Anvisning för domare under COVID-19-viruspandemin (Uppdatering 14.9.)

Dessa anvisningar gäller tills vidare. Vi uppdaterar anvisningarna vid behov om pandemiläget förändras.

Innebandyverksamheten ska följa

En person som uppvisar minsta symtom på sjukdom eller som tillhör någon riskgrupp för coronaviruset får inte fungera som domare i en match som lyder under Innebandyförbundet.

ALLMÄNT:
Dessa instruktioner gäller även i tillämpliga delar för matchövervakare av innebandymatcher.

 • Innebandyförbundets rekommendation om genomförande av innebandyevenemang i augusti 2020
 • En person som hör till de viktigaste riskgrupperna ska inte delta i Innebandyförbundets domarverksamhet.
  • Domaren ska agera självständigt enligt denna anvisning och föra in förhinder i sbet.fi– systemet
 • Om domaren anländer till Finland från ett land med reserestriktioner kan domaren inte delta i Innebandyförbundets domarverksamhet under den 14 dagar långa frivilliga karantänstiden. Mer information på THL:s webbplats här
  • Anvisningar om frivillig karantän här
 • Innebandyförbundets all coronainformation samlat

Före dagen med domaruppdraget

 • Om du har andningssymtom och har fått ett negativt coronatestresultat ska du ändå inte fungera som domare om du har symtom
 • Uppföljning av det egna hälsotillståndet/situationsbedömning på matchdagen – med svaga symtom eller som sjuk ska man aldrig delta som domare i matcher
 • Om domaren observerar något avvikande gällande sitt eget hälsotillstånd ska hen omedelbart meddela om det till domartillsättaren i regionen.
  • Domaren måste försöka skaffa en ersättare åt sig till turneringarna.

 

Den dag du har domaruppgifter

 • Det finns en person med luftvägssymtom i familjen (har inte fått coronartestresultat/coronartestresultatet negativt)

1. Det rekommenderas att man i mån av möjlighet skaffar en ersättare till matcherna.

2. Om ingen ersättare hittas kan man själv fungera som domare på matcherna

 

 • Domarna observerar en spelare som spelar i matchen/en funktionär under matchen som har tydliga luftvägssymtom

1. Ur myndighetsbetsämmelserna: ”Publikevenemang, allmänt sammanträde eller offentliga lokaler, där det finns andra personer närvarande samtidigt, får inte besökas om man har symtom som tyder på sjukdom.”

2. Anvisning:

Varje individ/lag ansvarar för sitt eget agerande

– Domaren informerar laget om saken enligt anvisningarna och ber laget avlägsna spelaren/funktionären med luftvägssymtom från den allmänna samlingen

– Laget är inte skyldigt att följa anvisningen, utan detta är en vägledande åtgärd
-> Efter matchen upprättas en domarrapport om saken

 

 • En representant för motståndarlaget tipsar domaren om att en viss spelare eller funktionär i motståndarlaget har konstaterats ha COVID-infektion.

1. Symtomfri spelare/funktionär:
Saken kan inte bekräftas och domarna vidtar inga åtgärder
-> Efter matchen upprättas en domarrapport om saken

2. Det konstateras att motståndarens spelare/funktionär i fråga har tydliga luftvägssymtom:
Man agerar enligt anvisningarna (se föregående punkt)
-> Efter matchen upprättas en domarrapport om saken

 

Hot om COVID-19-virus:

 • Enligt Innebandyförbundets domarutskotts nationella tolkning av spelreglerna är detta våldsamt beteende som döms med ett PR3-straff enligt 617:4 § i spelreglerna.
 • Hot är till exempel
  • En spelare/funktionär hostar i ansiktet på en annan spelare och säger att de har corona.

 

Efter dagen med domaruppdraget

 • VARJE DOMARE ÄR ANSVARIG FÖR ATT TA ETT CORONATEST OM HEN FÅR LUFTVÄGSSYMTOM INOM 14 DAGAR EFTER UPPDRAGET.
  • Om testet är positivt ska detta omedelbart meddelas till Innebandyförbundet (till regionens domartillsättare och det rekommenderas även att man meddelar om saken till den som är ansvarig inom den egna regionen)

KONSTATERAT CORONAFALL ELLER ATT BLI FÖREMÅL FÖR HÄLSOMYNDIGHETENS ÅTGÄRDER

 • Ansvarsfull verksamhet med iakttagande av hälsomyndigheternas anvisningar

 

ANVISNINGAR FÖR MATCH/-TURNERINGSDAGEN (hur man agerar ansvarsfullt under match-/turneringsdagen)

1. ALLMÄNT

Användning av Coronablinkern -applikationen rekommenderas för domare.

