva henkilö sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle, taikka joiden hallussapito salibandyotteluissa on kielletty lailla tai sen nojalla annetulla määräyksellä.

* Ottelun järjestäjän tai poliisin antaman määräyksen nojalla tai jos muusta syystä on perusteltua aihetta epäillä, että henkilöllä on hallussaan kiellettyjä esineitä tai aineita, järjestyksenvalvojalla on oikeus tarkastaa henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat myös muulla sopivalla tavalla.Tarkastuksen suorittamiseksi henkilö voidaan määrätä kulkemaan metallinilmaisimen kautta. Röntgenlaitetta saa käyttää ainoastaan tavaroiden tarkastukseen.

* Järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa pois tarkastuksissa löydetyt kielletyt esineet tai aineet, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa ottelutapahtuman järjestykselle tai turvallisuudelle. Pois otetut esineet tai aineet on viipymättä luovutettava poliisille taikka, jollei siihen ole lain mukaan estettä, palautettava omistajalleen tai haltijalleen hänen poistuessaan ottelusta.

* Jos tarkastus tehdään tarkastettavan suostumuksella vaatteiden päältä tunnustelemalla, on tarkastajan oltava samaa sukupuolta kuin tarkastettavan.

* Henkilö, joka kieltäytyy tarkastuksesta, jätetään tarkastamatta, mutta häntä ei tarvitse päästää salibandyotteluun.

7) PELIHALLIEN TURVALLISUUS

Ennen kauden alkua suoritettavat tarkastukset
* Salibandyotteluiden järjestäjän on varmistettava, että pelihallin omistaja on tarkastanut yhdessä pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisten (tarvittaessa mukana myös poliisiviranomainen) kanssa mm. seuraavat kohteet:
1. sisääntuloväylät
2. katsomorakenteet, katsomoiden merkinnät ja opasteet
3. hätäpoistumistiet
4. kenttäalue
5. alkusammutusvälineistö
6. paarit
7. pelikentän lähellä olevat vaaralliset ulokkeet ja muut peliturvallisuuden kannalta vaaralliset paikat ja alueet.

* Tarkastus on tarvittaessa uusittava kauden aikana ja aina ennen kansainvälisiä otteluita.

Ennen ottelua suoritettavat tarkastukset
1. alkusammutusvälineistön kunto ja sijoitus
2. sisääntuloväylien ja hätäpoistumisteiden avoimuus
3. katsomot, jolla varmistetaan, ettei katsomossa ole irrallisia esineitä tai paloherkkiä tavaroita tai aineita.
4. pukuhuonetilojen ja kentän välinen kulkuväylä
5. kenttäalueen normaalista poikkeavat vaaralliset esteet ja ulokkeet, jotka on suojattava tai poistettava ennen ottelun alkua

Muita määräyksiä
1. tilapäiset rakenteet, kuten katsomorakenteet, on tarkastutettava rakennusvalvonta-/pelastusviranomaisilla aina ennen käyttöönottoa.
2. yleisön kulkureitit ja poistumistiet on pidettävä ottelutapahtuman aikana lukitsemattomina.

8) YHTEISTYÖ VIRANOMAISTEN KANSSA

* Salibandyottelun järjestäjän tulee olla riittävän ajoissa yhteydessä paikallisiin poliisiviranomaisiin ja muihin viranomaisiin sekä toimia muutoinkin hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa ottelutapahtuman järjestelyihin liittyvissä asioissa.

* Salibandyottelussa turvallisuushenkilöstön tulee noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä, ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin sekä antaa tarvittaessa viranomaisille tilanteen edellyttämää apua.