Tävlingsregler

Viimeksi päivitetty 12.2.2016 09:43

FINLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSREGLER

1.5.2015 - 30.4.2016

© Finlands innebandyförbund rf 2015

1. ALLMÄNT
1 § Tillämpningsområde
2 § Definitioner
3 § Regler
4 § Behörighet
5 § Landslagsverksamhet
6 § Elektronisk kommunikation och reklamavtal
7 § Tidsfrister
8 § Leverans av dokument

2. ETISKA PRINCIPER
9 § Fair play-principen
10 § Ansvarsfull ekonomiförvaltning
11 § Föreningens konkurs
12 § Läggmatchförbud
13 § Förbud mot mutor och hot
14 § Vadslagningsförbud
15 § Försäkringsskyldighet
16 § Antidopingbestämmelser
1
7 § Förbud mot användning av rusmedel, tobak och andra motsvarande substanser
    
3. ORGANISERING AV TÄVLINGSVERKSAMHET
18 § Förbundets tävlingar
19 § Serieform
20 § Juniorernas serier och åldersklasser
21 § Serieplacering
22 § Medaljer
23 § Fyllande av en ledig serieplats
24 § Utträde och uteslutning ur serien
25 § Matchprogram och matchändringar
26 § Salturer och rinkar
27 § Utnämning av ansvarigt lag

4. DELTAGANDE I TÄVLINGSVERKSAMHET
28 § Föreningens lag
29 § Överföring av serieplats
30 § Anmälningsförfarande
31 § Annullering av deltagande

5. OFFICIELLA MATCHEVENEMANG
32 § Allmänt
33 § Matcharrangemang
34 § Funktionärer
35 § Spelarförteckning
36 § Matchprotokoll
37 § Matchfunktionärer
38 § Utrustning
39 § Speldräkter
40 § Speltid
41 § Walk over
42 § Avbrytande av match

6. ÖVRIGA MATCHER OCH EVENEMANG
43 § Vänskapsmatcher
44 § Internationella matcher
 
7. REGLER SOM GÄLLER SPELAREN
45 § Spelarlicens
46 § Idrottsförsäkring
47 § Representationsrätt
48 § Juniorspelarens representationsrätt
49 § Oklarheter gällande representationsrätt
50 § Spelrätt
 
8. SPELARTRANSFER
51 § Rätt att byta förening
52 § Transfertid
53 § Transferförfarande
54 § Moderföreningens ersättning
55 § Registreringsavgift
56 § Ingående av farmaravtal
57 § Farmaravtalets konsekvenser

9. DOMARVERKSAMHET
58 § Allmänt
59 § Tillsättning av domare
60 § Avsaknad av domare
61 § Domar- och funktionärsarvoden

10. DISCIPLINÄRA ÄRENDEN, ÖVERTRÄDELSER OCH PROTESTER
62 § Disciplin och överträdelser
63 § Allmänna bestämmelser om bestraffningar
64 § Disciplinära påföljder och bestraffningar
65 § Spelare som saknar representationsrätt
66 § Anhängiggörande och behandling av ett disciplinärt ärende
67 § Domarrapport
68 § Anmälan om överträdelse
69 § Beslut i disciplinära ärenden och protestärenden
70 § Sökande av ändring
71 § Verkställande och förfallande
72 § Protester
73 § Avgörande av protest


1. ALLMÄNT

1 § Tillämpningsområde
Dessa tävlingsregler gäller Finlands innebandyförbund rf. Reglerna tillämpas på verksamhet som bedrivs av Finlands innebandyförbund rf och dess medlemsföreningar 1.5.2015–30.4.2016.

Dessa regler samt bestraffningsbestämmelserna ska i tillämpliga delar följas i landslagsverksamheten och av de personer som deltar i landslagsverksamheten samt i internationell tävlingsverksamhet och vid vänskapsmatcher i medlemsföreningarna som tillhör Finlands innebandyförbund rf.

I den internationella tävlingsverksamheten och vid internationell spelartransfer följs i första hand IFF:s regler och bestämmelser samt tävlingsreglerna om inget annat föranleds av IFF:s regler.

2 § Definitioner
I dessa regler avses med förbund Finlands innebandyförbund rf och dess styrelse, med IFF avses Internationella innebandyförbundet, med distrikt avses förbundets regionala verksamhet, med seriearrangör avses en person eller aktör som utsetts av förbundet att genomföra vissa serier eller en enskild turnering, med förening avses en av förbundets medlemsföreningar och med lag avses en medlemsförenings lag.

Spelsäsong: Spelsäsongen är 1.5.2015–30.4.2016.

Spelarlicens: Med spelarlicens avses ett avtal mellan spelaren och förbundet om att spelaren enligt dessa regler har rätt att delta som spelare i tävlingar som ordnas av förbundet eller dess distrikt samt att spelaren förbinder sig till att följa dessa regler och bestämmelser.

Representationsrätt: Med representationsrätt avses spelarens rätt att representera en viss förenings lag.

Spelrätt: Med spelrätt avses rätten att delta som spelare i en officiell match.

Ny spelare: Med ny spelare avses en spelare som inte under den innevarande eller föregående säsongen har haft representationsrätt i någon förening eller något lag i ett av IFF:s medlemsländer.

Matchevenemang: Med matchevenemang avses en match och/eller turnering samt den tid som börjar en halv timme innan matchen eller turneringen inleds och upphör en halv timme efter matchens och/eller turneringens slut. I matchevenemanget ingår inte bara spelplanen utan också de utrymmen som är avsedda för lagen, funktionärerna, domarna och publiken som deltar i matchen och/eller turneringen samt området i dessa utrymmens omedelbara närhet.
  
Fri transfer: Med fri transfer avses spelarens rätt att en gång per säsong under perioden 1.6–30.6 fritt övergå till att representera vilken förening som helst utan några andra arrangemang än mottagarföreningens godkännande.

Huvudserier: Förbundets huvudserier är herrarnas FM-serie, dvs. herrarnas innebandyliga, damernas FM-serie, dvs. damernas innebandyliga, och herrarnas division I.

Seriebestämmelser: Förbundet fastställer säsongs- och seriespecifika seriebestämmelser som följs i de serier och tävlingar som definieras i seriebestämmelserna. Seriebestämmelserna prioriteras framför alla andra regler och bestämmelser gällande tävlingsverksamheten. Enligt seriebestämmelserna kan man fatta beslut som avviker från tävlingsreglerna och i fall där olika regler står i konflikt med varandra följs alltid i första hand seriebestämmelserna och tolkningarna av dem.

3 § Regler
Den som deltar i förbundets tävlings- och landslagsverksamhet förbinder sig att följa dessa tävlingsregler (KilpS) och spelregler (PeliS) samt de etiska reglerna för idrott och fair play-principerna.

I herrarnas innebandyliga, Finlands Cup, damernas innebandyliga, damernas division I, herrarnas division I samt de serier som fastställs separat av förbundet följs i första hand seriebestämmelserna (SarjaM) för se-rierna i fråga. Andra bestämmelser som följs i förbundets tävlingsverksamhet är bestämmelserna gällande spelartransfer, bestämmelserna gällande juniorernas representationsrätt, reglerna för D-F-juniorernas Spelvärld och Tävlingsvärld (PeliM, KisaM) samt säkerhetsbestämmelserna (TurvM).    

I juniorverksamheten i åldersklasserna D-F följs i första hand reglerna för Spelvärlden och Tävlingsvärlden för de aktuella åldersklasserna inklusive anvisningar samt i andra hand tävlingsreglerna i tillämpliga delar.

I tävlingsverksamheten inom anpassad innebandy och seniorserierna följs förbundets bestämmelser och anvisningar gällande serierna i fråga samt i tillämpliga delar även tävlingsreglerna.

I kvalmatcher följs reglerna, bestämmelserna och avgifterna för den övre serien där kvalmatchen ingår, om inget annat fastställs av förbundet.

Vid tävlingar som ordnas av ett distrikt följs dessutom distriktets regler och bestämmelser.

Utöver de ovan nämnda reglerna och bestämmelserna ska man följa det som fastställs i förbundets funktionärsbestämmelser (ToimM), bestämmelserna gällande resultattjänsten (TulospM), domaranvisningen (ErotO) och tolkningarna av spelreglerna (PelisT).

4 § Behörighet
Förbundsstyrelsen fattar beslut om tävlingsreglerna, seriebestämmelserna och de bestämmelser och anvisningar som utfärdas med stöd av dessa samt stadfäster dem varje år och övervakar att de följs. Förbundsstyrelsen eller ett organ utsett av förbundsstyrelsen kan separat utfärda noggrannare anvisningar om tilllämpningen eller tolkningen av tävlingsreglerna, seriebestämmelserna och de bestämmelser och anvisningar som utfärdas med stöd av dessa.

Förbundsstyrelsen eller ett organ tillsatt av förbundsstyrelsen avgör i sista hand frågor om tolkningen av olika regler, bestämmelser och anvisningar samt den ömsesidiga tillämpningen av dem.

Förbundsstyrelsen tillsätter separat nödvändiga utskott, övriga organ och funktionärer för att sköta olika uppgifter och informera föreningarna.

Disciplinära ärenden enligt tävlingsreglerna behandlas och bestraffningsrätt utövas av förbundsstyrelsen eller ett organ eller en funktionär tillsatt av förbundsstyrelsen, seriearrangören eller en funktionär tillsatt av seriearrangören eller vid verksamhet som ordnas av distriktet av distriktets funktionär.

En besvärsnämnd utsedd av förbundsmötet behandlar på den högsta nivån besvär som gäller bestraffnings- och disciplinära beslut som fattats med stöd av tävlingsreglerna samt protestavgöranden.

5 § Landslagsverksamhet
Förbundet fattar beslut om landslagsverksamheten. Förbundsstyrelsen eller en aktör som bemyndigats av förbundsstyrelsen utser landslagets tränare och övriga funktionärer samt de spelare som deltar i landslagsverksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer separat vilka personer i landslaget som ska delta i internationella tävlingar eller matcher.

För att kunna delta i landslagets verksamhet och även bli vald till det officiella landslaget förutsätts alltid ett tidsbundet skriftligt avtal med förbundet samt förbindelse att följa förbundets tävlingsregler.

6 § Elektronisk kommunikation och reklamavtal
Avtal om elektronisk kommunikation som gäller idrottsgrenen och har att göra med tävlingsverksamhet ska godkännas av förbundet. Förbundet har företrädesrätt att ingå sådana avtal. Televisionsrättigheterna gällande förbundets huvudserier tillhör dock uteslutande förbundet.

Om reklamavtal leder till överlappningar eller konflikter följs följande verkställandeordning:
1) avtal som ingåtts av IFF
2) avtal som ingåtts av förbundet
3) seriearrangörens avtal
4) den organiserande föreningens avtal
5) de deltagande föreningarnas avtal

7 § Tidsfrister
När den utsatta dagen eller tidsfristens sista dag är en helgfri lördag, helgdag, självständighetsdagen, första maj eller jul- eller midsommaraftonen får uppgiften utföras den första vardagen därefter. Det som fastställs här tillämpas dock inte på licensavgifter.

8 § Leverans av dokument
Ett dokument anses ha anlänt till förbundet när dokumentet har mottagits av och är tillgängligt vid förbundet eller dess distriktskontor. Ett dokument som skickats till förbundet per post anses ha överlämnats till förbundet det datum då postförsändelsen innehållande dokumentet eller försändelsens ankomstanmälan överlämnades till förbundet.

Leverans av dokument till förbundet sker alltid på avsändarens ansvar. Dokument kan levereras till förbundet även som telekopia och per e-post. Då anses dokumentet ha anlänt när det är tillgängligt för förbundet i den mottagande apparaten på ett sådant sätt att det kan skrivas ut.

Förbundet levererar dokument eller tillkännagivanden per e-post eller post. Vederbörande anses ha fått kännedom om ett dokument eller tillkännagivande som förbundet skickat per post eller med bud till vederbörande eller en av vederbörande utsedd person senast den tredje dagen efter att dokumentet utrustat med den angivna adressen har överlämnats till posten för transport. Dokumentet ska märkas med datumet för överlämnande till posten för transport.

2. ETISKA PRINCIPER

9 § Fair play-principen
I förbundets tävlingsverksamhet följs de fair play-principer och etiska värden för idrotten som godkändes vid Finlands Idrotts höstmöte den 20 november 2004.

En person som deltar i förbundets tävlingsverksamhet förbinder sig att följa de allmänna etiska principerna och fair play-principerna för idrotten, vilka är respekt för och jämlik behandling av andra människor, öppenhet, rättvishet, demokratiskhet, främjande av hälsa och välbefinnande, ansvarsfull fostran samt hållbar utveckling och respekt för miljön.

10 § Ansvarsfull ekonomiförvaltning
En förening som deltar i förbundets tävlingsverksamhet förbinder sig att sköta sin ekonomiförvaltning ansvarsfullt och i enlighet med lagar och förordningar samt andra föreskrifter och anvisningar.

Föreningen ansvarar för sina lags, funktionärers och spelares verksamhet samt för att dessa förbinder sig till förbundets regler och följer förbundets regler, bestämmelser och anvisningar.

11 § Föreningens konkurs
En förening som försatts i konkurs förlorar sin tävlingsrätt i förbundets serier och förlorar således alla sina serieplaceringar.

Ett konkursbo kan tillåtas fortsätta sin tävlingsverksamhet fram till säsongens slut, om föreningen förbinder sig att sköta den i konkurs försatta föreningens förpliktelser gentemot förbundet och ställer gängse säkerhet för skötseln av förpliktelserna.

I annat fall utesluts omedelbart den i konkurs försatta föreningens lag ur förbundets serier.

Spelarna i en förening som försatts i konkurs är fria att övergå till en annan förening inom ramarna för förbundets bestämmelser och transferförfarandet, till exempel avtalslösa spelare, utan att det krävs samtycke av föreningen eller konkursboet, om inte konkursboet förbinder sig att sköta föreningens förpliktelser gentemot spelarna och ställer säkerhet för skötseln av förpliktelserna. Då är spelarna fria för transfer efter säsongens slut, utan att det krävs samtycke av den gamla föreningen eller konkursboet.

