Innebandyförbundets anvisningar till föreningar om genomförande av träning fr.o.m. 1.6.

Innebandyförbundets uppdaterade anvisningar baserar sig på statsrådets, regionförvaltningsverkets och Olympiska kommitténs anvisningar.

Tidigare har Innebandyförbundet gett en lägesrapport om träning under maj månad. Nu har Innebandyförbundet sammanställt uppdaterade anvisningar för genomförande av träning fr.o.m. 1.6.

I enlighet med statsrådets principbeslut 6.5.2020 kan idrottstävlingar och idrottsserier inledas fr.o.m. 1.6.2020 genom specialarrangemang, vilket gör det möjligt att inleda gren- och spelträning på idrottsplatser utom- och inomhus. Träningen ska ske i grupper med färre än 50 personer.

Innebandyförbundets uppdaterade anvisningar, som sammanställts nedan, baserar sig på statsrådets, regionförvaltningsverkets och Olympiska kommitténs anvisningar. Dessutom har anvisningar utarbetats tillsammans med andra lagspel.

Anvisningarna gäller tills vidare från och med 1.6. Innebandyförbundet följer upp och förutsätter också att föreningarna följer myndigheternas och Olympiska kommitténs anvisningar på grund av eventuella ändringar.

1. Anvisningarna ska gås igenom på förhand tillsammans med hela gruppen och man ska se till att barnfamiljer får information om anvisningarna på förhand.

2. Följ Finlands regerings och regionförvaltningsverkets riktlinjer.

3. Träning ska inte utföras om en person uppvisar minsta symtom på sjukdom eller om han eller hon tillhör någon riskgrupp för Covid-19-viruset.

4. Om du misstänker infektion med Covid-19, följ THL: s anvisningar.

5. Vi rekommenderar att man rör sig tillsammans med personer som hör till samma familj eller hushåll.

6. Ingen ska tvingas eller pressas att delta i träning som ordnas av föreningen. Valet ska alltid göras av individen själv eller individerna själva i stället för av organisationen (föreningen).

7. Varje spelare, funktionär och tränare deltar i träning på eget ansvar, och detta ska framföras inte bara för spelarna utan också för spelarnas vårdnadshavare innan eventuella grenträningar inleds.

8. Det är särskilt viktigt att beakta barnens familjer och informera barnens vårdnadshavare för att ingen person i riskgruppen ska exponeras.

9. Vid träning ska man försöka hålla träningsgrupperna så likadana som möjligt och så långt det är möjligt i verksamheten i fråga.

10. Antalet olika närkontakter på träningsresor ska i mån av möjlighet hållas litet, och resor med bil ska i regel göras i samma sällskap. Att röra sig till fots, på cykel eller annars ensam är alltid ett bra alternativ.

11. Deltagarna ska inte använda omklädningsrum eller andra sociala utrymmen, utan ska komma till planen och lämna den direkt i träningsutrustning.

12. Man ska inte komma till träning innan det egna träningspasset börjar, och man ska inte heller stanna kvar i utrymmet efter att träningen avslutats. En övergångstid på minst 5 minuter rekommenderas mellan olika gruppers träningspass. Träningen inleds fem minuter efter att sal- eller planturen inletts och avslutas 5 minuter innan planturen upphör.

13. Bollarna desinficeras vid behov innan träningen inleds och efter träningen. För desinficering lönar det sig att använda en duschflaska och ett lämpligt rengöringsmedel (t.ex. tvållösning) eller en desinfektionsdukar.

14. Alla deltagare ska tvätta händerna före och efter träningarna hemma eller på träningsplatsen eller använda desinfektionsmedel före och efter träningarna. Dessutom rekommenderas det att laget på varje träning har tillgång till desinfektionsmedel för att desinficera händerna.

15. I en träningsgrupp får enligt myndighetsföreskrifter ingå högst 50 personer (inbegriper alla personer som deltar i träningen) I övrigt finns det inga begränsningar för antalet deltagare vid träningar, men i all verksamhet ska man undvika att göra sådant som ökar risken för smitta.

16. Under träningar ska västar inte användas. Om västar eller skjortor av olika färg behövs för att genomföra träningen, ska utrustningen vara spelarnas personliga tillhörighet.

17. Markeringskoner och andra träningshjälpmedel får hanteras av endast en person.

18. I träningslokalen/träningsområdet får det inte vistas personer som inte är nödvändiga för verksamheten (bl.a. åskådare).

19. Deltagarna ska ha med sig egen handduk och egen identifierbar dryckesflaska, som spelaren fyller själv. De förvaras under träningen åtskilt från andras utrustning, och dryckesflaskan får inte användas av andra personer. Dessutom bör man observera att klubban är personlig.

20. Alla deltagare ska sörja för sin egen handhygien och undvika highfive, klappar och kramar.

21. Undvik att snyta dig i luften, hosta och nysa på planen. Det är helt förbjudet att spotta på planen och i avbytarbåset.

22. Om du måste hosta eller nysa, gör det i ärmen eller inne i skjortan.

23. Snyt dig på kanten av träningsområdet i en engångsnäsduk och tvätta eller desinficera därefter händerna. Sätt alltid den använda näsduken i ett avfallskärl. Den som ordnar träningen ska se till att det finns ett behövligt antal avfallsställen utanför planen.

24. Mer information om träning finns på Olympiska kommitténs webbplats här.

25. Dessa anvisningar baserar sig på gemensamma anvisningar för inomhuslagspel (futsal, basket, handboll, volleyboll, innebandy), som har gjorts upp för varje gren.

26. Dessa anvisningar gäller tills vidare och de kan ändras när myndighetsanvisningarna preciseras.

Om en lagmedlem uppvisar symtom som tyder på coronavirusinfektion, ska de som har varit i nära kontakt under de föregående 1–2 dagarna sätta sig i karantän tills testresultatet är klart. Om resultatet är negativt kan karantänen för de exponerade avbrytas.

Om coronavirustestet är positivt, ska den läkare som i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar ansvarar för smittsamma sjukdomar i regionen utreda epidemier och spåra smitta samt bestämma vilka personer som ska sättas i karantän. Karantänstiden är virusets inkubationstid, dvs. 14 dygn.

Man får bara delta i läger om man är helt symtomfri.

Den som under ett läger får övre luftvägssymtom ska enligt myndighetsanvisningarna hänvisas till testning/vård, så att kontakter med andra personer undviks. Den som ordnar ett läger ska före lägret göra upp en evakueringsplan för insjuknade spelare: vart ska spelarna anvisas för att invänta transport, hur ska de transporteras bort från lägret med beaktande av att insjuknade spelare kan behöva sängplats, mat, dryck eller möjlighet att tvätta sig? Denna görs upp tillsammans med lägercentret.

Under lägret ska man handla i enlighet med mötesbegränsningen så att gruppen inkvarteras, äter och tränar tillsammans men undviker kontakt med andra grupper i samma lägercenter.

Jaa artikkeli