Stadgar

Viimeksi päivitetty 3.5.2017 17:20

STADGAR

FINLANDS INNEBANDYFÖRBUND RF
Godkända 26.11.2016 (registrerade 13.1.2017)

1§ FÖRBUNDETS NAMN OCH HEMORT
2§ FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL
3§ FULLFÖLJANDET AV ÄNDAMÅLET
4§ FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP
5§ FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
6§ MEDLEMSAVGIFT
7§ BESLUTFÖRHET OCH ADMINISTRATION
8§ RÖSTRÄTT
9§ FÖRBUNDETS MÖTE
10§ FULLMÄKTIGE
11§ FÖRBUNDETS STYRELSE
12§ BESVÄRSUTSKOTT
13§ FÖRBUNDETS DISTRIKT
14§ TECKNANDET AV FÖRBUNDETS NAMN
15§ KALLELSE TILL MÖTE
16§ UPPSTÄLLANDE AV KANDIDATER TILL STYRELSEORDFÖRANDE,
STYRELSELEDAMÖTER OCH FULLMÄKTIGELEDAMÖTER

17§ ANTIDOPING
18§ RÄKENSKAPSPERIOD
19§ UTTRÄDE OCH UTESLUTNING UR FÖRBUNDET SAMT ANDRA
DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

20§ ÄNDRING AV STADGAR
21§ UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET


1§ FÖRBUNDETS NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Suomen Salibandyliitto ry., på svenska Finlands Innebandyförbund r.f.. Om föreningens namn används den inofficiella förkortningen Innebandyförbundet eller SSBL. I internationella sammanhang används om Finlands Innebandyförbund det inofficiella namnet Finnish Floorball Federation. I dessa stadgar kallas föreningen förbundet.

Föreningens hemort är Helsingfors.

2§ FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

Förbundet är en nationell idrottsorganisation som har till uppgift att främja, övervaka och styra innebandyidrottens utövande och utveckling i vårt land. Förbundet är en ideell organisation för sina innebandyutövande distrikts- och regionorganisationer, idrottssällskap m.m. och en förbindelselänk mellan dessa.

Grunden för förbundets verksamhet är motionens etiska värden samt principerna om fairplay i idrotten. I sin verksamhet strävar förbundet efter att främja jämlikhet.

3§ FULLFÖLJANDET AV ÄNDAMÅLET

För att fullfölja sitt ändamål
1) representerar och övervakar förbundet, som det högsta organet inom sin bransch, sina medlemmars innebandyverksamhet i Finland och utomlands,
2) deltar i samhällelig påverkan och intressebevakning i anslutning till motion och idrott,
3) utarbetar och fastställer tävlings- och spelregler och andra regler inom sin bransch, övervakar deras efterlevnad samt ingriper i förseelser och löser tvister som gäller dem.
4) anordnar nationell och internationell tävlingsverksamhet,
5) för register som är nödvändiga för verksamheten
6) gör utbildnings- och upplysningsarbete om innebandy,
7) sprider motions- och antidopingkunskap samt anordnar och  stöder ungdoms-, hobby- och motionsidrott inom sin bransch,
8) strävar efter att bidra till att grunda klubbar som utövar innebandy,
9) strävar efter att medverka i utvecklandet av sina medlemsklubbar,
10) kan vara medlem i nationella idrotts- och motionsorganisationer, i internationella innebandyorganisationer och andra organisationer i enlighet med sina intressen,
11) utser representationslagen och deras medlemmar samt stöder deras träning,
12) idkar publikations- och informationsverksamhet
13) tar emot donationer och testamenten samt äger fast och lös egendom samt värdepapper som är nödvändiga för verksamheten.

För att stöda sin verksamhet kan förbundet  

 • anordna insamlingar och lotterier
 • anordna idrotts-, motions-, dans- och nöjesevenemang  
 • anordna utbildning och kurser
 • idka publikations- och kopieringsverksamhet
 • idka inkvarterings- och restaurangverksamhet samt bingoverksamhet
 • äga och underhålla sportanläggningar,
 • äga fastigheter, aktier och värdepapper samt
 • förmedla sportredskap och -plagg till medlemmarna utan att sträva efter vinst.