12 § Läggmatchförbud
Matchens slutresultat får inte avtalas i förväg. Den etiska utgångspunkten för tävlingsverksamheten är att spelarna, lagen och föreningarna som deltar i tävlingen strävar efter bästa möjliga prestation i tävlingssituationen.

En förening vars lag har avtalat om matchens slutresultat i förväg förlorar sin tävlingsrätt och serieplacering för de lag som avtalet gäller.

En spelare, tränare, övrig funktionär eller domare som deltar i ett avtal om slutresultatet för en match får tävlings- eller verksamhetsförbud i minst ett år. För upprepat deltagande i avtal om matchresultat kan livslångt tävlings- eller verksamhetsförbud åläggas.

13 § Förbud mot mutor och hot
Den som utlovar, erbjuder eller ger en gåva eller annan förmån i syfte att påverka eller försöka påverka domarens verksamhet under eller i anslutning till en match, får tävlings- eller verksamhetsförbud i minst två år på grund av givande av muta.

En domare som begär, mottar eller accepterar en gåva eller annan förmån till sig själv eller någon annan eller på annat sätt tar initiativ till en sådan förmån som ges i syfte att påverka eller försöka påverka eller som är ägnad att påverka domarens verksamhet under eller i anslutning till en match får tävlings- eller verksamhetsförbud i minst två år på grund av tagande av muta.

Den som genom att hota med våld eller en annan handling påverkar eller försöker påverka domarens verksamhet under eller i anslutning till en match får tävlings- eller verksamhetsförbud i minst två år på grund av hot mot domare.

Den som upprepade gånger gör sig skyldig till en handling som fastställs i denna paragraf kan få livslångt tävlings- eller verksamhetsförbud.

14 § Vadslagningsförbud
Vadslagning om det egna lagets tävlingsevenemang är förbjudet. En idrottsutövare eller annan person som ingår i laget eller föreningens ledning får inte själv eller via en representant vadslå om sitt eget tävlingsevenemang.

En domare, matchövervakare eller matchfunktionär får inte vadslå om ett sådant tävlingsevenemang där han eller hon själv fungerar som domare eller observatör eller har funktionärsuppgifter.

För överträdelse av denna paragraf utfärdas tidsbundet tävlingsförbud.

15 § Försäkringsskyldighet
Om spelaren och föreningen sinsemellan har kommit överens om att spelaren under ett år eller en spelsäsong får skattepliktig lön till minst det belopp som fastställs i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare, dvs. 9 600,00 euro inklusive naturaförmåner, ska föreningen ombesörja pensions- och olycksförsäkring enligt denna lag för spelaren.

Föreningen ska senast den 31 januari meddela förbundet antalet spelare som representerar förbundet och omfattas av lagen i fråga. För försummelse av bestämmelserna i denna paragraf kan föreningen och dess ledning åläggas straff enligt tävlingsreglerna.

16 § Antidopingbestämmelser
En förutsättning för deltagande i tävlingsverksamhet är att förbundet och dess medlemsföreningar samt spelarna förbinder sig att följa det gällande antidopingregelverket i Finland samt förbinder sig till Internationella olympiska kommitténs (IOK), Paralympiska kommitténs (IPC) och Internationella innebandyförbundets (IFF) antidopingregler.

Alla idrottsutövare som deltar i tävlings- och landslagsverksamhet samt spelare som inlöst sin spelarlicens omfattas av dopingtester under och utanför tävlingar.

I huvudserierna ska avtalen mellan föreningarna och spelarna, tränarna och de övriga funktionärerna innehålla förebyggande antidopingbestämmelser och en förpliktelse om att spelaren, tränaren och andra funkt-ionärer ska förbinda sig till de ovan nämnda antidopingregelverken och -bestämmelserna. Lag i huvudserien ska på begäran lämna lagets träningsuppgifter till Finlands Antidopingkommitté ADK.

Föreningen ska aktivt informera sina lag, spelare, tränare och övriga funktionärer om förbundets och Finlands antidopingkommitté ADK:s antidopingregler samt dela ut den gällande versionen av förteckningen "Förbjudna substanser och metoder i idrotten", som upprätthålls av Finlands antidopingkommitté ADK.

Föreningen ska via sina tränare och övriga funktionärer förmedla information om de antidopingregler som utfärdats av Finlands antidopingkommitté ADK till vårdnadshavare till spelare under 18 år samt ge juniorerna och deras vårdnadshavare handledning i principerna för ren idrott och efterlevnaden av antidopingreglerna.

Spelarna, tränarna och de övriga funktionärerna är innan deltagande i en tävling skyldiga att bekanta sig med de gällande antidopingreglerna samt med den ovan nämnda förteckningen som upprätthålls av Finlands antidopingkommitté ADK.
Föreningen är skyldig att övervaka att alla föreningens spelare, tränare och övriga funktionärer följer bestämmelserna i denna paragraf.

En förening, spelare, tränare och övriga funktionärer kan åläggas straff enligt förbundets tävlingsregler om föreningen, spelaren, tränaren eller andra funktionärer oavsiktligt eller på grund av oaktsamhet försummar sina förpliktelser enligt denna paragraf eller gör sig skyldig till dopingförseelse.

Till dopingförseelse gör sig skyldig den

1) i vars prov, som fåtts eller tagits från personens kropp, hittas en förbjuden substans eller bevis på användning av en förbjuden metod;
2) som använder eller har försökt använda en förbjuden substans eller metod;
3) som vägrar delta i provtagning inom ramarna för ett dopingtest eller underlåter att inställa sig till dopingtest eller därmed förknippad provtagning efter att ha fått kallelse till test eller på annat sätt försöker und-komma dopingtest;
4) som undviker dopingövervakning eller försummar sin anmälningsplikt enligt antidopingregelverket och gör sig otillgänglig för tester utanför tävlingarna genom att bryta mot bestämmelserna i antidopingregelverket;
5) som manipulerar eller försöker manipulera dopingövervakningen eller -tester
6) som innehar en förbjuden substans eller material eller utrustning med anknytning till en förbjuden metod;
7) som sprider en förbjuden substans eller material eller utrustning med anknytning till en förbjuden metod;
8) som främjar doping.

Dopingöverträdelser är alltid föremål för bestraffning. Om inte IFF har fastställt en hårdare bestraffning utdöms tidsbestämt tävlingsförbud eller verksamhetsförbud för den första dopingförseelsen. Förbundet kan även ändra matchens slutresultat på grund av dopingförseelse. Om förseelsen kan anses vara ringa, kan förbundet enligt utlåtande av Finlands antidopingkommitté ADK endast utfärda en varning för dopingförseelsen.

För upprepade dopingförseelser kan livslångt tävlingsförbud eller verksamhetsförbud utdömas.

17 § Rusmedel, tobak och andra motsvarande substanser
Under matchevenemang underställda förbundet är det förbjudet för medlemmar i de lag som deltar i evenemanget att använda snus, tobak, alkohol och andra rusmedel samt att uppträda berusad.

Föreningarna ska se till att ingen positiv bild av användningen av rusmedel eller tobak eller deras anknytning till idrott förmedlas till unga i idrottsrelaterade situationer såsom segerfester och i utlåtanden av idrottsutövare och ledningen.

3. ORGANISERING AV TÄVLINGSVERKSAMHET

18 § Förbundets tävlingar
Förbundets officiella tävlingar är herrarnas, damernas, flickornas och pojkarnas serier samt herrarnas och damernas Finlands Cup. Förbundsstyrelsen bestämmer och fastställer varje år separat vilka tävlingar och serier som ska ordnas samt deltagaravgifterna och seriesystemen med anknytning till tävlingarna och serierna.

Finska mästerskapen (FM) spelas i herrarnas och damernas serier, i A-, B- och C-juniorerna samt i separat angivna seniorserier och serier för anpassad innebandy.

19 § Serieform
Förbundets serier spelas i turneringsform om inget annat fastställts separat av förbundsstyrelsen.

Som enskilda matcher spelas förbundets huvudserier, damernas division I, herrarnas division II, A-, B-, och C1-pojkarnas samt A- och B-flickornas FM-serie, B-pojkarnas division I och matcher som fastställs separat av förbundet. Herrarnas och damernas Finlands Cup spelas på det sätt som definieras varje år av förbundsstyrelsen så att de inledande omgångarna spelas i turneringsform och slutspelen i form av enskilda matcher.

F- och G-juniorerna spelar inte i någon tävlingsserie utan deltar enbart i enskilda turneringar.

20 § Juniorernas serier och åldersklasser
Juniorernas serier och åldersklasser är:

Pojkar:
A-juniorer (FM-serie och division I), för spelare födda åren 1995-1997
B-juniorer, för spelare födda åren 1998-1999
C1-juniorer, för spelare födda år 2000
C2-juniorer, för spelare födda år 2001
D1-juniorer, för spelare födda år 2002
D2-juniorer, för spelare födda år 2003
E1-juniorer, för spelare födda år 2004
E2-juniorer, för spelare födda år 2005
F1-juniorer, för spelare födda år 2006
F2-juniorer, för spelare födda år 2007
G-juniorer, för spelare födda år 2008 eller senare

Flickor:
A-juniorer (FM-serie och division I), för spelare födda åren 1996-98
B-juniorer, för spelare födda åren 1999-2000
C-juniorer, för spelare födda åren 2001-2002
D-juniorer, för spelare födda åren 2003-2004
E-juniorer, för spelare födda åren 2005-2006
F-juniorer, för spelare födda åren 2007-2008
G-juniorer, för spelare födda år 2009 eller senare

21 § Serieplacering
Lagens rangordning bestäms utgående från erhållna poäng. En vinst ger två poäng, en oavgjord match en poäng och en förlust noll poäng.

Vid jämna poäng bestäms lagens rangordning i ordningsföljden:
1) poäng erhållna i ömsesidiga matcher
2) målskillnad i ömsesidiga matcher (gjorda mål minus insläppta mål i gemensamma matcher)
3) mål gjorda i ömsesidiga matcher
4) målskillnad i hela serien (gjorda mål minus insläppta mål)
5) mål gjorda i hela serien
6) omspel, dock endast om det är fråga om uppflyttning, nedflyttning eller medaljplatser
7) lottdragning

22 § Medaljer
De tre bästa lagen i herrarnas och damernas innebandyliga får 35 st. medaljer vardera, i övriga FM-serier får lagen 30 st. medaljer.

23 § Fyllande av en ledig serieplats
Förbundsstyrelsen fattar beslut om fyllande av en ledig serieplats i huvudserierna. För övriga serieplatser fattas beslutet av förbundsstyrelsen eller ett av förbundsstyrelsen utsett organ.

24 § Utträde och uteslutning ur serien
Ett lag som har lämnat walk over i en match i huvudserierna, slutturneringarna i de nationella serierna i turneringsform samt alla kvalmatcher och juniorernas play off-kval och ett lag som har lämnat walk over i fler än en match i de övriga serierna utesluts ur serien om inget annat fastställs av förbundet.

Ett lag som har uteslutits eller utträtt ur serien ska inleda spelandet i den lägsta serien eller i en annan lägre serie som fastställts av förbundet. Om ett lag på grund av utträde utesluts ur förbundets huvudserier, kvalmatcherna i juniorernas FM-serie eller dessa juniorers FM-serie debiteras föreningen en utträdesavgift som uppgår till samma belopp som annulleringsavgiften för serien och deltagaravgiften debiteras till fullt belopp.

Om ett lag annullerar sitt deltagande eller utträder ur juniorernas FM-kval har laget inte rätt att delta i förbundets serier under den innevarande säsongen. Matcher som spelats av ett lag som utesluts eller utträtt ur serien ogiltigförklaras. Om utträdet eller uteslutningen inträffar under de tre sista serieomgångarna förblir omgångarna emellertid giltiga.

25 § Matchprogram och matchändringar
Förbundet fastställer tidpunkterna och spelplatserna för officiella matcher. Matcherna ska spelas i enlighet med det fastställda programmet.

Enligt ansökan av föreningen kan förbundet flytta lagets seriematch om fler än två av lagets spelare är upptagna med representationsuppdrag inom förbundet. Representationsuppdrag i de vuxnas landslag kan endast leda till att matcher i förbundets serier för vuxna flyttas och representationsuppdrag i juniorlandslaget kan endast leda till att matcher i den av förbundets juniorserier som spelaren enligt sin ålder tillhör flyttas.

Enligt ansökan av föreningen kan förbundet även flytta ett lags seriematch av andra särskilda orsaker. Då ansvarar den förening som ansökt om matchändring för alla kostnader som matchändringen ger upphov till.

Om matchändring ansöks skriftligt hos förbundet senast 30 dagar innan den fastställda matchdagen eller inom tre dagar efter att sökanden får kännedom om matchtidpunkten eller vilka spelare som utsetts till landslaget. Ansökan ska innehålla noggranna motiveringar till matchändringen och motståndarföreningens utlåtande i ärendet eller en utredning om varför utlåtande inte har skaffats ska bifogas ansökan. En registreringsavgift om 34 euro ska betalas för ansökan och ett betalningskvitto ska bifogas ansökan.

26 § Salturer och rinkar
Spelplanen ska vara godkänd av förbundet. På planen ska största möjliga rink som överensstämmer med reglerna placeras.

Med förbundets tillstånd kan en match spelas på en plan som avviker från de mått som nämns i spelreglerna. Vid serieturneringar ordnar förbundet och det ansvariga laget salturer och det ansvariga laget ordnar rinkar. Vid enskilda matcher reserverar hemmalaget saltur och skaffar en rink samt ansvarar för de kostnader som uppkommer som en följd av detta.

27 § Utnämning av ansvarigt lag
Förbundet utnämner ett ansvarigt lag för varje turnering. Vid enskilda matcher fungerar hemmalaget som ansvarigt lag.