Vi rekommenderar att domarna bär med sig ett eget handdesinfektionsmedel

Varje domare har sin egen personliga dryckesflaska, som tvättas efter turneringsdagen. Det är förbjudet att dricka ur andra personers flaskor.

Varje domare är ansvarig för sina egna domardräkter. Domardräkterna rekommenderas att tvättas efter varje matchdag

Ett förtydligande om reseanvisningen fram till 30.8.2020: I undantagsfall är det också möjligt att resa till spelplatsen med egen bil (annat färdmedel) under denna undantagstid
* Samåkning ska fortsättningsvis användas enligt anvisningarna om domartillsättning, när samåkning har fastställts för domartillsättningen.

2. FÖRE MATCHEN

Följ de allmänna anvisningarna (handhygien, säkerhetsavstånd, hosthygien, undvik kontakter osv.), mer informationfinns på THL:s webbplats.

3. ANKOMST TILL/AVGÅNG FRÅN SPELPLATSEN

Det lönar sig att undvika att komma alltför tidigt till spelplatsen, i synnerhet till hallar där det spelas många matcher

Spelplatsen lämnas så snabbt som möjligt.

Det rekommenderas att all eventuell feedback från matchövervakaren lämnas efteråt via fjärranslutning (matchövervakaren och domarna kommer överens om detta från fall till fall). Feedback kan även ges annars, bara man iakttar säkerhetsavstånd och övriga hygienanvisningar när feedbacken ges.
* I alla fall lämnas spelplatsen så snabbt som möjligt.

4. PRAXIS GÄLLANDE OMKLÄDNINGSRUM

Undvik att använda omklädningsrum
* Om omklädningsrum används ska man vara där en så kort tid som möjligt
* Tvätta eller desinficera händerna varje gång ni går in i och ut ur omklädningsrummet
* Omklädningsrummen lämnas i städat skick och allt skräp slängs i papperskorgen

Sätt på utrustningen samt tvätta och underhåll dina kläder efter matchen hemma i mån av möjlighet

5. SÄKERHETSAVSTÅND OCH HYGIEN PÅ SPELPLATSEN

Domarna beaktar hygienanvisningarna så bra som möjligt under matcherna

Vi rekommenderar att headset-utrustning används när sådana är tillgängliga. Då behöver domarna inte samlas fysiskt under något skede av matchen

6. VERKSAMHETEN PÅ ETT SPELEVENEMANG

På fältområdet endast spelare, funktionärer, domare och sekretariat

Inga handslag före eller efter matchen

Nödvändiga funktionärer samt en eventuell speaker och/eller de som rätar upp rinken placeras med beaktande av säkerhetsavstånden

I händelse av skada ska man se till att det inte finns några onödiga personer på platsen (inget massmöte)

Spottning undviks på bytesområdena under matchen. ANMÄRK ÅT SPELARE om spottning förekommer på bytesområdet

När matchen är slut avlägsnar sig båda lagen och domarna så raskt som möjligt från spelplanen med bibehållna säkerhetsavstånd.

Om dessa anvisningar överträds ska man ta itu med saken genom att muntligen anmärka åt spelarna och funktionärerna.

* Om möjligt, försök att undvika att röra ditt ansikte med händerna. Torka i ärmen eller svettbandet
* Om domaren har en paus i turneringen, ska hen alltid försöka spendera denna tid utomhus och se till att upprätthålla säkerhetsavstånd i alla situationer
* Det rekommenderas inte för närvarande att matcherna följs från läktaren (med publiken).

 

7. ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

Allmänna rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället

* Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten
* Hosta i armhålan
* Undvik att röra ansiktet med händerna
* Försök i alla situationer att använda ett säkerhetsavstånd på 2 meter
* Använd ansiktsmask när det inte är möjligt att iaktta säkerhetsavstånd (t.ex. i kollektivtrafiken)

Du kan bekanta dig med lagens anvisningar via Innebandyförbundets sida med coronainformation.

Anvisningarna uppdateras när myndigheternas och Innebandyförbundets anvisningar/bestämmelser ändras eller förtydligas.

Foto: Juhani Järvenpää

Jaa artikkeli