4§ FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP

Förbundet är medlem i Internationella Innebandyförbundet (International Floorball Federation). Förbundets styrelse bestämmer om anslutning till andra organisationer samt utträde ur dem.  

5§ FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

Förbundets egentliga medlemmar är registrerade föreningar som utövar, stöder eller främjar innebandy och som har godkänts av förbundets styrelse.

Som understödjande medlem eller stödmedlem kan förbundets styrelse godkänna en sådan privat person eller rättskapabel organisation eller stiftelse som med sin verksamhet stöder förbundets syften.

De som vill bli medlemmar i förbundet måste lämna förbundets styrelse en skriftlig medlemsansökan, av vilken skall framgå de uppgifter som styrelsen kräver och till vilken skall bifogas ett intyg om föreningens registrering.  

Förbundsmötet kan inbjuda speciellt meriterade personer som förbundets hedersordföranden. Förbundets styrelse kan inbjuda speciellt meriterade personer som förbundets hedersmedlemmar.

Förbundets medlemmar måste förbinda sig till att följa förbundets stadgar och också de organisationers stadgar, som förbundet är medlem i. En ordinarie medlem i förbundet är skyldig att föra ett medlemsregister och på lagstadgat sätt bokföra sina inkomster och utgifter samt föra protokoll över sina möten och sin administration.

6§ MEDLEMSAVGIFT

Medlemmar betalar en medlemsavgift per räkenskapsperiod till förbundet. Medlemsavgiften fastställs vid förbundets ordinarie möte. Olika medlemsgrupper kan ha olika medlemsavgifter. Hedersmedlemmar och hedersordföranden är befriade från medlemsavgifter. De ordinarie medlemmarnas medlemsavgift kan graderas så att medlemmar som har flera än en röst, betalar en höjd medlemsavgift i proportion till röstantalet.

7§ BESLUTFÖRHET OCH ADMINISTRATION

Högsta beslutanderätten i förbundet utövas av medlemmarna på förbundets möten, vilka är förbundets ordinarie möte och förbundets extra möte. Under tiden mellan förbundsmötena utövas medlemmarnas beslutanderätt av fullmäktige till de delar som bestämts i de här stadgarna. För förbundets administration svarar förbundets styrelse samt verksamhetsledaren och andra funktionärer som är underställda styrelsen.

Om förbundets distrikt och deras uppgifter bestäms skilt nedan. En anställd på förbundet kan inte höra till styrelsen eller fullmäktige. En ledamot i förbundets styrelse kan inte samtidigt vara ledamot i fullmäktige.

8§ RÖSTRÄTT

På förbundets möten har varje ordinarie medlem som betalat sin medlemsavgift minst en ordinarie röst. Förutom en ordinarie röst kan en medlem ha högst två tilläggsröster, på det sättet som det bestäms här. En ordinarie medlem får en tilläggsröst, om det för medlemmen före den sista maj före förbundsmötet under ifrågavarande spelperiod har lösts in minst hundra (100) licenser som ingår i den av förbundsstyrelsen fastställda licensklassificeringen, samt en annan tilläggsröst, när det totala antalet licenser som lösts in på detta sätt är femhundra (500) eller mera.

Förbundets styrelse fastställer licensklasserna för följande spelperiod före den sista april samt medlemmarnas licens- och röstantal före den sista juni eller annars vid behov.

En understödjande medlem, stödmedlem, hedersmedlem och hedersordförande har ingen rösträtt.
 
På förbundets möten utövas medlemmarnas beslutanderätt av representanter som medlemmarna befullmäktigat. Varje medlem väljer åt sig själv en mötesrepresentant, som får använda hela röstantalet för den medlem som han eller hon representerar. En medlem kan åt gången representeras av enbart en mötesrepresentant, så att mötesrepresentanten har sammanlagt 1-3 röster till sitt förfogande, beroende på sällskap.

En mötesrepresentant som befullmäktigats av en medlem skall vara medlemmens lagliga företrädare, ledamot i medlemmens styrelse eller sådan myndig personmedlem som har förbundets giltiga licens. På mötet skall representanterna uppvisa en fullmakt som undertecknats av medlemsföreningens styrelse eller namntecknare.