4. DELTAGANDE I TÄVLINGSVERKSAMHET

28 § Föreningens lag
En förening kan anmäla flera lag till en serie. De särskiljs från varandra med löpande romerska siffror.

I herrarnas innebandyliga och herrarnas division I samt i damernas innebandyliga och A-pojkarnas FM-serie får en förening endast ha ett lag i varje serie under spelsäsongen, inklusive seriernas kvalmatcher. En förening får inte under samma spelsäsong ha ett lag i både herrarnas innebandyliga och herrarnas division I, inklusive dessa seriers kvalmatcher.

För användning av ett lagnamn som avviker från föreningens registrerade namn krävs varje år tillstånd av förbundsstyrelsen eller av ett av förbundsstyrelsen utsett organ. Om tillstånd ansöks alltid separat varje år i samband med anmälningen till serien. En registreringsavgift om 85 euro ska betalas för ansökan och ett betalningskvitto ska bifogas ansökan.

Förbundsstyrelsen kan förordna ett lag att spela med ett annat namn än det som laget har anmält om det anmälda namnet avviker från föreningens registrerade namn och tillstånd att använda det avvikande namnet inte har beviljats trots ansökan.

Ett lag kan delta i endast en serie och därutöver i Finlands Cup.

Vid anmälning till förbundets tävlingar bestämmer den hemort som registrerats för föreningen den 1 maj i vilken serie och på vilken serienivå föreningens lag enligt förbundets distriktsindelning deltar under den aktuella spelsäsongen.

Om föreningens registrerade hemort ändras, har föreningen inte längre under nästa säsong rätt till serieplatser enligt distriktsindelningen för den gamla hemorten eller motsvarande serieplatser enligt distriktsindelningen för den nya hemorten, utan förbundet fastställer föreningens serieplats och serienivå enligt distriktsindelningen för den nya hemorten.
 
29 § Överföring av serieplats
Förbundsstyrelsen fattar beslut om överföring av en serieplats från en förening till en annan i huvudserierna.

Förbundsstyrelsen eller ett organ utsett av förbundsstyrelsen fattar beslut om överföring av en serieplats i de övriga serierna. Förbundet, förbundsstyrelsen eller ett av förbundsstyrelsen utsett organ kan enligt övervägande godkänna eller avslå en överföringsansökan.

Om överföring av serieplats ansöks skriftligt med förbundets blankett för ansökan om överföring av serieplats. Båda föreningarna som ansöker om överföring ska godkänna ansökan. Ansökan ska innehålla en motiverad orsak till överföringen av serieplatsen samt uppgifter om de spelare som ingår i överföringen. Överföring av serieplats i herrarnas division II och damernas division I godkänns inte för en förening om laget i fråga inte kan flyttas upp till en högre nivå vid serieperiodens slut enligt 28 § i dessa regler.

Endast registrerade spelare i det lag som är föremål för överföringen av serieplats kan överföras tillsammans med serieplatsen. Spelarnas samtycke till överföringen ska framgå av ansökan.

En överföringsansökan gällande en plats i huvudserierna, damernas division I, herrarnas division II eller A-pojkarnas FM-serie ska lämnas in i samband med anmälan till serien. Då ska man i samband med anmälan även meddela huruvida anmälan fortsätter att gälla ifall ansökan om överföring av serieplats avslås.

På övriga serienivåer ska ansökan om överföring lämnas in under perioden 4.5–22.5.

För en plats i huvudserien uppbärs en registreringsavgift om 1 000 euro. För överföring av andra serieplatser för vuxna uppbärs en registreringsavgift om 400 euro och för överföring av juniorserieplats en avgift om 100 euro. Ett betalningskvitto ska bifogas ansökan. Ansökan behandlas inte om inget betalningskvitto har bifogats ansökan. Avgiften inkluderar även registreringsavgiften för överföring av de utsedda spelare som överförs tillsammans med serieplatsen. Spelare som överförs tillsammans med serieplatsen får inte övergå till en ny förening före den 1 november.

30 § Anmälningsförfarande
Föreningarna ska anmäla sina lag till tävlingar inom den tidsfrist som fastställts av förbundet. Anmälan görs inom utsatt tid med hjälp av föreningens användarkoder i det elektroniska anmälningssystemet på förbundets webbsidor.

Anmälan görs på det sätt som förbundet fastställt. När en förening anmäler ett lag till en serie ska föreningen namnge en minst 18 år gammal kontaktperson för varje lag. En och samma person kan vara kontaktperson för högst fem lag. Varje kontaktperson ska ha en personlig e-postadress som endast används av honom eller henne.

I serier där serienivån och -placeringen för föreningens lag är beroende av den föregående säsongens tävlingsframgångar ska laget anmälas till serienivån i fråga. En förening kan i samband med anmälan av välgrundade orsaker begära en serieplats på en lägre serienivå än laget har deltagarrätt till enligt den föregående säsongens tävlingsframgångar.

Förbundet, förbundsstyrelsen eller ett av förbundsstyrelsen utsett organ kan enligt övervägande godkänna eller avslå ansökan. Om laget inte har anmält sig inom utsatt tid till förbundets tävling på det sätt som förbundet har fastställt, har förbundet rätt att annullera lagets deltagande och fylla den lediga platsen. Om förbundet godkänner en anmälan som lämnas in efter utsatt tid, debiteras föreningen en förhöjd deltagaravgift.

Förbundsstyrelsen fastställer separat deltagaravgifterna för tävlingarna, förhöjningarna av deltagaravgif-terna och deras tidsfrister.

Om en förening inte har betalat förfallna avgifter och/eller viten till förbundet inom utsatt tid, har förbundet rätt att annullera föreningens anmälan och deltagande samt fylla den lediga serieplatsen.

Fortsättningsserierna är en förlängning av grundserierna, dvs. tillhör samma serie.

31 § Annullering av deltagande
En förening ska skriftligt meddela förbundet om annullering av deltagande. Om ett lag som anmält sig till förbundets tävling annullerar sitt deltagande, har förbundet rätt att debitera laget deltagaravgifterna för hela serien och annulleringsavgiften.

Anmälan om annullering av deltagande som lämnas in senast klockan 16.00 måndagen före serien inleds behandlas som annulleringar. Anmälan om annullering som lämnas in senare behandlas som utträde ur serien.

Annulleringsavgiftens belopp:
1) i herrarnas och damernas innebandyligor samt i herrarnas division I 4 x deltagaravgiften och deltagaravgiften debiteras till fullt belopp
2) i damernas division I, herrarnas division II och A-pojkarnas FM-serie 1 500 € för annulleringar som anmälts före den 15 augusti och deltagaravgiften debiteras till fullt belopp. För annulleringar som anmäls efter den 15 augusti är annulleringsavgiftens storlek 3 000 € och deltagaravgiften debiteras till fullt belopp.
3) i B-, C1-, C2-pojkarnas och A-, B-, C-flickornas FM-kval och FM-serie 2 000 € och deltagaravgiften debiteras till fullt belopp. 
4) i slutserierna i nationella serier i turneringsform eller i juniorernas play off-kval är avgiften för annullering av deltagande
2 000 €
5) i D-F-juniorernas serier:
* annulleringar som anmäls före den 15 september 170 € och deltagaravgiften returneras
* annulleringar som anmäls efter den 15 september 170 € och deltagaravgiften debiteras till fullt belopp
6) i övriga serier:
* annulleringar som anmäls före den 31 juli: 85 € och deltagaravgiften returneras
* annulleringar som anmäls före den 31 augusti 350 € och deltagaravgiften returneras
* annulleringar som anmäls efter den 31 augusti: 500 € och deltagaravgiften debiteras till fullt belopp.
 
5. OFFICIELLA MATCHEVENEMANG

32 § Allmänt
Matcher som är underställda IFF, förbundet eller distriktet är officiella matcher.

Vid överlappningar är matchernas prioritetsordning: match underställd IFF, match underställd förbundet, match underställd distriktet.

33 § Matcharrangemang
Vid turneringar ansvarar det ansvariga laget för matcharrangemangen och vid enskilda matcher ansvarar hemmalaget för matcharrangemangen.

Det arrangerande laget ska:
1) bekräfta salreserveringen och -tiden skriftligt till förbundet, om inte förbundet har gjort salreserveringen
2) i god tid informera de deltagande lagen om spelplatsen, dess placering och trafikförbindelserna dit
3) skaffa en rink och mål till spelplatsen och se till att de förs bort efteråt
4) sköta byggandet och nedmonteringen av rinken
5) hålla rinken i spelskick
6) tydligt märka ut målområdena, mållinjerna, målvakternas områden, punkterna för hållen boll, mittpunkten, mittlinjen och avbytarområdena
7) märka ut lagens omklädnings- och duschutrymmen med namnskyltar
8) märka ut domarens omklädnings- och duschutrymmen
9) tydligt märka ut publikens läktarområde
10) se till att matchtidtabellen, matchresultaten och serieläget är synliga
11) se till att det finns bänkar och papperskorgar i avbytarbåset, bänkar i utvisningsbåset samt bord och stolar för funktionärerna
12) reservera en resultattavla, två tidtagarur, tillräckligt med protokollblanketter, skrivredskap och en regelbok för funktionärerna. Som funktionärsområde under en match betraktas området mellan avbytarområdena och om avbytarbänkarna finns på en annan sida av planen än funktionärsbordet betraktas som funktionärsområde ett område lika stort som avbytarområdet på båda sidorna av planen
13) reservera tillräckligt många spelbollar för matchen eller turneringen
14) ordna funktionärer till matcherna och stå för de kostnader som funktionärerna ger upphov till
15) sammanställa spelarspecifik statistik i det avsnitt av protokollet som skickas till förbundet
16) följa förbundets säkerhetsföreskrifter i matcharrangemangen
17) utföra övriga uppgifter som fastställts av förbundet.

34 § Matchfunktionärer
Det ansvariga laget ska till varje match utse kompetenta, 15 år fyllda matchfunktionärer av vilka minst en har avlagt förbundets funktionärsutbildning. Förbundet beviljar funktionärskort till den som avlagt förbundets funktionärsutbildning. Domarna ska kontrollera matchfunktionärernas funktionärskort innan matchen inleds.

En person som har spel- eller tävlingsförbud får inte vara verksam som matchfunktionär.

Vid enskilda matcher ska det finnas minst tre och högst fem matchfunktionärer och vid turneringsmatcher minst två och högst fem matchfunktionärer. Alla matchfunktionärer ska införas i matchprotokollet.

En person som inte införts i matchprotokollet får inte vistas i funktionärsområdet under matchen, med undantag av det som fastställs i 35 § och 36 § om leverans, kontroll och undertecknande av spelarförteckningen.

Förbundet utser en funktionärschef till play off-matcher och FM-kvalmatcher i herrarnas innebandyliga, damernas innebandyliga och A-pojkarnas FM-serie, till play off-matcher i A-flickornas FM-serie samt till Finlands Cup när högst 8 lag återstår eller förbundet i övrigt anser det vara befogat.

Om matchfunktionären har utsetts av förbundet ska hemmalaget betala funktionärsarvode till matchfunktionären enligt tävlingsreglerna samt ersättning för resekostnader enligt resereglementet för domare.

35 § Spelarförteckning
Laget ska överlämna en spelarförteckning till matchfunktionärerna senast 30 minuter före matchens början.

Spelarförteckningen ska innehålla följande information:
1) lagets hela namn och den förkortning som används
2) funktionärerna och deras uppgifter
3) varje spelares efternamn och förnamn under varandra i nummerordning
4) vem av spelarna som är kapten och vilka som är målvakter
5) farmarspelare
6) Y-spelare
7) R-spelare

36 § Matchprotokoll
Vid officiella matcher ska ett matchprotokoll i fyra exemplar ifyllas på förbundets blankett. Protokollet ska till de delar där informationen är känd ifyllas även för walk over-matcher. I serier som definierats separat av förbundet förs matchprotokoll elektroniskt och följs förbundets bestämmelser gällande resultattjänsten.

Varje lag får ett exemplar vardera och de återstående två exemplaren ska det ansvariga laget skicka till förbundets gruppansvariga den första vardagen efter matchen.

Matchfunktionärerna ska anteckna följande i protokollet:
1) match, resultattjänstens matchnummer, serienivå, grupp och spelplats samt inlednings- och avslutningstidpunkt
2) lagens utespelare och målvakter samt deras spelnummer, kaptenerna, farmarspelarna, Y-spelarna, R-spelarna och funktionärerna
3) matchfunktionärerna och domarna samt ett meddelande om avsaknad av domare
4) mål, målskyttar och passare
5) mål i specialsituationer med tillhörande koder
6) bestraffningar och deras orsaker
7) straffar
8) time-out
9) sammanställd spelarspecifik statistik samt resultattjänstens matchnummer i det protokollexemplar som skickas till förbundet
10) periodresultat, matchens slutresultat och vinnaren
11) inlämnade protester
12) publikmängd
13) begäran om kontroll av licens eller identitet samt resultatet av kontrollen

En spelare eller lagfunktionär som har införts i protokollet anses ha deltagit i matchen. En spelare som inte införts i protokollet får inte spela och en lagfunktionär som inte införts i protokollet får inte delta i matchen. I lagets avbytarbås får endast personer som införts i protokollet befinna sig.

Om den ena eller båda domarna saknas ska matchfunktionärerna i protokollets tilläggsuppgifter göra en anmärkning om avsaknad av domare och uppge den frånvarande domarens namn. Matchens domare ska övervaka att matchfunktionärerna har gjort en anmärkning om avsaknad av domare samt vid behov påminna matchfunktionärerna och se till att anmärkningen i protokollet blir gjord. Domaren kan åläggas bestraffning för försummelse av denna övervakningsskyldighet.

Innan matchen inleds ska en myndig funktionär eller myndig kapten som tillhör laget kontrollera att spelarna och funktionärerna har registrerats korrekt samt godkänna protokollets spelarförteckning med sin underskrift. Efter matchen ska en myndig funktionär eller myndig kapten som tillhör laget kontrollera protokollet och bekräfta det med sin underskrift.

