Kyselytutkimus suojalaseista ja niiden käytöstä  - käyttömukavuus, asenteet ja ennakkoluulot ohjaavat

Selvityksestä käy ilmi muun muassa, että ulkonäkö- että sosiaaliset paineet sekä ennakkoluulot ja asenteet vaikuttavat lasien käyttämättömyyteen.

Selvityksen ovat laatineet Metropolia Ammattikorkeakoulussa Optometrian tutkinto-ohjelmassa opiskelevat Ninni Kaisko ja Senni Kivinen opinnäytetyönään. Selvitys pohjautuu laajaan kvantitatiiviseen kyselytutkimukseen, johon osallistui vajaat 5000 henkilöä joulukuussa 2020.

Selvityksen taustaa
Artikkeli käsittelee Salibandyliiton kanssa yhteistyössä tehdyn opinnäytetyön tuloksia. Opinnäytetyö toteutettiin salibandyn pelaajille suunnatulla kyselytutkimuksella, ja se antaa kuvan tämänhetkisestä suojalasien käytöstä ja pelaajien asenteista suojalasien käyttöä kohtaan.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa salibandyn pelaajien näkemistä ja suojalasien käyttöä. Tavoitteena oli selvittää pelaajien mahdollisia näkemiseen liittyviä ongelmia sekä tuoda esille pelaajien ajatuksia suojalaseja ja niiden käyttöä kohtaan.

Urheilusta, ja etenkin salibandyn aiheuttamista silmävammoista, on tehty tutkimuksia, joiden mukaan salibandyn pelaajilla esiintyy suhteellisen paljon silmävammoja. Yleisimmät silmävamman seurauksena aiheutuneet löydökset olivat ruhjeita sekä etukammion verenvuodot.

Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Kyselylomake suunniteltiin yhteistyössä Salibandyliiton kanssa syksyllä 2020. Kyselyllä kartoitettiin pelaajien näkemistä ja ajatuksia suojalaseista. Lomake sisälsi sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä ja koostui kolmesta osiosta. Kysely lähetettiin joulukuun alussa 18–50-vuotiaille salibandyn pelaajille, ja vastausaikaa oli kuukauden loppuun.

Salibandyliitto jakoi kyselyä myös sosiaalisessa mediassa. Vastauksia saatiin yhteensä 4860 kappaletta ja kaikkia vastauksia hyödynnettiin. Tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmalla tammikuussa 2021. Opinnäytetyön voi käydä lukemassa kokonaisuudessaan Theseuksesta.

Koetut näkemisen ongelmat
Salibandyn pelaajat eivät koe näkemisen ongelmia juuri ollenkaan vapaa-ajalla tai pelitilanteissa. Tämä voisi johtua siitä, että suurin osa vastaajista oli 18-vuotiaita ja vastaajien iän keskiarvo oli 32 vuotta.

Nuoremmilla pelaajilla näkemisen ongelmia ei välttämättä ole niin paljon kuin vanhemmilla, tai ongelmiin ei kiinnitetä huomiota. Voi myös olla, että näkemisen ongelmia ei koeta siksi, että ne on jo saatu korjattua erilaisilla ratkaisuilla, esimerkiksi silmälaseilla tai piilolinsseillä. Jotkut saattavat käyttää myös omilla voimakkuuksilla olevia suojalaseja pelitilanteissa.

Nopeatempoisissa pelitilanteissa harva ehtii miettimään omaa näkemistään, joka on voinut osaltaan vaikuttaa tuloksiin. Näkemisen ongelmia saatetaan kokea, mutta niihin ei kiinnitetä huomiota, jos ne eivät merkittävästi haittaa pelaamista. Kysymykset herättelivät pelaajia pohtimaan omaa näkemistään sekä ehkä hakeutumaan optikolle tai silmälääkärille näöntutkimukseen.

