Seuratyytyväisyyskysely 2019: Salibandyliiton tarjoamat palvelut keräsivät kiitosta

Salibandyliiton jäsenet eli seurat ovat tyytyväisiä Salibandyliiton tarjoamiin palveluihin. Tulokset käyvät ilmi jäsenseurojen edustajille suunnatusta vuosittaisesta seuratyytyväisyyskyselystä.

Salibandyliiton tilaama, jäsenseurojensa tyytyväisyyttä liiton palveluihin kuvaava tutkimus tehtiin viidennen kerran keväällä 2019 ja sen toteutuksesta vastasi Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU).

Tutkimus tehtiin toukokuussa Webropol-kyselynä ja se lähetettiin kaikille Salibandyliiton jäsenseurojen yhteyshenkilöille, joita on noin 800. Noin joka viides (19%) käytti tämän mahdollisuuden. Vastausaktiivisuus on pysynyt samankaltaisena neljässä viime kyselyssä vaihdellen 18%-21%:n välillä.

Seuratyytyväisyyskyselyssä vastaajat arvioivat Salibandyliiton kokonaispalvelutarjontaa koulumaailmasta tutulla asteikolla 4-10, jossa 4 on huono, 5 välttävä, 6 kohtalainen, 7 tyydyttävä, 8 hyvä, 9 kiitettävä ja 10 erinomainen. Kyselyssä oli mahdollisuus vastata myös avoimiin kysymyksiin. Tässä yhteenvedossa keskitytään monivalintakysymysten ja -väittämien tarkasteluun.

Palveluiden yleisarvosanaksi 7,9

Salibandyliiton visio ja strategia 2028:n toiminnan painopisteissä palvelut ovat keskeisessä roolissa. Salibandyliiton tavoitteena on olla Suomen paras liikunnan palveluorganisaatio, jossa asiakaslähtöisyys on avainasemassa. Seuratyytyväisyyskysely on tärkeä työväline asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Salibandyliiton palveluihin ollaan varsin tyytyväisiä. Peräti seitsemän vastaajaa 10:stä arvioi palvelut luokkiin 8-10 (hyvä-kiitettävä-erinomainen). Kun mukaan otetaan vielä luokka tyydyttävä (7) kokonaislukema nousee 92%:iin. Suurin yksittäinen numeerinen arvo oli 8 (hyvä), jollaiseksi liiton palvelut arvioi liki puolet (48%) vastaajista.

Ilahduttavaa on, että kiitettävien (9) määrä (21%) on kasvanut vuoden takaisesta peräti 11 yksikköä. Vain 6 % vastaajista antoi liiton palveluiden yleisarvosanaksi 4-6.

Liiton palvelutSalibandyliiton palveluista esitettyihin samaa mieltä -väittämiin parhaimmat arviot saivat:
* Lajiliiton seuroille tarjoamissa palveluissa hyödynnetään sähköisiä palveluja ja teknologiaa (86%)
* Lajiliiton toimihenkilöt ovat palvelualttiita (84%)
* Salibandy.fi-sivustolla on tarvitsemani tieto (80%)

Tarkemmassa syynissä neljä palvelukokonaisuutta

Salibandyliiton yleisen palveluarvioinnin lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan erikseen neljä palvelukokonaisuutta. Nämä ovat: sarjatoiminnan palvelut, koulutuspalvelut, seuratoiminnan palvelut ja muut palvelut. Näissä arviointi suoritettiin vaihtoehdoista tyytyväinen, en osaa sanoa ja tyytymätön.

Sarjatoiminnan palvelut oli kyselyssä jaettu 12 alakohtaan. Tyytyväisimpiä (92%) seurojen edustajat ovat sarjaan ilmoittautumiseen, joka on viime vuodet tapahtunut sähköisesti. Myös sarjan/sarjojen tarjoama urheilullinen haaste sai  suuren hyväksynnän (90%).

Suurin tyytymättömyys koski sarjasta/peleistä aiheutuvia kustannuksia (30%). Toisaalta vertailuluku, jossa tyytyväisten osuudesta on vähennetty tyytymättömät, on kehittynyt suopeampaan suuntaan vuodesta 2016 lähtien.  

Sarjatoiminnan palvelut sai neljästä palvelukokonaisuudesta parhaan vastaanoton.

Sarjatoiminnan palvelut

Koulutuspalveluissa
erotettiin kahdeksan alakohtaa, joista parhaimpaan arvoon ylsi koulutuksiin ilmoittautuminen (56% tyytyväisiä). Tyytymättömyys (42%) liittyi koulutuksista tiedottamiseen.

Koulutuspalvelut

Seuratoiminnan palveluiden
rintamasta erottuu selkeänä ykkösenä asioiminen liiton kanssa, johon 80% ilmoitti olevansa tyytyväinen. Parannettavaa on seuratoimijoiden palkitsemisissa ja huomionosoituksissa. 

Huomionarvoista niin koulutus- kuin seuratoiminnan palveluiden osalta on en osaa sanoa -vastanneiden suuri osuus.  Salibandyliitolla on palveluja, joista seurakentällä on hyvin vähän tai ei lainkaan tietoa.

Seuratoiminnan palvelut

Neljäs palvelukokonaisuus on muut palvelut. Kyse ei ole suinkaan vähäisistä palveluista, sillä näihin lasketaan mm. Pelipassit, joiden haltijoita Salibandyliitolla on lähemmäs 70 000. Myös kampanjat ja tapahtumat, olosuhdetyö ja viestintä kuuluvat muihin palveluihin.  

Verkon kautta lunastettavat Pelipassit koetaan myönteisenä palveluna (80%). Salibandyliiton viestintään tyytyväisiä on 67%.   

Muut palvelut

Aluetoimistot tärkeitä informaation lähteitä

Salibandyliitolla on seitsemän toiminnallista aluetta, joissa jokaisessa toimii aluetoimisto. Alueet ovat Etelä-Suomi, Länsirannikko, Sisä-Suomi, Pohjanmaa, Pohjois-Suomi, Kaakkois-Suomi ja Savo-Karjala. Viime mainitun alueen aluetoimisto on tällä hetkellä Helsingissä, jossa myös Salibandyliiton keskustoimisto sijaitsee.

Jopa yhdeksän kymmenestä yhteydenotosta menee suoraan aluetoimistoihin, joten niiden merkitys informaation lähteenä on huomattava ja aluevastaavilla liiton asiakaspalvelussa tärkeä osansa.

– Salibandyliitto kiittää lämpimästi kaikkia Seuratyytyväisyys 2019 -kyselyyn vastanneita ja kannustaa osallistumaan kyselyyn seuraavalla kerralla. Selvityksen tulokset ja avointen kysymysten kautta saatu palaute ovat meille tärkeitä Salibandyliiton palvelukokonaisuutta kehitettäessä ja vuoden 2020 toimintaa suunniteltaessa, kertoo seura- ja kehityspalveluiden kehityspäällikkö Mervi Kilpikoski.

Jaa artikkeli