Om laget inte har någon myndig funktionär eller myndig kapten efter matchen, kan bekräftelsen undertecknas av någon annan funktionär eller en minderårig kapten. Om en matchövervakare har utsetts till matchen ska matchövervakarens namn och underskrift antecknas i anmärkningskolumnen i protokollet. Domarna är de sista att kontrollera och bekräfta protokollet med sina underskrifter.

Förbundet utfärdar separat noggrannare bestämmelser gällande matchfunktionärer.

37 § Funktionärer
Lagets funktionärer ska vara minst 15 år fyllda. Laget ska ha en i protokollet införd funktionär som fyllt 18 år närvarande vid matchen. Funktionärer som införs i lagets protokoll ska ha antingen spelar- eller funktionärslicens i herrarnas innebandyliga, division I eller division II, damernas innebandyliga eller division I eller A-E-juniorernas serier. Om lagets funktionär inte har tävlings- eller funktionärslicens i dessa serier kan bötesstraff förordnas för föreningen.

38 § Utrustning
Vid officiella matcher får endast sådana klubbor, klubbdelar, bollar, rinkar, mål samt ansiktsskydd och skyddsglasögon för målvakter användas som har godkänts och registrerats av internationella innebandyförbundet.

Juniorer som är födda 1.1.1999 eller senare ska vid officiella matcher använda skyddsglasögon som är godkända och registrerade av internationella innebandyförbundet.

39 § Speldräkter
I huvudserierna, damernas division II, herrarnas division II samt A-, B-, C1-pojkarnas och A-, B-flickornas FM-serie ska lagets utespelare bära likadana dräkter som särskiljer sig från det andra lagets dräkter.

Dessutom ska utespelarna i dessa serier ha knälånga spelstrumpor. I övriga serier ska dräkterna särskilja sig från det andra lagets dräkter och spelaren får använda korta strumpor. Utespelare får inte använda långa byxor på någon serienivå och när benskydd används ska de täckas av knälånga spelstrumpor.

Om lagens speldräkter kan förväxlas med varandra har domaren rätt att kräva att bortalaget byter till dräkter som tydligare kan särskiljas från hemmalagets dräkter. Spelnumren ska synas tydligt på skjortan.

Spelnummer på skjortans framsida är obligatoriska i huvudserierna, damernas division I, herrarnas division II samt A-, B-, C1-pojkarnas och A-, B-flickornas FM-serie. I övriga serier rekommenderas spelnummer på framsidan.

Om spelarens speldräkt och utrustning inte överensstämmer med reglerna har domaren rätt att hindra spelaren från att delta i spelet tills spelarens speldräkt och utrustning överensstämmer med reglerna.

40 § Speltid
Speltiden börjar med hållen boll efter domarens vissling. I oklara situationer med anknytning till tidtagning som utspelar sig under matchens gång bestämmer domaren den gällande speltiden efter att ha frågat/kontrollerat tiden med matchfunktionärerna. I detta domarbeslut kan ändring inte sökas. Speltiden är slut när den tid som definieras i reglerna har löpt ut.

I oklara situationer som har att göra med matchens slut bestämmer domaren tidpunkten för speltidens slut. I detta domarbeslut kan ändring sökas. För matcher i officiella tävlingar är den ordinarie speltiden:
1) 3x20 minuter effektiv speltid i huvudserierna inklusive kvalmatcher, de enskilda matcherna och finalerna i Finlands Cup, herrarnas division II, damernas division I, A-, B- och C1-pojkarnas samt A- och B-flickornas FM-serie, C2-pojkarnas och C-flickornas kvartsfinaler, semifinaler och medaljmatcher.
2) 3x15 minuter effektiv speltid i serier som fastställs separat av förbundet.
3) 3x15 minuter effektiv speltid, av vilken den tredje periodens tre sista minuter är effektiv speltid, i de övriga serierna och kvalmatcherna, om inget annat fastställs av förbundet, samt i matcher i turneringsform i Finlands Cup.

Om matchen måste avgöras med en vinnare och det är oavgjort vid den ordinarie speltidens slut avgörs matchen genom tilläggstid. Då avslutas matchen efter det första godkända målet. Tilläggstidens längd är 10 minuter. Om inga mål görs under tilläggstiden avgörs vinnaren med en strafftävling. Om det är oavgjort vid den ordinarie speltidens slut i play off-matcher och kvalmatcher i A-pojkarnas FM-serie spelas 20 minuter långa förlängningar med sudden death tills ett mål görs. En 3 minuters paus hålls mellan den ordinarie speltiden och förlängningarna.

I huvudserierna, herrarnas division II, damernas division I, A-, B- och C1-pojkarnas samt A- och B-flickornas FM-serie och andra särskilt definierade serier spelas en 5 minuters förlängning i grundserien om det är oavgjort när den ordinarie speltiden för matchen löper ut. Då avslutas matchen efter det första godkända målet.

Förlängningen spelas som antingen löpande eller effektiv, enligt hur den ordinarie speltiden spelats.
Periodpausens längd är vid enskilda matcher 10 minuter och vid turneringsmatcher minst 2 minuter. I turneringar behöver lagen inte byta planhalva mellan perioderna.

Noggrannare bestämmelser om fastställande, inledande och avslutande av speltid ges i funktionärsbestämmelserna.
 
41 § Walk over
Ett lag anses ha lämnat walk over i en match om laget inte har fem utespelare och en målvakt klädd enligt reglerna på planen innan speltiden inleds och senast 5 minuter efter den fastställda officiella inledningstidpunkten för matchen.

Om matchen är försenad räknas ovan nämnda 5 minuter från den tidpunkt då det finns förutsättningar för att inleda matchen och domaren efter den fastställda officiella inledningstidpunkten för matchen bett lagen inställa sig på planen. [Walk over].

Om föreningen i förväg, senast före klockan 12 vardagen före matchen, skriftligt meddelar förbundet om att laget kommer att lämna walk over för matchen eller inte alls dyker upp eller inte kan få fem utespelare och en målvakt klädd enligt reglerna till platsen senast fem minuter före matchens inledningstidpunkt då det i övrigt finns förutsättningar för att inleda matchen, anses laget ha lämnat walk over [Walk over].

Förbundet är skyldigt att utan dröjsmål informera matchdomaren och motparten om walk over. Därefter är domaren och motparten inte längre skyldiga att infinna sig till den match som är föremål för walk over.

När en förening eller ett lag lämnar walk over anses motståndarlaget ha vunnit matchen med resultatet 5-0 eller ett sådant resultat fastställt av förbundsstyrelsen eller en aktör utsedd av förbundsstyrelsen som inte gynnar det lag som lämnat walk over.

Laget som har lämnat walk over ska betala en walk over-avgift till förbundet. För walk over gäller även det som fastställs i
24 § i tävlingsreglerna.

Walk over-avgiften för walk over som lämnas i förväg i serier i turneringsform är 350 € för varje walk over-match. I övriga serier i turneringsform är walk over-avgiften 400 € för varje walk over-match. I F-juniorerna är walk over-avgiften högst 340 € per turnering.

Om ett lag utesluts ur serien i slutserier, kvalmatcher eller juniorernas play off-kval i nationella serier i turneringsform debiteras föreningen en walk over-avgift på 2 000 €. För enskilda matcher är walk over-avgiftens storlek 2 500 € för varje walk over-match och av detta belopp ska laget som har lämnat walk over ersätta laget som vunnit på walk over med 1 700 €.

Dessutom ska laget som har lämnat walk over stå för domar- och funktionärskostnaderna.

Matchfunktionärernas arvode fastställs enligt 62 §.

Förbundet kan av vägande skäl delvis eller helt befria en förening eller ett lag från walk over-avgiften eller ersättningen. I fall där walk over lämnats i förväg kan föreningen eller laget befrias från ersättning om lämnandet av walk over inte har orsakat någon skada eller förlust för förbundet eller förbundet anser att walk over-avgiften är en tillräcklig påföljd och åläggandet av ersättning skulle vara oskäligt i det aktuella fallet.

42 § Avbrytande av match
Domaren är skyldig att avbryta matchen om det enligt domaren inte finns förutsättningar för att fortsätta matchen enligt reglerna. När domaren avbryter en match ska domaren i matchprotokollet anteckna orsaken till att domaren inte ansåg att det fanns förutsättningar för att fortsätta matchen samt lämna in en domarrapport om ärendet till förbundet.

Då blir matchresultatet enligt förbundets övervägande antingen det resultat som gällde vid tidpunkten för avbrottet eller ett annat resultat som fastställs av förbundet. Förbundet kan vid behov bestämma att en match ska fortsätta från situationen och speltiden vid avbrottstidpunkten med de matchsammansättningar som hade införts i protokollet vid avbrottstidpunkten. Förbundet kan också förordna att matchen ska spelas på nytt.

I serier i turneringsform, med undantag av D-F-juniorernas serier, ska en match avbrytas om målskillnaden stiger till 12 mål. I D- och E-juniorernas serier avbryts matchen om den spelade speltiden är 30 minuter eller mer och målskillnaden är 12 eller flera mål. Då är matchens slutresultat den situation som gällde vid tidpunkten för avbrottet.

6. ÖVRIGA MATCHER OCH EVENEMANG

43 § Vänskapsmatcher
Föreningar kan fritt komma överens om vänskapsmatcher. När lag i förbundets medlemsföreningar spelar en vänskapsmatch och matchen döms av en domare som godkänts av förbundet ska båda lagen över-lämna en förteckning över lagets spelare och funktionärer till domaren innan matchen inleds. I spelarförteckningen ska föreningen som är part i vänskapsmatchen, lagets namn samt den ansvariga personen antecknas.

I vänskapsmatcher som spelas av förbundets medlemsförening, där en domare som godkänts av förbundet fungerar som domare, följs förbundets bestämmelser gällande bestraffning och spelreglerna. Förbundets disciplinära behörighet sträcker sig då till den spelare, funktionär, förening och domare som deltar i vänskapsmatchen. Matchdomaren och parterna i matchen har rätt att rapportera till förbundet om matchen och händelser i anslutning till matchen.

44 § Internationella matcher
En förening som vill delta i en internationell lagturnering på huvudserienivå ska ansöka om tillstånd enligt IFF:s regler hos förbundet.

Ansökan ska lämnas in till förbundet senast tre veckor innan turneringen inleds. För deltagande i andra internationella turneringar ska en skriftlig anmälan lämnas in till förbundet före matchevenemanget. Ansökan/anmälan ska göras med förbundets blanketter.

Ett deltagande lag ska anmäla namnen på de spelare och funktionärer som deltar i matchen, turneringens namn, platsen och tidpunkten för matchen samt om möjligt motståndarlagets namn.

Om en förening ordnar en internationell turnering ska en skriftlig anmälan lämnas in till förbundet före matchevenemanget.

Anmälan ska göras med förbundets blankett. Arrangören ska meddela tid och plats för turneringen samt vilka föreningar och lag som deltar.

7. REGLER SOM GÄLLER SPELAREN
 
45 § Spelarlicens
Varje spelare som deltar i en tävling ordnad av förbundet eller ett av förbundets distrikt ska ha en gällande spelarlicens som berättigar till spel i den aktuella serien. Genom att inlösa spelarlicens förbinder sig spelaren att följa dessa tävlingsregler samt de regler, bestämmelser och anvisningar som nämns i tävlingsreglerna.

Förbundet ger närmare anvisningar om inlösning av spelarlicens och licensklasser samt skickar en officiell spelarlicens till en spelare som inlöst tävlingslicens.

Varje fysisk person som deltar i förbundets verksamhet har rätt att inlösa förbundets spelarlicens. Spelarlicensen inlöses genom att godkänna förbundets villkor för spelarlicens, betala den licensavgift som fastställts av förbundsstyrelsen och lämna in uppgifterna gällande spelarlicens till förbundet.

Spelarlicensen träder i kraft klockan 24.00 på betalningsdagen eller vid betalningstidpunkten, om spelaren kan uppvisa ett betalningskvitto där betalningstidpunkten framgår. Licensen gäller fram till den 31 juli.

Spelaren är skyldig att ha med sig spelarlicensen vid matchevenemang samt på begäran förevisa spelarlicensen för domaren eller förbundets licenskontrollant. Ett kvitto på betald licensavgift, där spelarens namn och betalningstidpunkten framgår, ersätter spelarlicensen tills spelaren har erhållit licenskortet.

I förbundets serier är domaren på begäran av lagkaptenen skyldig att under matchens gång kontrollera spelrätten (licens och identitet) för högst två spelare i de lag som deltar i matchen (gäller inte huvudserierna och D-F-juniorserierna).

Kontrollbegäran och kontrollens resultat ska alltid införas i matchprotokollet. Om en spelare inte kan intyga sin spelrätt vid en kontroll eller försöker undvika en kontroll, uppfattas detta som ett beteende av en spelare som inte införts i matchprotokollet. Om den första kontrollbegäran är obefogad beviljas inte en andra kontrollbegäran. En obefogad kontrollbegäran tolkas som osportsligt beteende och är föremål för bestraffning enligt spelreglerna.
 
Domaren är skyldig att rapportera till förbundet om upptäckta missförhållanden och avsaknad av spelrätt samt utfärda bestraffning i enlighet med spelreglerna.

Om en spelare som deltar i matchen inte har en gällande betald spelarlicens i föreningen i fråga och/eller representationsrätt i laget i fråga för den match i vilken spelaren deltar, behandlas det lag som tillåtit en sådan spelare att spela på det sätt som fastställs i 65 § i tävlingsreglerna.

46 § Idrottsförsäkring
Spelare i förbundets huvudserier och alla spelar i junioråldern oberoende av serienivå ska ha en gällande idrottsförsäkring som omfattar olycksfall inom innebandyn och dess tävlingsverksamhet. På övriga serienivåer rekommenderas försäkringsskydd som omfattar innebandyn och dess tävlingsverksamhet.
 