Suojalasien käyttö
Pelaajista 66 % ei käytä suojalaseja koskaan tai vain harvoin. Aina omasta tahdostaan suojalaseja käyttää 20 % pelaajista. Naiset käyttivät tulosten mukaan suojalaseja eniten. Suojalasien käyttämättömyyden suurimmaksi syyksi nousi suojalasien huurtuminen. Suojalasien jatkuva pyyhkiminen kirkkaiksi huurtumisen takia tuntui vastaajien mielestä haittaavan myös omaa pelaamistaan.

Aloin käyttämään suojalaseja ensimmäisen silmävamman jälkeen ja kehottanut muita tekemään samoin.
Erään silmävamman saaneen kommentti

Muita usein mainittuja syitä suojalasien käyttämättömyyteen olivat tottumattomuus suojalasien kanssa pelaamiseen, ulkonäkö- ja sosiaaliset paineet sekä se, ettei lasien käyttö ole ollut kaikille ikäryhmille pakollista. Moni pelaaja kommentoi, ettei ole koskaan edes kokeillut suojalaseja. Koska suojalasien käyttö ei ole pakollista kaikille, ei moni ole edes hankkinut suojalaseja.

Suojalasien hankintaan vaikuttaa varmasti se, käyttävätkö muut laseja sekä oman joukkueen ja seuran yleinen mielipide suojalaseista ja niiden käytöstä. Eräät vastaajista kommentoivat syyksi suojalasien käyttämättömyyteen näin:

“Totuttelu, ulkonäkö, eivät ole pakollisia, lentävät päästä kontakteissa”
“Menevät hiestä märäksi –> aina joutuu kuivaamaan ja putsaamaan vaihtoaitiossa.”
“Tuntuvat ja näyttävät naurettavilta.”

Vanhemmat pelaajat käyttävät suojalaseja selvästi vähemmän kuin nuoremmat. Osalle nuoremmista pelaajista suojalasien käyttö on pakollista, joka on voinut vaikuttaa tuloksiin. Koska suojalasien käyttö on yleistynyt vasta lähivuosina, eikä suojalasien käyttö ole ollut pakollista vanhemmille pelaajille, ei suojalaseja välttämättä ole edes hankittu tai kokeiltu.

Osa vanhemmista pelaajista kommentoi myös nykyisen pelitahdin olevan sen verran rauhallinen, ettei loukkaantumisia satu muutenkaan kuin hyvin harvoin. Näin ollen suojalasien käyttöä ei pidetä tarpeellisena, koska silmävammariskin koetaan olevan niin pieni.

Pelaajat olivat kokeneet salibandyn aiheuttamia silmätapaturmia suhteellisen vähän. Vastaajista noin neljännes oli saanut silmävamman ainakin kerran. Silmävamman saaneet käyttivät suojalaseja enemmän kuin ne pelaajat, jotka olivat välttyneet silmävammoilta. Syynä tähän voi olla se, että silmävamman jo aiemmin saaneet ovat alkaneet käyttämään suojalaseja.

Pelaajat, jotka eivät käytä suojalaseja pelitilanteissa, kokivat olevansa alttiita silmävammoille. Silmävamman ei ilmeisesti koeta olevan niin vaarallinen, että sitä haluttaisiin yrittää välttää käyttämällä suojalaseja. Myös edellä mainitut tottumisen vaikeus, ulkonäkö ja muut syyt käyttämättömyydelle voivat vaikuttaa lasien hankintaan tai käyttöön, vaikka tiedostetaan riskit.

Eräiden silmävamman saaneiden kommentteja:

“Lasit tulleet käyttöön vamman kautta. Ei ole halua samaa kokea enää uudelleen.”
“Aloin käyttämään suojalaseja ensimmäisen silmävamman jälkeen ja kehottanut muita tekemään samoin.”
“Lapa tuli silmään. Sen jälkeen aina suojalasit päässä pelatessa.”

Pohdintaa
Kyselyn vapaan sanan osiossa nousi esille, että nykyinen suojalasien käyttöä koskeva sääntö koetaan sekä hyväksi että huonoksi asiaksi. Moni vastaaja kommentoi, että suojalasien käytön tulisi muuttua kaikille pakollisiksi tai niin, että yli 18-vuotiaat saisivat itse päättää käytöstä.