För att kunna utöva rösträtt på förbundsmötet skall medlemmen meddela föreningen om sitt deltagande i mötet på förhand senast på den dag som angetts i möteskallelsen. Om medlemmen har försummat sin meddelandeskyldighet men skickar en representant som uppfyller ovannämnda villkor till förbundsmötet, kan representanten i fråga ändå godkännas att delta i mötet genom förbundsmötets beslut. Beslutet om att låta mötesrepresentanten delta i mötet skall fattas med majoritetsbeslut så att över hälften av de mötesrepresentanter som deltar i mötet understöder beslutet.

På fullmäktigemötena har varje fullmäktigeledamot som är på plats och varje suppleant som ersätter en frånvarande fullmäktigeledamot en röst. En fullmäktigeledamot eller suppleant kan inte använda sin röst via en representant. På ett distriktsmöte kan rösträtten utövas av en ordinarie medlem i distriktet på det sätt som stadgats i denna paragraf om rösträtt på förbundets möten.

9§ FÖRBUNDETS MÖTE

Förbundets ordinarie möte hålls vart tredje år i oktober-november på förbundets kallelse. Förbundets extra möte hålls när styrelsen eller fullmäktige anser att det är nödvändigt eller när medlemmar, som tillsammans representerar minst en tiondedel (1/10) av de röstberättigade medlemmarnas röster, har gjort ett skriftligt förslag om detta till styrelsen för behandling av ett visst ärende.

Förbundsmötets exakta plats och tidpunkt bestäms av förbundets styrelse. Förbundsmötets exakta tidpunkt måste meddelas medlemmarna skriftligt senast sextio (60) dygn före mötet. Meddelandet kan skickas till medlemmarna också via e-post.

Förbundets extra möte måste hållas inom två månader efter att medlemmarna på ovannämnda sätt har gjort skriftligt förslag om att hålla mötet. I kallelsen till förbundets extra möte måste nämnas ärendet för vilket mötet har sammankallats. I sammankallandet av förbundets extra möte skall i övrigt iakttas vad som stadgats i dessa stadgar om sammankallandet av förbundets möte.
 
Om de ärenden, som förbundets medlemmar vill att förbundsmötet skall behandla, måste göras ett skriftligt förslag till styrelsen senast trettio (30) dygn före mötet.

Mötets beslut blir den åsikt som understöds av över hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst. Personvalen avgörs så att de som fått flest röster väljs. Om det är bara en person som skall väljas, måste denna få över hälften av rösterna. Om rösterna faller jämnt vid personval avgör lotten.

På förbundets ordinarie möte behandlas:
1) mötets öppnande
2) för mötet väljs
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två protokolljusterare
  d) erforderligt antal rösträknare
3) konstateras
  a) närvarande
  b) på mötet representerade röstberättigade medlemmar samt deras röstantal och befullmäktigade representanter
4) konstateras mötets laglighet och beslutförhet
5) presenteras styrelsens långsiktiga verksamhetsplan och diskuteras utvecklandet av verksamheten på lång sikt
6) presenteras förbundsstyrelsens rapport om förbundets ekonomiska situation samt diskuteras förbundets ekonomi och dess utveckling
7) beslutas om styrelseordförandens och ledamöternas arvoden och arvodesgrunder för tre följande räkenskapsperioder
8) beslutas om antalet styrelseledamöter för tre följande räkenskapsperioder
9) väljs styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter bland de kandidater som ställts upp enligt 16 § för tre följande räkenskapsperioder
10) beslutas om antalet fullmäktigeledamöter och deras fördelning mellan distrikten för tre följande räkenskapsperioder
11) väljs fullmäktigeledamöterna och deras distriktsbaserade suppleanter för tre följande räkenskapsperioder
12) väljs två revisorer och deras personliga revisorssuppleanter för tre följande räkenskapsperioder
13) fastställs medlemsavgifter för tre följande räkenskapsperioder
14) behandlas ärenden som föreslagits av styrelsen eller startats av medlemmar enligt denna paragraf
15) mötets avslutande

10§ FULLMÄKTIGE

Fullmäktige består av högst 21 ordinarie ledamöter som valts vid förbundets ordinarie möte samt distriktsbaserade suppleanter. Fullmäktige är behöriga när minst hälften av fullmäktigeledamöterna eller de frånvarande ledamöternas distriktsbaserade suppleanter är närvarande.