I webbtjänsten på internet kan man inlösa spelarlicens antingen med eller utan försäkring. Spelare i huvudserien och i junioråldern har möjlighet att skaffa licens utan försäkring endast i fall där spelaren själv har en annan gällande idrottsförsäkring som motsvarar spelarlicensförsäkringen.

Vid inlösning av licens utan försäkring till en spelare i junioråldern ska man ange uppgifterna om spelarens egen försäkring som täcker innebandyn och dess tävlingsverksamhet (försäkringsbolag och försäkringsnummer) samt förbinda sig till att ombesörja att försäkringsskyddet är giltigt under hela tävlingssäsongen.

Spelaren som löser in spelarlicensen ansvarar för uppgifternas riktighet och då det är fråga om en spelare under 18 år ansvarar vårdnadshavaren för uppgifternas riktighet.

Spelare i huvudserien ska efter inlösning av licens utan försäkring skicka ett försäkringsintyg utfärdat av spelarens försäkringsbolag över en försäkring som täcker innebandyn och dess tävlingsverksamhet till förbundet för granskning. Intyget får vara högst 3 månader gammalt. Spelaren ska förbinda sig att se till att försäkringsskyddet gäller under hela tävlingssäsongen. Intyget ska lämnas in till förbundet före spelarens första spel i huvudserien. Informationen om ett inlämnat försäkringsintyg antecknas i spelarens licensuppgifter.

Spelare på övriga serienivåer för vuxna är inte skyldiga att lämna i ett separat försäkringsintyg till förbundet. En spelarlicens utan försäkring träder i kraft klockan 24.00 på betalningsdagen eller vid betalningstidpunkten, om spelaren kan uppvisa ett betalningskvitto där betalningstidpunkten framgår.

En spelarlicens utan försäkring för en spelare i huvudserien träder i kraft vid betalningstidpunkten, förutsatt att ett betalnings-kvitto kan uppvisas vid behov och spelaren i huvudserien som skaffat licens utan försäkring har lämnat in ett försäkringsintyg till förbundet på det sätt som nämns ovan.

Om en spelare som deltar i en match i huvudserien eller en juniorspelare inte har en gällande betald spelarlicens, behandlas laget som tillåtit en sådan spelare att delta enligt vad som fastställs om användning av en spelare utan representationsrätt i 65 § i tävlingsreglerna.

Om en spelare som deltar i en match i huvudserien eller juniorserien inte har en gällande idrottsförsäkring som täcker innebandy kan laget som tillåtit en sådan spelare att delta åläggas bötesstraff.
 
47 § Representationsrätt
Varje förening ansvarar för att dess spelare har representationsrätt och får representera föreningen och laget i fråga. För att en spelare ska ha representationsrätt förutsätts det att spelaren har övergått till föreningen och dess lag i enlighet med bestämmelserna om spelartransfer i kapitel 8 i tävlingsreglerna.

En ny spelares representationsrätt gäller den förening och det lag dit spelaren har övergått enligt anmälan/ansökan eller den förening och det lag som spelaren för första gången representerar genom att delta i en match efter inlösningen av licensen.

En spelares representationsrätt kan gälla endast en förening och ett lag i IFF:s medlemsland, om inget annat har avtalats mellan förbundet och IFF. Spelaren får representera endast ett lag i Finlands Cup.

Om en spelare som deltar i en match inte har representationsrätt enligt tävlingsreglerna, behandlas laget som tillåtit en sådan spelare att delta enligt vad som fastställs i 65 § i tävlingsreglerna.

48 § A-C-juniorspelarens representationsrätt
Utöver det som nämns ovan i 47 § om spelarens representationsrätt tillämpas även bestämmelserna i denna paragraf för spelare i A-C-junioråldern. Representationsrätten för D-G-juniorer definieras i Spelvärldens, Tävlingsvärldens och Klubbvärldens regler. Juniorernas serier och åldersklasser beskrivs i 20 §.

Juniorspelare får endast spela i en förening och ett lag i varje åldersklass (med undantag av parallell representation). En juniorspelare får under samma dag spela i högst två lag/åldersklasser för vilka juniorspelaren har spelrätt enligt 48 §.

Flickor får spela i både pojklag och flicklag. När en flicka spelar i ett pojklag omfattas hon av bestämmelserna gällande åldersklasser för pojkar när hon deltar i pojkars spel.

C-juniorer och äldre juniorer får förutom i sin egen åldersklass även spela i äldre junioråldersklasser, i ett lag i varje åldersklass samt också i vuxenlag som består av spelare av samma kön som junioren. I FM-kval för B-, C1- och C2-pojkar samt A- och B-flickor får en spelare endast spela i ett lag i varje åldersklass under FM-kvalet.
 
Anmälan om överårig spelare

En förening kan i B-C-juniorernas åldersklasser göra en skriftlig anmälan [Y-anmälan] till förbundet om användning av en överårig spelare som överskrider åldersgränsen med högst ett år [Y-spelare] i vissa juniorlag. Högst fyra överåriga spelare kan anmälas till ett lag under samma spelsäsong.

En spelare som anmälts som Y-spelare får endast spela i det anmälda juniorlaget i sin förening under samma spelsäsong. En Y-spelare får dessutom spela i ett av sin förenings herrlag i division III-VI eller damlag i division II-IV. I B-C-juniorserierna får föreningen inte anmäla en spelare med parallell representationsrätt som Y-spelare.

Ett lag får använda högst två Y-spelare i samma match. I B-, C1- och C2-pojkarnas samt B-flickornas FM-kval, FM-serie och play off-kval samt C-flickornas FM-serie inklusive distriktsöverskridande kvalmatcher får Y-spelare inte användas. Y-anmälan ska inlämnas till förbundet före den 25 september. Y-anmälan ska ha inlämnats till förbundet innan spelaren spelar sin första match som Y-spelare. En Y-anmälan gällande en spelare som inte har spelat under den innevarande säsongen kan lämnas in i vilket skede av säsongen som helst.

Y-anmälan är säsongsspecifik och ska göras på den blankett som anvisas av förbundet. När en Y-spelare övergår till ett annat lag via spelartransfer upphör samtidigt spelarens Y-spelrätt utan separat anmälan.

Dispensförfarande

För barn eller unga som behöver särskilt stöd är det möjligt att skaffa dispens gällande representationsrätten, spelandet eller en match. Ansökan om dispens gällande representationsrätt inklusive motiveringar ska inlämnas till förbundet före den 25 september. En godkänd dispens är säsongsspecifik och anmälan ska göras på den blankett som anvisas av förbundet.

Parallell representationsrätt

En spelare i A-C-junioråldern kan enligt ansökan beviljas parallell representationsrätt i en annan förening [R-spelare]. En Y-spelare och en spelare med farmaravtal kan inte beviljas parallell representationsrätt. Ansökan görs på förbundets blankett och förbundets ansökningsförfarande följs.

På ansökningsblanketten antecknas både spelarens och båda föreningarnas uppgifter. Dessutom bekräftas ansökan med underskrifter av både spelarens/vårdnadshavarens och båda föreningarnas undertecknare. Parallell representationsrätt kan sökas för
 
1) En spelare i junioråldern för att representera en annan förenings vuxenlag på en annan serienivå än den egna föreningens vuxenlag. När den parallella representationsrätten är i kraft kan spelaren endast representera det vuxenlag för vilket den parallella representationsrätten har beviljats.
2) En spelare i junioråldern kan beviljas parallell representationsrätt för att representera en annan förenings juniorlag om spelarens egen förening inte har ett lag i Innebandyförbundets serier i den åldersklass för vilken den parallella representationsrätten söks. Ett juniorlag kan utnämna högst fyra spelare med parallell representationsrätt, av vilka högst två kan införas i protokollet för samma match.

Parallell representationsrätt kan ansökas under perioden 10.8–22.1. Samma spelare kan beviljas parallell representationsrätt högst två gånger under en säsong. För ansökningar om parallell representationsrätt som lämnats in före 25.9 debiterar förbundet en registreringsavgift på 20 €. För ansökningar som lämnas in senare debiteras en registreringsavgift vars storlek fastställs enligt den serie som ansökan gäller.

Huvudserierna: 120 €
De övriga vuxenserierna: 65 €
A-C-juniorserierna: 45 €

Den parallella representationsrätten kan anmälas som avslutad före den 22 januari. Anmälan om avslutad representationsrätt görs med förbundets blankett. På anmälningsblanketten antecknas både spelarens uppgifter och uppgifterna om den förening där spelaren hade representationsrätt när ansökan om parallell representationsrätt inlämnades. Förbundet debiterar en registreringsavgift på 20 € för avslutande av parallell representationsrätt.

Den parallella representationsrätten träder i kraft 7 dagar efter att ansökan lämnats in till förbundet. Förbundet informerar om godkända parallella representationsrätter på sina webbsidor www.floorball.fi.

Avslutandet av den parallella representationsrätten träder i kraft 7 dagar efter att ansökan lämnats in till förbundet. Förbundet informerar om avslutade parallella representationsrätter på sina webbsidor www.floorball.fi. När en R-spelare övergår till ett annat lag via spelartransfer upphör samtidigt spelarens parallella representationsrätt utan separat anmälan.

Om det under tävlingssäsongen uppstår dispyter mellan föreningarna om användningen av en spelare med parallell representationsrätt följs ståndpunkten i den förening där spelaren skulle ha haft representationsrätt utan ansökan om parallell representationsrätt. Giltighetstiden för den parallella representationsrätten löper ut den 30 april. Då återgår föreningens rättigheter med anknytning till spelaren till den förening där spelaren har permanent representationsrätt.

Förbundet har rätt att upphäva en parallell representationsrätt om det framkommer att felaktiga uppgifter har presenterats i ansökan. Utöver detta följs förbundets straffpåföljder.

I 36 § och ToimM föreskrivs det om anteckningar i protokollet.

49 § Oklarheter gällande representationsrätt
Föreningarna och spelarna förbinder sig till att förbundet på skriftlig begäran av en förening eller spelare har rätt att på ett sätt som är bindande för parterna fastställa och avgöra i vilken förening eller i vilket lag en spelare har representationsrätt enligt tävlingsreglerna. Förbundet kan ge en spelare spelförbud tills en fråga eller oklarhet gällande representationsrätten har avgjorts.

En utredningsbegäran för att utreda representationsrätten ska lämnas in inom en månad efter godkänd spelartransfer. Föreningarna och spelaren som är parter i ärendet ska ges möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs.

Den som framför påståenden gällande representationsrätten eller dess överföring ska kunna bevisa påståendets riktighet. Förbundet fattar beslut utgående från erhållna skriftliga utredningar.

Förbundet avgör endast frågan gällande representationsrätt på ett sätt som är bindande för förbundet och parterna. Förbundet avgör inte andra dispyter mellan parterna och ett eventuellt senare slutresultat av en sådan dispyt har inte heller någon betydelse för förbundets beslut gällande representationsrätt eller de åtgärder som vidtas med stöd av beslutet.

Parterna har ingen rätt att kräva eller få ersättning av förbundet för sådan skada eller förlust som de eventuellt åsamkas av förbundets beslut gällande representationsrätt.

Förbundets avgörande och beslut i ärendet är slutgiltigt och kan inte överklagas. Föreningarna som är parter i målet debiteras 50 € och spelaren 17 € för förbundets avgörande om inte parterna före avgörandet har nått förlikning i ärendet och lämnat in en skriftlig utredning över detta till förbundet.

Avgiften ska betalas innan utredningsbegäran görs och ett betalningskvitto ska bifogas utredningsbegäran.

50 § Spelrätt
Varje förening ansvarar för att spelarna i föreningens lag har spelrätt i matcherna.

En spelare har spelrätt när
1) spelaren har representationsrätt enligt 47 § och 48 § i dessa regler
2) spelaren har en giltig spelarlicens som ger rätt till spel i den aktuella serien
3) spelaren inte har spel- eller tävlingsförbud.

Domaren och en licenskontrollant utsedd av förbundet har före matchen, under matchen och efter matchen rätt att begära att få granska en eller flera spelares licens och identitet. Om identiteten inte kan styrkas senast omedelbart efter spelet ska en domarrapport lämnas in i ärendet och inkludera den granskade licensens Sportti-id.

Om spelrätt saknas ska alltid en anteckning göras i matchprotokollet samt en domarrapport lämnas in till förbundet. Förbundet kontrollerar spelarlicensens giltighet.

En förening vars spelare inte kan visa upp en giltig spelarlicens i samband med en granskning åläggs bö-ter på 15 € för varje spelarlicens som saknas.

8. SPELARTRANSFER

51 § Rätt att byta förening
En ny spelare är utan begränsningar fri att ansluta sig till vilken förening och vilket lag som helst.

Andra än nya spelare kan övergå till en viss förening och ett visst lag enligt det som fastställs i dessa reg-er.

Representationsrätt i en förening och dess lag kan erhållas endast om övergången har skett i enlighet med dessa regler.
En spelare som övergår till en förening och dess lag från en annan förening ska alltid lämna in en ansökan till förbundet enligt 53 § i tävlingsreglerna.

En spelare har rätt att byta förening och övergå till att representera en ny förening och dess lag om det är fråga om fri transfer eller den förening där spelaren har representationsrätt ger sitt skriftliga samtycke till övergången.

Förbundet kan av särskilt vägande skäl godkänna en juniorspelares transfer även utan den gamla föreningens samtycke om spelaren och den nya föreningen lämnar in en skriftlig ansökan om detta inklusive motiveringar till förbundet.

En förening som motsätter sig fri transfer kan med en skriftlig ansökan inklusive motiveringar lämna över ärendet gällande representationsrätt till förbundet för avgörande enligt 49 §. En utredningsbegäran ska lämnas in inom en månad efter godkänd transfer. En utredning om huruvida förlikning i ärendet har eftersträvats ska bifogas ansökan.

52 § Transfertid
Transfertiden för en spelsäsong inleds den 1 juni och avslutas den 15 januari. Fri transfer (ansökan om spelartransfer utan den gamla föreningens samtycke) ska ske före den 30 juni.