Jotkut taas kommentoivat, että suojalasipakko pitäisi poistaa kokonaan ja käytön tulisi olla omalla vastuulla. Nuorempien pelaajien sarjoissa suojalasien käytön pakkoa pidettiin hyvänä asiana. Suojalaseihin liittyvien väittämien vastausten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että yli puolet vastaajista pitävät suojalasien käyttöä sekä tärkeänä että hyödyllisenä. Alla eräiden vastaajien kommentteja:

”Suojalasit pakollisiksi kaikkiin sarjoihin. Voisi aloittaa F-liigasta!”
”Lasit on tosi hyvä juttu junioreille.”
”Suojalasien pakollinen käyttö salibandyssa on huonoin päätös, joka lajiin on tehty”

Lisäksi huomattiin, että monet vastaajista eivät ole tietoisia mahdollisuudesta hankkia suojalaseja omilla voimakkuuksillaan. Tämä on vaikuttanut siihen, ettei suojalaseja ole hankittu, vaan on koettu paremmaksi pelata esimerkiksi omilla silmälaseilla tai piilolinsseillä.

Kommenttien perusteella voi myös todeta, että suojalaseja voimakkuuksilla ei mainosteta riittävästi, vaikka potentiaalisia ostajia olisi. Suojalasien mainonta ylipäätään on ilmeisesti vähäistä, ja pelaajat kaipaisivat suojalaseista, voimakkuuksilla tai ilman, enemmän tietoa. Monet vastaajista kokevat suojalasit omilla voimakkuuksilla liian kalliiksi, eikä niihin haluta investoida.

Alla eräiden vastaajien ajatuksia aiheesta:

“Jos saisin suojalasit omilla vahvuuksillani kohtuulliseen hintaan, hankkisin ne varmasti.”
“Valikoima IFF-hyväksytyistä suojalaseista vahvuuksilla on pieni. Muuten käyttäisin”
”Olisi hyvä saada pelaajille enemmän tietoa laseista yleisesti. Mistä niitä saa, paljon maksaa, onko mahdollista saada vahvuuksilla, missä niitä voisi kokeilla/sovittaa yms.”

Tuloksia analysoitaessa ja kommentteja lukiessa tuli yllätyksenä, että vastaajista 66 % ei käytä suojalaseja. Ennakkoajatuksena oli, että suojalasien käyttö olisi jonkin verran yleisempää. Suojalasien käyttämättömyyteen liittyen oletuksena oli, että laseja ei käytetä muun muassa epämukavuuden takia, mutta moni vastaaja olikin käyttämättömyyden syyksi maininnut sekä ulkonäkö- että sosiaaliset paineet.

Tämä on hyvin ikävä asia, sillä suojavarusteiden käyttöä ei saisi rajoittaa ympäristön asettamat ennakkoluulot ja asenteet. Opinnäytetyön ja artikkelin julkaisun myötä toivotaan, että suojalasien käyttöön liittyvä negatiivinen ajatusmalli saataisiin purettua ja laseihin voitaisiin suhtautua positiivisemmin.

Käyttämällä suojalaseja voidaan vähentää silmävammojen syntymistä, joten niitä suositellaan käytettäväksi kaikille, iästä ja sarjatasosta riippumatta.

Ote kilpailusäännöistä 38§ Varusteet
Kenttäpelaajien, jotka ovat syntyneet 1.1.1999 tai myöhemmin, on käytettävä virallisissa otteluissa kansainvälisen salibandyliiton hyväksymiä ja merkitsemiä suojalaseja. (toim. huom.)

Koko tutkimus: Suojaatko silmäsi? Kyselytutkimus salibandyn pelaajille suojalaseista ja niiden käytöstä

Kuva: Esa Jokinen

Ninni Kaisko ja Senni Kivinen
Optometrian opiskelijat, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kuvat: Jarmo Koskela ja Esa Jokinen

Jaa artikkeli