Antalet ledamöter i fullmäktige måste fördelas mellan förbundets olika distrikt och i fullmäktige måste finnas förbundets distriktsmässiga representation så att från varje distrikt väljs högst 3 fullmäktigeledamöter. Båda könen bör vara representerade bland fullmäktigeledamöter och suppleanter.

Fullmäktige håller ett ordinarie möte per räkenskapsperiod i mars-april.

Endast fullmäktigeledamöter och suppleanter samt förbundets styrelse, revisorer och funktionärer har rätt att vara närvarande på fullmäktiges möten. Andra har inte rätt att vara närvarande om inte förbundsmötet eller fullmäktige beslutar annat.

Extra fullmäktigemöte hålls, när förbundets styrelse anser att det är nödvändigt eller när minst hälften (½) av fullmäktigeledamöterna har gjort ett skriftligt förslag om detta till styrelsen för behandling av ett visst ärende. I kallelsen till fullmäktiges extra möte måste nämnas ärendet för vilket mötet har sammankallats. Det extra mötet måste hållas inom en månad efter att fullmäktigeledamöter på ovannämnda sätt har gjort ett förslag om att hålla mötet.

Fullmäktige kan inte behandla ärenden, som enligt dessa stadgar tillkommer förbundsmötet. Om de ärenden som fullmäktigeledamöterna önskar att fullmäktigemötet skall behandla måste ett skriftligt förslag göras till förbundets styrelse senast trettio (30) dygn före mötet.

På det ordinarie fullmäktigemötet behandlas:
1) mötets öppnande
2) för mötet väljs
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två protokolljusterare
  d) erforderligt antal rösträknare
3) konstateras närvarande samt röstberättigade ordinarie ledamöter och suppleanter i fullmäktige
4) konstateras mötets laglighet och beslutförhet
5) presenteras styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning och fastställs årsredovisningen
6) presenteras revisorernas berättelse och beslutas om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens
ledamöter och andra redovisningsskyldiga
7) väljs medlemmar till det besvärsutskott som avses i 12§ för den följande tävlingsperioden
8) behandlas ärenden som lagts fram av styrelsen och som startats av fullmäktigeledamöter enligt denna paragraf
9) mötets avslutande

11§ FÖRBUNDETS STYRELSE

Förbundets ärenden sköts av en styrelse som valts av det ordinarie förbundsmötet och som består av ordförande och minst sex (6) och högst åtta (8) ledamöter. Förbundets styrelse kallas i dessa stadgar också förbundsstyrelsen. Båda könen bör vara representerade bland förbundsstyrelsens ledamöter. Under förbundsstyrelsen arbetar förbundets verksamhetsledare som leder arbetet i förbundets kansli. Förbundsstyrelsens ordförande kallas också förbundets ordförande.

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs alltid för tre räkenskapsperioder åt gången. Ifall en styrelseledamot avgår eller en styrelseledamots mandatperiod annars avbryts kan fullmäktige välja en efterföljare för denna person. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller, när denna är förhindrad, vice ordföranden, vid behov eller när minst två (2) ledamöter så begär. Styrelsen är beslutför, när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande.

De ärenden som styrelsen behandlar avgörs med en enkel röstmajoritet. När rösterna faller jämnt avgör ordförandens åsikt, vid personval ändå lotten.