För F-juniorer finns ingen bakre tidsgräns för transfertiderna under spelsäsongen. Transfer för en spelare i D-E-junioråldern kan godkännas efter att transfertiden för de aktuella serierna/åldersklasserna har löpt ut om transfern beror på flytt från en ort till en annan.

I de äldre åldersklasserna/serierna kan ingen spelartransfer för samma säsong gö-ras efter att transfertiden löpt ut.

53 § Transferförfarande
Ansökan om spelartransfer görs i förbundets elektroniska system för spelartransfer på adressen www.floorball.fi enligt separata bestämmelser om spelartransfer. I transferförfarandet används de föreningskoder som medlemsföreningarna erhållit.

Koderna fungerar som elektroniska underskrifter i föreningarnas godkännande av transfer.

Om ansökan om spelartransfer godkänns träder spelarens representationsrätt i den nya föreningen/det nya laget i kraft 7 dagar efter att alla ansökningsvillkor enligt transferbestämmelserna har uppfyllts. Ingen spelartransfer träder i kraft före den 10 juli.

För F-juniorspelare görs transferansökan endast om spelaren byter förening under säsongen efter att licensen inlösts.Om felaktiga uppgifter anges på ansökan om spelartransfer kan bestraffning utfärdas och ansökan om spelartransfer kan avslås. En transferansökan gällande en juniorspelare avslås om ingen utredning över betalning av ersättning till moderföreningen har lämnats in till förbundet.

En ansökan om spelartransfer som i övrigt innehåller väsentliga brister eller oklarheter kan lämnas obehandlad.

Förbundet har rätt att avslå en spelartransfer om spelaren eller den nya föreningen har försummat obestridliga förpliktelser, antingen gentemot förbundet eller en annan förening i samband med tidigare spelartransfer eller spelaravtal, eller om tävlingsreglerna i övrigt utgör ett hinder för spelartransfer. Förbundet kan godkänna en spelartransfer som villkorlig.
Förbundet informerar om godkända spelartransfer på sina webbsidor www.floorball.fi.

Ingen separat bekräftelse skickas om en godkänd transfer. Om ansökan om spelartransfer avslås eller lämnas obehandlad, eller transfer avslås eller är föremål för villkor, ska föreningen som lämnat in ansökan omedelbart underrättas om detta.

Förbundet sammanställer senast den 11 juli en lista över godkända transfer som ansökts utan den gamla föreningens samtycke. Listan publiceras på förbundets webbsidor på adressen www.floorball.fi.

Om ett mer långvarigt fel eller en bristfällighet uppstår i förbundets elektroniska system för spelartransfer används ett ersättande system som överensstämmer med bestämmelserna om spelartransfer.

54 § Moderföreningens ersättning
Ersättning till moderföreningen utbetalas till den förening där spelaren senast hade representationsrätt under den föregående spelsäsongen (=moderföreningen).

Om spelaren som transferförfarandet gäller har haft spelarlicens i moderföreningen och spelat juniormatcher i moderföreningen i förbundets tävlingar, ska den nya föreningen betala ersättning till moderföreningen för spelarens säsonger i moderföreningen.

Säsonger som spelats i D-F-juniorerna berättigar inte till ersättning till moderföreningen. Denna skyldighet gäller även transfer för vilka den gamla föreningens samtycke inte krävs.

Föreningens skyldighet att betala ersättning till moderföreningen gäller fram till slutet av tävlingssäsongen. Moderföreningen kan dock inte kräva ersättning en gång till om moderföreningen har samtyckt till transfer som berättigar till ersättning till moderföreningen utan att kräva ersättning.

Om föreningarna inte har avtalat om det minsta beloppet för ersättning till moderföreningen bestäms ersättningens storlek enligt antalet tidigare tävlingsperioder enligt följande:

Ersättning till moderföreningen, klass 1
Herrarnas innebandyliga:
1) 2 säsonger: 500 €
2) 3 eller fler säsonger: 750 €

Ersättning till moderföreningen, klass 2
Damernas innebandyliga, herrarnas division I och A-pojkarnas FM-serie:
1) 2 säsonger: 380 €
2) 3 eller fler säsonger: 500 €

Ersättning till moderföreningen, klass 3
Herrarnas division II och III, damernas division I och II, A-pojkarnas division I och A-flickornas FM-serie:
1) 2 säsonger: 130 €
2) 3 eller fler säsonger: 250 €

Om ersättning till moderföreningen ska betalas för en spelare ska ersättningen betalas i sin helhet innan spelaren spelar sin första match i den nya föreningen eller det nya laget.

Om en spelare mitt under säsongen övergår till en annan förening eller spelar matcher som tillhör en högre ersättningsklass än den klass för vilken ersättning till moderföreningen ursprungligen har betalats, ska hela mellanskillnaden mellan ersättningsklasserna betalas till moderföreningen innan spelaren spelar sin första match på den serienivå som tillhör den högre ersättningsklassen.

Ersättning till moderföreningen betalas inte om:
1) spelaren är född 1993 eller tidigare och har spelat i sin gamla förening
2) spelaren under den föregående säsongen har varit D-junior eller yngre
3) den gamla och nya föreningen kommer överens om att ingen ersättning ska betalas
4) spelaren övergår från en förening till en annan tillsammans med en överförd serieplats
5) det är fråga om en ny spelare eller en spelare som kan likställas med en ny spelare

Förbundet kan ingripa i försummelse av skyldigheterna som nämns i denna paragraf endast om den förening i vars lag spelaren under den föregående säsongen eller senast hade representationsrätt gör en skriftlig anmälan om försummelse till förbundet.

Anmälan ska inlämnas inom 14 dagar efter det att försummelsen ägt rum eller har upptäckts. Anmälan ska innehålla noggranna specifikationer om både spelaren och den match i vilken spelaren i fråga deltog. För anmälan debiteras en granskningsavgift på 50 €. Ett betalningskvitto bifogas anmälan. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid lämnas anmälan obehandlad.

Om förbundet som en följd av anmälan om försummelse upptäcker att föreningen försummar sina förpliktelser enligt denna paragraf, blir påföljden böter till ett belopp av 170 € och en fördubbling av ersättningen till moderföreningen. Dessutom ska den förening som försummat ersättningen till moderföreningen ersätta den gamla föreningen för granskningsavgiften på 50 €.

Spelaren i fråga får också automatiskt spelförbud i lag i den ersättningsklass för vilken ersättningen till moderföreningen eller en del av ersättningen är obetald tills ersättningen till moderföreningen eller den återstående delen av ersättningen eller övriga påföljder har betalats i sin helhet.

55 § Registreringsavgift
För transferansökan gällande vuxna som lämnas in till förbundet senast den 28 augusti betalas en registreringsavgift på 30 € till förbundet. För transferansökan gällande juniorspelare är registreringsavgiften 15 €. I samband med överföring av serieplats debiteras registreringsavgifter enligt 29 §.

För alla ansökningar som lämnas in senare än den 28 augusti debiteras en registreringsavgift vars storlek bestäms enligt följande:

Överföringar mellan föreningarna:
Till huvudserierna: 130 €
Till övriga vuxenserier: 75 €
Till A-pojkarnas och A-flickornas FM-serie, A-pojkarnas och A-flickornas division I eller B-C-juniorerna: 50 €
Till D-E-juniorerna: 20 €
Till F- och G-juniorerna: 0 €

Överföringar inom föreningarna:
Till vuxenserier: 50 €
Till A-pojkarnas och A-flickornas FM-serie, A-pojkarnas och A-flickornas division I eller B-C-juniorerna: 30 €
Till D-E-juniorerna: 10 €
Till F- och G-juniorerna: 0 €

Om överföringen av en juniorspelare beror på flytt till annan ort kan förbundet enligt ansökan bevilja befrielse från registreringsavgift.

56 § Ingående av farmaravtal
Två föreningar kan sinsemellan ingå ett s.k. farmaravtal mellan vuxna lag. Farmaravtal kan även ingås inom en förening. För farmaravtal ska förbundets godkännande sökas skriftligt och separat för varje spelsäsong. Ansökan kan lämnas in av en förening som är part i farmaravtalet. Ansökan ska vara förbundet tillhanda senast den 25 september. En registreringsavgift om 700 euro ska betalas för godkännande av farmaravtal och ett betalningskvitto ska bifogas ansökan.

För farmaravtal i herrarnas serier ska åtminstone ett av lagen i farmaravtalet vara ett lag i division II eller ett lag på en högre serienivå. För farmavtal i damernas serier ska åtminstone ett av lagen vara ett damlag i ligan eller division I. Lagen som ingår farmaravtal får inte spela på samma serienivå. Ett lag kan vara part i endast ett farmaravtal.

Parterna kan fritt avtala om farmaravtalets längd, men förbundet kan godkänna farmaravtalet för endast en spelsäsong i taget. Förbundet fattar beslut om godkännande av farmaravtal före den 25 september.

Farmaravtalet träder i kraft genast när avtalsparterna har underrättats om godkännande av farmaravtalet.

57 § Farmaravtalets konsekvenser
I ett farmaravtal kan högst 12 spelare från lagen i farmaravtalet utnämnas för att under samma säsong, fram till den 5 februari, överföras mellan lagen utan registreringsavgift.

Föreningen ska alltid skriftligt informera förbundet eller seriearrangören när spelare läggs till i farmaravtalet. Spelare kan inte avlägsnas ur farmaravtalet under avtalsperioden.

Representationsrätten gällande juniormatcher för en farmaravtalsspelare i junioråldern kvarstår under hela farmaravtalsperioden i den förening och det lag där representationsrätten gällde när spelaren utnämndes till farmaravtalet. En spelare med parallell representationsrätt får inte utnämnas till ett farmaravtal.

Om en spelare i ett farmaravtal byter till ett lag utanför farmaravtalet under farmaravtalsperioden, får spelaren inte ersättas med en ny spelare i farmaravtalet. Farmaravtalets konsekvenser vad gäller spelaren i fråga upphävs också.

En spelare som nämns i ett farmaravtal får efter den 5 februari spela endast i ett av de lag som farmaravtalet omfattar. Lagen ska senast detta datum meddela förbundet i vilket lag varje spelare i farmaravtalet kommer att spela i fortsättningen.
Vid säsongens slut återställs varje utnämnd spelares representationsrätt till det farmaravtalslag för vilket representationsrätten gällde vid säsongens början.

Spelaren får representationsrätt i ett farmaravtalslag på en lägre serienivå tidigast åtta dagar från det att spelaren deltar i en match i ett farmaravtalslag på en högre serienivå. Ett undantag från det som nämns ovan är en spelare född 1990 eller senare som utnämns till ett farmaravtal.

En sådan spelare får representat-ionsrätt i ett farmaravtalslag på en lägre serienivå tidigast följande dag efter att spelaren deltar i en match i ett farmaravtalslag på en högre serienivå. Spelaren får representationsrätt i ett farmaravtalslag på en högre serienivå tidigast följande dag från det att spelaren deltar i en match i ett farmaravtalslag på en lägre serienivå.

Om farmaravtalslagen deltar i Finlands Cup kan en farmaravtalsspelare spela endast i det ena laget i Cupen. I Finlands Cup-matcher ska spelaren ha representationsrätt i laget i fråga på matchdagen enligt det som fastställs tidigare i denna paragraf.

9. DOMARVERKSAMHET

58 § Allmänt
Förbundet utbildar, godkänner och klassificerar varje år domare och spelledare som har rätt att döma i matcher underställda förbundet. Det som fastställs om domare på andra ställen i dessa regler gäller även spelledare.

Godkända domare ska vara minst 15 år fyllda. Även personer som fyllt 12 år och avlagt spelledarutbildningen med godkänt resultat kan fungera som spelledare.

Domare och spelledare ska ha en giltig funktionärs- eller spelarlicens.

Domare som har godkänts av förbundet och är berättigade till domarkort har rätt att inlösa förbundets domarfrikort till ett pris av 30 euro.

Domare och spelledare ska följa förbundets regler, bestämmelser och anvisningar. Domarens och spelledarens verksamhet ska grunda sig på de allmänt godkända etiska principerna (rättvisa, ärlighet, opartiskhet, oberoende, ansvarsfullhet, öppenhet, tolerans, stödjande av utveckling).

En domare eller spelledare är inte ansvarig för någon typ av skada som åsamkas en spelare, matchfunktionär, åskådare eller annan person som deltar i matchen, någon typ av egendomsskada, eller någon annan skada som åsamkas en individ, en förening, ett företag, förbundet eller någon annan organisation och har uppstått eller har kunnat uppstå som en följd av domarens eller spelledarens åtgärder eller beslut under matchevenemanget eller åtgärder till följd av normal spelledning.

Domaren och spelledaren är ansvariga för sin verksamhet gentemot styrelsen. Domarens och spelledarens avgöranden med anknytning till spelhändelser under en match är slutgiltiga.

Förbundet godkänner matchövervakare som har rätt att observera matcher underställda förbundet. Matchövervakarna fungerar som förbundets representanter under matcherna samt som domartränare och övervakare av omständigheterna. Matchövervakaren ska följa förbundets anvisningar om domartränare och övervakare av omständigheterna.

59 § Tillsättning av domare
Förbundet tillsätter domare för matcher underställda förbundet. För varje match utses två oberoende
domare.

Domaren ska informeras om sin uppgift senast 7 dagar före matchen. Då det är fråga om play off-matcher och kvalmatcher samt matcher i fortsättningsserien ska domaren informeras senast 3 dagar före matchen.

Informationen om uppgiften anses ha delgivits domaren i tid när informationen har publicerats i förbundets eller en överenskommen samarbetspartners offentliga informationskanal senast 7 dagar före matchen, för semifinal- och kvalmatcher samt matcher i fortsättningsserien senast 3 dagar före matchen, eller skickats per brev eller e-post till domaren inom utsatt tid.

