Valtuusto kokoontuu lauantaina – käsittelee tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen

Lauantaina 24.4. pidettävä valtuuston varsinainen kokous käsittelee Salibandyliiton tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuoden 2020 osalta.

Kokouksen jälkeen luvassa on paneelikeskustelu salibandyn näkymistä ja tietoiskut drop out -kyselystä ja kesäkauden pelaamisesta.

Vantaalla pidettävä kokous järjestetään hybridimallisena. Osallistua voi tasavertaisesti joko paikan päällä tai etäyhteyden kautta. Varsinaisessa kokouksessa valtuusto käsittelee Salibandyliiton viimeisimmän tilinpäätöksen ja laaditun vuosikertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä liiton hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Katso valtuuston kokoonpano.

Kokouksen jälkeen ohjelma jatkuu keskusteluin ja tietoiskuin. Paneelikeskustelu etenee teemalla ”mihin suuntaan peliä kehitetään” ja iltapäivän päätteeksi vuorossa on tietoiskuja (drop out -kyselyn tulokset, kesäkauden 2021 pelimuodot ja ulkona toteutettavat tapahtumat sekä tuetut seurojen turnaukset, #pihapeliviikko, ”pikkuhaukka/Säbämestari” ja Säbäkuu).

Mikä on valtuusto?
Liiton kokousten välisenä aikana jäsenten päätösvaltaa käyttää valtuusto niiltä osin kuin toimintasäännöissä on määrätty. Valtuustossa on edustus jokaiselta Salibandyliiton seitsemältä toiminnalliselta alueelta. Kutakin aluetta edustaa kolme jäsentä ja heidän varajäsenensä.

Liiton kokous nimesi viime vuoden marraskuussa valtuuston vuosiksi 2021-23. Ehdotukset valtuuston jäseniksi oli tehty aiemmin pidetyissä aluekokouksissa. Valtuusto pitää tilikausittain yhden varsinaisen kokouksen maalis-huhtikuussa. Viime vuonna valtuuston kokous pidettiin koronatilanteesta johtuen poikkeuksellisesti 12.9.

—–
Ote toimintasäännöistä
10§ VALTUUSTO

Valtuuston muodostaa liiton varsinaisen kokouksen valitsemat enintään 21 varsinaista jäsentä sekä alueperusteiset varajäsenet.

Valtuusto on toimivaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä tai puuttuvien jäsenten osalta heidän alueperusteisista varajäsenistään on läsnä.

Valtuuston jäsenten lukumäärän tulee jakautua liiton eri alueiden kesken ja valtuustossa tulee olla liiton alueellinen edustus painotettuna siten, että kultakin alueelta valitaan enintään 3 valtuuston jäsentä. Valtuuston jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa useampaa kuin yhtä sukupuolta, jos alueellisen ehdokasasettelun perusteella ehdolla on useamman kuin yhden sukupuolen ehdokkaita.

Valtuusto pitää tilikausittain yhden varsinaisen kokouksen maalis-huhtikuussa. Liiton hallitus voi päättää, että valtuuston jäsenillä on erikseen hallituksen määräämillä perusteilla ja tavoilla mahdollisuus osallistua valtuuston kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa on ainoastaan valtuuston jäsenillä ja varajäsenillä sekä liiton hallituksella, tilintarkastajilla ja toimihenkilöillä. Muilla ei ole läsnäolo-oikeutta, ellei liiton kokous tai valtuusto muuta päätä.

Valtuuston ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet (½) valtuuston jäsenistä on jonkin tietyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Valtuuston ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun valtuuston jäsenet ovat tehneet edellä mainitulla tavalla kokouksen pitämistä koskevan esityksen.

Valtuusto ei voi käsitellä asioita, jotka näiden sääntöjen mukaan kuuluvat liiton kokoukselle. Asioista, joita valtuuston jäsenet haluavat valtuuston käsittelevän, on tehtävä liiton hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.

Valtuuston varsinaisessa kokouksessa käsitellään:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) tarvittava määrä äänenlaskijoita
3) todetaan läsnäolijat sekä äänioikeutetut valtuuston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) esitetään liiton hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä vahvistetaan tilinpäätös
6) esitetään tilintarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liiton hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
7) käsitellään liiton hallituksen esittämät ja valtuuston jäsenten tämän pykälän mukaisesti vireille panemat asiat
8) kokouksen päättäminen

Kuva: Juhani Järvenpää (valtuuston kokous 2020)

Jaa artikkeli