Styrelsen skall:
1) leda och övervaka den nationella innebandyverksamheten
2) representera förbundet och på alla lagliga sätt främja förbundets syften
3) delta aktivt i samhällelig påverkan och intressebevakning i anslutning till motion och idrott
4) sköta förbundets ekonomi och svara för förvaltningen av förbundets förmögenhet
5) fatta beslut om sammankallandet av förbundets fullmäktigemöten och distriktsmöten och deras beredning
6) fastställa medlemmarnas röstetal på förbundets möten
7) tillse att ekonomiska planer och verksamhetsplaner samt verksamhetsberättelser och årsredovisningar utarbetas
8) tillse enligt lagar och stadgar att de beslut som fattats på förbundets och fullmäktiges möten verkställs
9) godkänna nya medlemmar och föra medlemsförteckningen samt spelarlicens-, försäkrings- och disciplinregister samt andra för verksamheten nödvändiga register
10) utarbeta och fastställa nedre gradens bestämmelser och anvisningar i förbundets inre verksamhet
11) fastställa förbundets licensklasser och inlösningsförfarandet för licenser
12) utarbeta och fastställa förbundets tävlings-, disciplins- och tävlingsregler samt besluta om deras tolkning
13) utse de utskott och organ som förbundet behöver
14) besluta om inrättande eller upphävande av befattningar samt val och uppsägning av verksamhetsledaren
15) besluta om befattningsbeskrivningar för och val och uppsägning av förbundets centrala funktionärer
16) besluta om beviljandet av förbundets medaljer samt förslag om andra heders- och förtjänsttecken
17) besluta om att inbjuda en person, som under en lång tid på ett särskilt betydelsefullt sätt har främjat förbundets syftemål, till hedersmedlem i förbundet
18) välja förbundets representanter för andra organisationer
19) besluta om disciplinära åtgärder mot medlemmar och deras medlemmar
20) sköta om ansökningar till värdetävlingar och deltagande i dem
21) utse landslagen och dess medlemmar samt besluta om landslagens verksamhet och ekonomi
22) besluta och sköta om förbundets distrikt och deras organisation.

Styrelseordföranden skall:
1) leda och representera förbundet
2) arbeta som verksamhetsledarens chef
3) övervaka arbetet på förbundets kansli
4) sammankalla och leda förbundets styrelse

Verksamhetsledaren skall:
1) leda förbundets kansli, distrikt och förbundsfunktionärers arbete
2) arbeta som sekreterare för förbundets styrelse
3) representera förbundet enligt styrelsens och styrelseordförandens beslut
4) övervaka landslagens verksamhet och ekonomi.

12§ BESVÄRSUTSKOTT

Besvärsutskottet utgörs av fem medlemmar som valts av fullmäktigemötet och av vilka åtminstone ordföranden och vice ordföranden måste ha avlagt en högre högskoleexamen som medför behörighet för domartjänst. Mandatperioden för en medlem i utskottet är en tävlingsperiod.

Fullmäktige kan vid behov komplettera utskottets sammansättning, ifall en utskottsmedlem avgår eller annars lämnar sin uppgift mitt under mandatperioden. Besvärsutskottets medlemmar väljer utskottets ordförande och vice ordförande inom sig. Besvärsutskottets kontaktperson är besvärsutskottets sekreterare som sköter utskottets löpande ärenden och som utses av förbundet.

Besvärsutskottet sammanträder vid behov efter kallelse av ordföranden eller, när denna är förhindrad, av vice ordföranden. Besvärsutskottet är behörigt när minst tre av besvärsutskottets medlemmar av vilka åtminstone en är ordförande eller vice ordförande deltar i beslutsfattandet.

Besvärsutskottet behandlar utan dröjsmål besvär mot sådana beslut om straff och disciplinära åtgärder som fattats på basis av tävlingsregler, samt besvär mot avgöranden om protester. Besvärsutskottet skall meddela skriftligt sitt beslut jämte motiveringar till parterna inom 14 dygn efter beslutsfattandet.

Beslutet som besvärsutskottet fattar i ärendet är slutgiltigt.  

13§ FÖRBUNDETS DISTRIKT

Förbundets verksamhet har indelats i distrikt. Till distriktet hör de ordinarie medlemmarna inom distriktet. Förbundets styrelse beslutar om distriktens antal och geografiska gränser samt fastställer medlemmarna i varje distrikt.

Inom sitt verksamhetsområde skall distriktet främja förverkligandet av förbundets ändamål i enlighet med förbundets stadgar och godkända verksamhetsplan.