En domare som har en sådan relation till ett spelande lag att det kan äventyra domarens opartiskhet får inte tillsättas för en match. Samma krav gäller den person som en domare som tillsatts för en match anlitar som ersättare.

Om den utnämnda domaren är förhindrad att delta i matchen är domaren skyldig att anlita en ersättare. Domaren ska sträva efter att hitta en ersättare som är en domare på minst samma klassificeringsnivå och domarbytet får inte ge upphov till tilläggskostnader för förbundet eller föreningarna.

När det är fråga om en enskild match ska domaren ansöka om tillstånd av förbundet för anlitande av en ersättare. Förbundet tillsätter enligt behov matchövervakare till matcher underställda förbundet.

60 § Avsaknad av domare
Om ingen av de domare som utnämnts till matchen är på plats är alternativen i ordningsföljd:
1) en domare som är på plats och har avlagt förbundets domarkurs och dömt på minst lika hög serienivå dömer matchen tillsammans med en annan person som domaren själv utser.
2) det ansvariga lagets funktionär eller kapten väljer domare till matchen, dock inte vid en enskild match. Om endast en av de utnämnda domarna är på plats, väljer denna domare en till domare som avlagt förbundets domarkurs och dömt på minst lika hög serienivå, eller om en sådan saknas en annan domare som avlagt förbundets domarkurs.

Vid behov kan en domare som utnämnts till matchen döma matchen ensam.

En anteckning om avsaknad av domare ska alltid göras i matchprotokollet.

61 § Domar- och funktionärsarvoden och fastställandet av dem
Domarna som dömer en match har rätt till arvode och reseersättning enligt det resereglementet som förbundet fastställt separat för domare. En av förbundet tillsatt funktionär eller funktionärschef är berättigad till arvode och reseersättning enligt det resereglemente som förbundet fastställt separat för domare.

Vid enskilda matcher betalar hemmalaget båda domarnas arvoden och reseersättningar samt arvodet och reseersättningarna för funktionärerna och funktionärschefen tillsatta av förbundet.

Vid matcher i turneringsform betalar ett av de spelande lagen den ena domarens arvode och det andra laget den andra domarens arvode. Vid matcher i serier i turneringsform ansvarar förbundet för domarnas reseersättningar.

Om en domare ensam dömer en match (för vilken två domare har tillsats), är domaren berättigad till dubbelt domararvode för matchen i fråga. Om det ena laget inte dyker upp (walk over) är domaren berättigad till fullt domararvode för matchen i fråga.

Om en match i turneringsform förordnas eller omvandlas till en enskild match är domararvodet och funktionärsarvodet 1,5 gånger arvodet för matchen i turneringsform. Om en domare tillsätts som ensam domare för en match är domararvodet 1,75 gånger arvodet för en match i turneringsform.

Domararvoden och betalningssystem 2015-2016

Domar- och funktionärsarvodena samt reseersättningarna betalas via förbundets elektroniska betalningssystem enligt domarens/funktionärens fakturering, med undantag av huvudserierna för vilka arvodena och reseersättningarna betalas via det betalningssystem som fastställs i seriebestämmelserna för huvudserierna.

Domaren/funktionären ska för betalningen av arvodet och reseersättningen registrera uppgifterna enligt förbundets verksamhetsanvisningar i det elektroniska betalningssystemet och lämna in skatteuppgifter enligt förbundets anvisningar.

Om domaren nekar till att lämna uppgifter eller ger felaktig information kan varken arvode eller reseersättning betalas och domaren gör sig skyldig till försummelse.

Om det i det elektroniska betalningssystemet uppstår en långvarig (flera veckor lång) brist eller ett långvarigt fel kan domararvodena och reseersättningarna undantagsvis betalas kontant före matchen. För detta krävs beslut av förbundet. När domararvodet betalas före matchen ska domaren ge betalaren ett vederbörligt ifyllt kvitto på domararvodet och betalaren ska ge domaren ett vederbörligt ifyllt kvitto på förskottsinnehållningen.

Förfarandet är tillfälligt och ska upphävas genast när felet i det elektroniska systemet har korrigerats.

Herrarnas innebandyliga: 200 €
Herrarnas innebandyliga, semifinal: 220 €
Herrarnas innebandyliga, bronsmatch: 220 €
Herrarnas innebandyliga, final: 240 €

Damernas innebandyliga: 120 €
Damernas innebandyliga, semifinal: 150 €
Damernas innebandyliga, bronsmatch: 140 €
Damernas innebandyliga, final: 160 €

Herrarnas divisioner: 135 €

Serier som spelas som enskilda matcher, kategori A:
Herrarnas division II: 85 €
A-pojkarnas FM-serie: 85 €
A-pojkarnas FM-serie, play off: 90 €
Herrarnas Finlands Cup: 85 €
Herrarnas Finlands Cup, kvartsfinal och semifinal: 120 €
Herrarnas Finlands Cup, final: 205 €
Herrarnas Finlands Cup, lilla finalen: 88 €
Herrarnas Finlands Cup, utmanarfinalen: 73 €
Damernas Finlands Cup: 70 €
Damernas Finlands Cup, kvartsfinal och semifinal:  €
Damernas Finlands Cup, final:  €
Damernas Finlands Cup, lilla finalen: 73 €
Matchfunktionärer (3x20 min.): 40 €

Serier som spelas som enskilda matcher, kategori B:
B-pojkarnas FM-serie och division I: 70 €
C1-pojkarnas FM-serie: 70 €
Damernas division I: 70 €
A-, B- och C-flickorna: 70 €

Serier som spelas i turneringsform, kategori A:
Herrarnas division III (3x15 min. löpande speltid): 35 €
Herrarnas division III (3x15 min. effektiv speltid): 52,50 €
Herrarnas Finlands Cup, grundomgångarna: 35 €

Serier som spelas i turneringsform, kategori B:
Herrarnas division IV-VI: 30 €
Damernas division II-IV: 30 €
Damernas Finlands Cup, grundomgångarna: 30 €
Seniorer (3x15 min.): 30 €
Seniorer (2x15 min.): 22,50 €
Specialgrupper: 30 €
Matchfunktionärer (3x15 min.): 30 €

Juniorserier som spelas i turneringsform, kategori A:
A-pojkar: 30 €
A-pojkar, övre fortsättnings- och slutserien: 35 €
B-och C-pojkar: 30 €
B-och C-pojkar, elitserien: 35 €
C2-pojkar FM-serie (turneringsform 3x15 min.): 37,50 €
C-flickor FM-serie (turneringsform 3x15 min.)     37,50 €
A-C-flickor: 30 €

Juniorserier som spelas i turneringsform, kategori B:
D-F-pojkar samt D- och E-flickor (3x15 min.): 20 €
F-G-pojkar samt E-F-flickor (2x15 min.): 15 €
D- och E-pojkar, elitserien: 22 € (tillagt/korrigerat arvode)

Avvikande domararvoden i serier i turneringsform
När det gäller domararvoden för serier som spelas i turneringsform (3x15 min. löpande speltid) är utgångspunkten att
matcherna inleds med en timmes mellanrum. Domararvodena avviker från det ovan nämnda om
* matcherna i turneringens matchprogram inleds vid andra tidpunkter än med en timmes mellanrum,
* speltiden avviker från 3x15 min. löpande speltid eller
* en ändring av domararvodet på grund av matchernas inledningstidpunkter inte har beaktats i det seriespecifika domararvodet.

I dessa fall fastställs domararvodet enligt följande:

  • för en 45 min. match seriearvodet x 0,75
  • för en 75 min. match seriearvodet x 1,25
  • för en 90 min. match seriearvodet x 1,50

Understruken text har lagts till i enlighet med styrelsens beslut 25.11.2015.

Vardagstillägg (läggs till arvodet och betalas max. 1/match): 20 € / 40 €

Vardagstillägget förutsätter att
1) den totala tid som domaren använder till matchen och resorna på en vardag (må-fr) är över 6 h/10 h samt att avståndet mellan hemmet och platsen för matchen är minst 50 km/100 km

eller

2) hemfärd på en vardag (må-fr) kl. 02-09/09-12 samt att avståndet mellan hemmet och platsen för matchen är minst 50 km/100 km

10. DISCIPLINÄRA ÄRENDEN, ÖVERTRÄDELSER OCH PROTESTER

62§ Disciplin och överträdelser
Förbundet kan utfärda bestraffning till den som avsiktligt eller av oaktsamhet:
1) bryter mot IFF:s regler, dessa tävlingsregler eller förbundets övriga regler, seriearrangörens eller distriktets regler eller bestämmelser, anvisningar eller beslut som utfärdats med stöd av ovan nämnda regler eller dopingbestämmelser
2) vilseleder eller försöker vilseleda offentliga myndigheter, IFF, förbundet, seriearrangören eller distriktets styrelse eller organ tillsatta av dessa aktörer.
3) under tävlingens gång, på grund av beslut som fattats med anledning av tävlingen eller av andra orsaker beter sig våldsamt eller annars osportsligt. Straffet blir hårdare om handlingen riktas mot domaren.
4) underlåter att sköta förpliktelser i anslutning till myndighetsanmälningar, beskattning med anknytning till verksamheten eller idrottsmän eller försäkringar för idrottsmän.
5) bryter mot avtal som ingåtts med förbundet.

63 § Allmänna bestämmelser om bestraffningar
Böter kan endast utfärdas till en förening. Böter ska betalas inom en månad efter delfåendet. Annars kan föreningen utestängas från tävlingsverksamheten.

Förbundet kan ålägga en förening/ett lag som gjort sig skyldig till en överträdelse att betala ersättning för de ekonomiska förluster överträdelsen har förorsakat. Spelförbud innebär förbud att delta i ett matchevenemang som spelare eller funktionär för ett lag. Spelförbudet ska verkställas i den tävling och serie där överträdelsen har ägt rum.

En person som har spelförbud får inte under ett matchevenemang vistas i utrymmen som reserverats för lagen, matchfunktionärerna eller domaren. Detta innebär att en person som har spelförbud får vistas endast i utrymmen som är avsedda för publiken. En spelare eller funktionär som har spelförbud under en match har inte heller rätt att vara verksam som matchfunktionär under matchen i fråga.

Funktionärsförbud innebär förbud att delta i matchevenemang som representant eller funktionär för en förening eller ett lag samt förbud att vara verksam som domare eller funktionär vid förbundets eller IFF:s matcher.

En person som har funktionärsförbud får inte under ett matchevenemang vistas i utrymmen som reserverats för lagen, matchfunktionärerna eller domaren. Detta innebär att en person som har funktionärsförbud får vistas endast i utrymmen som är avsedda för publiken.

Tävlingsförbud omfattar både spelförbud och funktionärsförbud. Tävlingsförbudet gäller i alla serier tills bestraffningen har fullgjorts.

Verksamhetsförbud omfattar utöver tävlingsförbud även förbud att representera förbundets medlemsförening och dess lag samt förbud att delta i tävlingar ordnade av förbundet, förbud att vara verksam som tränare mot arvode eller ersättning, förbud att träna licensspelare samt förbud att vara verksam i administrativa uppgifter i föreningar som är underställda förbundet.

Livslångt verksamhets-, tävlings- eller funktionärsförbud kan utfärdas endast av synnerligen vägande skäl eller på grund av upprepade dopingförseelser eller mutbrott.

Den bestraffade föreningen ansvarar för att spel-, match-, funktionärs- och verksamhetsförbudet följs. Brott mot denna regel leder till ytterligare bestraffning.

Tillsättningsförbud för domare omfattar förbud att delta som domare och matchövervakare i matchevenemang då det är fråga om förbundets eller IFF:s matcher.

64 § Disciplinära påföljder och bestraffningar
I 19 § i förbundets uppförandekod föreskrivs det om upphävning av medlemskap. Andra typer av bestraffning är:
1) varning
2) böter
3) numerärt eller tidsbestämt spelförbud
4) funktionärsförbud för en viss tid eller på livstid
5) tävlingsförbud för en viss tid eller på livstid
6) försummelseavgift för det ansvariga laget
7) försummelseavgift för domaren
8) upphävning av domarrättigheterna för en viss tid
9) tillsättningsförbud för domaruppgifter för en viss tid
10) degradering av domarklassificering
11) ogiltigförklaring av match och eventuellt omspel
12) förklarande av ett lag som förlorare med ett av förbundet fastställt resultat som inte gynnar laget som gjort sig skyldigt till överträdelsen
13) minskning av lagets poäng
14) uteslutning av laget från tävlingen
15) förlust av serieplats
16) tävlingsförbud för en viss tid eller på livstid
 
Om en domare är frånvarande eller en närvarande domare försummar sin skyldighet att göra en anteckning om avsaknad av domare i matchprotokollet enligt 36 § i tävlingsreglerna är följden alltid en försummelseavgift för domaren.

Ingen separat utredning begärs om frånvaro. Om domaren försummar sin skyldighet att skriva ett kvitto kan domaren åläggas att betala försummelseavgift.

Storleken på domarens försummelseavgift är 50 €. Förbundet kan enligt skriftlig ansökan befria en domare från försummelseavgift om särskilt vägande skäl föreligger.

Om en spelare eller lagets funktionär åläggs en grov matchbestraffning är följden automatiskt böter till ett belopp av 100 € för föreningen.

65 § Spelare som saknar representationsrätt eller spelrätt    
Ett lag som använder en spelare utan representationsrätt eller spelrätt i en match ska förklaras som förlorare av en match i vilken spelaren utan representationsrätt eller spelrätt har spelat.

Laget i fråga ska då förklaras som förlorare med resultatet 0-5 eller ett annat av förbundet fastställt resultat som inte gynnar det lag som använt spelaren utan representationsrätt eller spelrätt. Dessutom utfördas böter till lagets förening. Om båda lagen i en match har använt en eller flera spelare utan representationsrätt eller spelrätt bestäms matchens slutresultat till 0-0 och inget av lagen får poäng i matchen.

Matchens slutresultat kan ändras enligt denna paragraf endast om förseelsen har upptäckts inom 45 dagar efter matchen eller inom tre vardagar efter att grund-, kval- eller fortsättningsserien har avslutats. Då det är fråga om enskilda utslagningsmatcher och kvalmatcher eller matcher i Finlands Cup kan matchens slutresultat ändras enligt denna paragraf endast om förseelsen har upptäckts inom 3 dagar efter matchen.

66 § Anhängiggörande och behandling av ett disciplinärt ärende
Ett disciplinärt ärende kan anhängiggöras med anledning av en domarrapport, protest, anmälan om förseelse eller en annan välgrundad orsak som kommit till förbundets kännedom.

Vid sidan av dessa bestämmelser följs även bestämmelserna om bestraffningar i seriebestämmelserna för varje serie. Dokument som lämnats in till fel organ ska utan dröjsmål överlämnas till det behöriga organet.

Då det är fråga om en domarrapport eller en anmälan om förseelse ska ett genmäle utan dröjsmål begäras av sakägaren samt vid behov ett utlåtande av andra parter som förbundet anser det vara nödvändigt att höra.

I samband med begäran om genmäle och utlåtande ska sakägaren underrättas om när, inom vilken tidsfrist och hur genmälet ska lämnas in. Genmälet och utlåtandet ska lämnas in inom utsatt tid. Annars kan ärendet avgöras även utan dessa dokument.

En tidsfrist som med tanke på omständigheterna och ärendets brådskande natur är rimlig ska fastställas för inlämnandet av genmäle och utlåtande. Begäran om genmäle och utlåtande kan förmedlas via sakägarens förening. Genmäle eller utlåtande begärs dock inte i disciplinära ärenden som omfattar en av förbundets funktionärer, utom i fall då funktionären lämnar över ärendet till det disciplinära organet för behandling.

Domarutskottet ska begära ett utlåtande innan ett beslut fattas om degradering av domarklassificeringen eller upphävning av domarrättigheterna för en viss tid.

Det disciplinära organet kan också enligt övervägande skaffa andra tilläggsutredningar som med tanke på behandlingen av det disciplinära ärendet eller i övrigt är nödvändiga.

Det disciplinära organet ska upprätthålla en lista över anmälningar om förseelser, protester, begäran om genmäle, uttalande och utlåtande, bestraffningar och besvär samt beslut som fattats med stöd av dessa.

En funktionär utsedd av förbundet behandlar disciplinära ärenden av följande typer:
1) utträde och uteslutning ur serien
2) andra förseelser enligt 65 § i tävlingsreglerna än de som behandlas med anledning av en protest
3) rapporter om grov matchbestraffning när det inte finns skäl att utfärda ett längre tävlingsförbud än högst två matcher utöver det spelförbud omfattande en match som automatiskt utfärdas vid grov matchbestraffning  
4) övriga domarrapporter som inte föranleder några bestraffningspåföljder eller som inte ger anledning att utfärda ett tävlings- eller spelförbud som är längre än högst tre matcher eller ett tidsbestämt tävlings- eller spelförbud omfattande en månad eller ett tidsbestämt förbud mot tillsättning av domare samt böter till ett belopp av högst 100 €
5) försummelseavgifter för det ansvariga laget, böter till ett belopp av högst 100 €
6) försummelseavgifter för domare
7) tillsättningsförbud för domaruppgifter för en viss tid

Förbundets funktionär informerar det disciplinära organet om disciplinära ärenden som funktionären behandlar. Det disciplinära organet ger noggrannare anvisningar om disciplinära ärenden som behandlas av funktionärer. Det disciplinära organet kan enligt övervägande överta behandlingen av ett ovan nämnt disciplinärt ärende.
 
67 § Domarrapport
Domarrapporten är ett tillkännagivande och en redogörelse som domaren ensam eller matchdomarna tillsammans eller skilt för sig upprättar till förbundet om sådant som har att göra med matchen eller matchevenemanget.

Rapporten ska upprättas opartiskt och sanningsenligt och i rapporten ska ärendet och händelserna redogöras för och beskrivas på det sätt som domaren själv har observerat och förstått vid tidpunkten för händelsen.

Utöver redogörelsen ska rapporten innehålla information om orsaken till att rapporten upprättats (t.ex. regelbrott) och en motivering, men rapporten ska inte innehålla oväsentliga uppgifter eller ta ställning till eventuella disciplinära påföljder.

Domaren ska inte heller i övrigt sträva efter att genom rapporten styra förbundets eller det disciplinära organets beslutsfattande i ärendet.

Domaren är skyldig att upprätta en domarrapport i sådana fall som definieras i tävlingsreglerna och seriebestämmelserna samt övriga bestämmelser eller anvisningar utfärdade av förbundet. Domaren ska upprätta en domarrapport även om andra brister, överträdelser eller regelbrott med anknytning till en match eller ett matchevenemang som är allvarligare än lindriga samt i fall där domaren anser att det är nödvändigt att upprätta en rapport eller fall som enligt domaren bör undersökas i ett disciplinärt förfarande.

Rapporten ska lämnas in till förbundet senast följande vardag efter matchen. Det är uteslutande förbundet som har saklegitimation i ett ärende som kommer till förbundets kännedom genom en domarrapport. Noggrannare anvisningar om upprättandet av en domarrapport finns i utbildningsmaterialet för domare.

68 § Anmälan om överträdelse
En anmälan om ett ärende med anknytning till ett matchevenemang, som bör behandlas av det disciplinära organet, om vilket en part, spelare eller domare i matchen som anser att dennes rättigheter har kränkts under matchevenemanget med undantag av det som nämns i 65 § och 50 § vill att det disciplinära organet ska fatta beslut, ska göras till förbundet, en av förbundet utsedd funktionär eller det disciplinära organet.

En specificerad anmälan om överträdelsen inklusive anspråk och motiveringar ska inlämnas till förbundet senast den första vardagen efter matchen. Behandlingsavgiften för anmälan är 200 euro och ett betalningskvitto ska lämnas in till förbundet som bilaga till anmälan.

Matchdomaren är befriad från behandlingsavgiften. Om bestraffning eller tilläggsbestraffning inte utfärdas med stöd av en anmälan som lämnats in av domaren, debiteras domaren behandlingsavgiften på 200 euro i efterhand, om inga nya uppgifter som väsentligt påverkar anmälningsgrunderna har framkommit under behandlingen av anmälan.

Om det disciplinära organet anser att den överträdelse som är föremål för anmälan har inträffat och det disciplinära organet utgående från detta utfärdar en bestraffning till den som gjort sig skyldig till överträdelsen som är föremål för anmälan, returneras behandlingsavgiften.

Anmälan eller de anspråk som framförs i den binder inte förbundets eller det disciplinära organets beslutsfattande i ärendet. Matchens slutresultat kan inte ändras utifrån en behandling enligt 68 §.

69 § Beslut i disciplinära ärenden och protestärenden
Det disciplinära organet eller funktionären ska skicka sitt beslut i ett ärende och sitt beslut i ett protestärende i form av ett vanligt brev till sakägaren inom fem dagar efter att beslutet utfärdats.

Beslutet ska innehålla information om hur sakägaren ska gå till väga för att söka ändring om sakägaren är missnöjd med beslutet.

Ett beslut som gäller en spelare kan förmedlas till spelaren via föreningen i fråga. Ett beslut som ska skickas till en av förbundets medlemsföreningar kan skickas till den adress som föreningen har meddelat till förbundet eller till medlemsföreningens ordförande eller sekreterare.

70 § Sökande av ändring
Den som har ålagts bestraffning, den som har gjort en anmälan om överträdelse enligt 68 § samt parterna i ett protestärende har rätt att söka ändring hos en besvärsnämnd utsedd av förbundsmötet i beslut som fattats i ärendet av det av förbundet tillsatta disciplinära organet, distriktsstyrelsen eller ett av distriktsstyrelsen tillsatt disciplinärt organ.

Besvärsnämnden fattar sitt beslut utgående från skriftligt material inklusive ljud- och bildinspelningar samt telefon- och videoförbindelser.

Förbundsstyrelsen avgör sökande av ändring i beslut som fattats med stöd av tävlingsreglerna och gäller andra ärenden än disciplinära ärenden eller protester. I sökande av ändring som riktats till styrelsen tillämpas förfarandet för sökande av ändring enligt denna paragraf.

Sökande av ändring inklusive motiveringar ska lämnas in skriftligt till besvärsnämnden inom en vecka efter delfående av beslut. Om ändringssökanden av hållbara skäl har varit förhindrad att uppfylla tidsfristen kan besvärsnämnden omedelbart efter att hindret upphävts på begäran bevilja en ytterligare tidsfrist på högst en vecka för sökande av ändring.

För sökande av ändring debiteras en behandlingsavgift på 50 € för vilken ett betalningskvitto ska bifogas dokumenten som gäller sökande av ändring. Ansökan behandlas inte om inget betalningskvitto har bifogats ansökan. Avgiften återbetalas om den ändring som söks godkänns.

Besvärsnämndens beslut i ärendet är slutgiltigt.

Ett ärende som gäller upphävning av medlemskap behandlas av förbundsstyrelsen. I ärenden som gäller upphävning av medlemskap kan beslutet dock enligt 19 § i förbundets uppförandekod överklagas vid nästa förbundsfullmäktigemöte. Ett beslut som utfärdats med anledning av sökande av ändring ska delges sakägaren enligt det som fastställs ovan.

71 § Verkställande och förfallande
En utfärdad bestraffning samt övriga beslut som fattats av förbundet kan trots sökande av ändring verkställas. Förbundets besvärsnämnd kan dock förordna att verkställandet av beslutet ska avbrytas redan innan ärendet avgörs. Förbundsstyrelsen fattar beslut om verkställande av övriga beslut.

Bestraffningen ska verkställas utan dröjsmål efter delgivandet. Tävlings- och spelförbud ska verkställas genast från och med den första matchen efter delgivandet.

Ett tidsbestämt tävlings-, funktionärs- och spelförbud gäller på alla serienivåer och i alla tävlingar samtidigt.

Ett numerärt tävlings- eller spelförbud ska verkställas i den tävling och den serie där överträdelsen har ägt rum och gäller i de tävlingar och serier för vilka bestraffningen har utfärdats.

Om bestraffningen omfattar tävlings-, funktionärs- eller spelförbud eller verksamhetsförbud och minst två år har gått sedan utfärdandet av bestraffningen kan förbundsstyrelsen av särskilt vägande skäl upphäva bestraffningen enligt ansökan.

72 § Protester
En protest är en anmälan och ett anspråk som görs av en av parterna i matchen i syfte att ogiltigförklara eller ändra matchresultatet på grund av en överträdelse eller ett regelbrott som inträffat under en match eller i matchförhållanden eller gäller representations- eller spelrätt eller på grund av felaktig tillämpning av reglerna, som har eller har kunnat påverka matchen och dess slutresultat.

Beslut som fattas av domaren under en match är enligt 58 § slutgiltiga.

Protester riktade mot sådana beslut kan i regel inte leda till omspel. Förbundet kan dock förordna om omspel om domaren under matchen har tillämpat en lösning som strider mot reglerna.

Endast parterna i matchen har rätt att lämna protest. Protesten riktas till förbundet.

Domaren och matchfunktionärerna ska underrättas om en protest som gäller händelser under matchen inom fem minuter efter att matchen har avblåsts. En anteckning om protesten ska göras i protokollet innan det undertecknas. Om anteckningen saknas behandlas inte protesten.

En protest som gäller matchförhållandena ska delges domaren och funktionärerna samt antecknas i protokollet innan matchen börjar. Den som lämnar protest ska betala en protestavgift till förbundet senast följande vardag efter att protesten infördes i protokollet.

Avgiften ska alltid betalas när en protest har införts i protokollet. Protestavgiftens storlek är 170 € och avgiften returneras om protesten godkänns. Protestavgiften kan returneras av välgrundad orsak även när protesten avslås eller lämnas obehandlad. Protesten behandlas inte om protestavgiften är obetald när tidsfristen löper ut.

En protest som införts i protokollet inklusive motiveringar ska lämnas in skriftligt till förbundet senast klockan 16.00 den tredje vardagen efter matchen och ett kvitto på betald protestavgift ska bifogas protesten.

En protest som inlämnas för sent behandlas inte.

En protest som gäller representationsrätt eller spelrätt behöver inte införas i protokollet, men protesten ska lämnas in till förbundet senast klockan 16.00 den femte vardagen efter matchen. Ett kvitto på betald protestavgift ska bifogas protesten.

Protesten behandlas inte om protestavgiften är obetald när tidsfristen löper ut.

I behandlingen av ett protestärende följs också det som fastställts om behandlingen av disciplinära ärenden.

73 § Avgörande av protest
Matchens slutresultat förblir i kraft tills ärendet har avgjorts.

Förbundet kan också på grund av en protest förordna att matchen ska spelas på nytt.

Förbundet kan även förklara laget som inlämnat protesten som vinnare. Då är slutresultatet 5-0 eller ett annat av förbundet fastställt slutresultat som inte gynnar motståndarlaget till det protesterande laget.

Om vinnarlagets protest godkänns förblir matchens slutresultat i kraft om inte förbundet fattar beslut om ett annat slutresultat som är mer fördelaktigt för det lag som lämnat in protesten.

Förbundet kan också godkänna en protest inlämnad av förlorarlaget eller ett lag som spelat oavgjort och ändå låta slutresultatet förbli oförändrat.

Om förbundet godkänner en protest om att ett lag har använt sig av en spelare som vid matchtillfället saknat representations- eller spelrätt eller om att en funktionär med tävlingsförbud har deltagit i en av lagets matcher ska laget förklaras som förlorare.

© Finlands innebandyförbund rf 2015

CraftEerikkiläLIDLOsuuspankkiSuveraSubwayTeho sportTupla+UnihocVeikkausVW-HyötyautotBiokia
Fais est. 1993TalgrafStadiumTallinkSponsor InsightEversheds Asianajotoimisto

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Tallennettavista tiedoista voit lukea tietosuojaselosteesta.