För att sköta sina uppgifter skall distriktet:
1) främja skapandet och förbättrandet av förutsättningar för träning, tävlande, fritidssysselsättning och annan verksamhet för medlemmarna och innebandyutövare i distriktet.
2) främja och styra förbundets medlemmar i sitt område och särskilt barn och unga att utvecklas till samhällsmedlemmar som har en idrottslig livsstil samt stödja deras mål i innebandy
3) samarbeta med kommuner och andra samfund i sitt område
4) ställa upp kandidater till fullmäktigeledamöter i enlighet med 16§

För att sköta sina uppgifter kan distriktet dessutom:

 • ge förslag till representanter i motionens och idrottens regionala organ
 • förbereda förslag och initiativ för förbundets beslutande organ
 • ta ställning till samhälleliga frågor inom motion och idrott inom distriktet


Distriktets möten kallas i dessa stadgar också distriktsmöten. Rätt att närvara på distriktsmöten har förbundets varje ordinarie medlem i distriktet, förbundets styrelsemedlemmar och fullmäktigeledamöter samt förbundets funktionärer.

Distriktets ordinarie möte hålls vart tredje år i april-maj på kallelse av förbundets styrelse.  

Distriktets extra möte hålls när styrelsen anser att det är nödvändigt eller när distriktsmedlemmar som tillsammans representerar minst en tiondedel (1/10) av röstberättigade medlemmars röstantal i distriktet, har gjort ett skriftligt förslag om detta till styrelsen på grund av ett visst ärende. I kallelsen till ett extra möte måste nämnas ärendet för vilket mötet har sammankallats. Det extra mötet måste hållas inom två månader efter att medlemmarna på ovannämnda sätt har gjort skriftligt förslag om att hålla mötet.

Förbundets styrelse meddelar medlemmarna i distriktet distriktsmötets tidpunkt skriftligt senast 30 dygn före mötet. Meddelandet kan också skickas via e-post.  

De medlemmar som hör till distriktet har rätt att ge förslag om ärenden som de vill att skall behandlas på distriktsmötet. Förslagen skall tillställas en funktionär för förbundet i distriktet eller förbundets styrelse minst 21 dygn före mötet.

Vid distriktets ordinarie möte skall följande ärenden förekomma:
1) mötets öppnande
2) för mötet väljs
 a) ordförande
 b) sekreterare
 c) två protokolljusterare
 d) erforderligt antal rösträknare,
3) fastställs
 a) deltagarna  
 b) på mötet representerade röstberättigade till distriktet hörande medlemmar samt deras röstantal och befullmäktigade representanter  
4) konstateras mötets laglighet och beslutförhet
5) utses distriktets kandidater till fullmäktiges ordinarie ledamöter
6) utses distriktets kandidater till fullmäktiges suppleanter och bestäms om deras prioritetsordning
7) behandlas övriga ärenden som bestämts i dessa stadgar
8) behandlas ärenden som medlemmarna föreslagit
9) mötets avslutande

14§ TECKNANDET AV FÖRBUNDETS NAMN

Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande, någondera tillsammans med verksamhetsledaren eller kassören.

15§ KALLELSE TILL MÖTE
 
Förbundets fullmäktigemöten och distriktsmöten kallas samman av förbundets styrelse.

Kallelse till förbundsmötet skall tillställas senast tjugoett (21) dygn före mötet antingen genom att skicka kallelsen skriftligt till varje medlem eller genom att publicera den i en tidning som utkommer på förbundets hemort och dessutom på förbundets webbplats.

Kallelse till fullmäktigemötet skall tillställas senast fjorton (14) dygn före mötet genom att skicka kallelsen skriftligt till varje fullmäktigeledamot.
 
Kallelse till distriktsmötet skall tillställas senast fjorton (14) dygn före mötet antingen genom att skicka kallelsen skriftligt till varje medlem i distriktet och genom att publicera kallelsen på förbundets webbplats. En skriftlig kallelse kan också skickas via e-post till en adress som medlemmen har uppgett.

16§ UPPSTÄLLANDE AV KANDIDATER TILL STYRELSEORDFÖRANDE,
STYRELSELEDAMÖTER OCH FULLMÄKTIGELEDAMÖTER

En röstberättigad förbundsmedlem kan ställa upp en kandidat till förbundets styrelseordförande och styrelseledamot. Uppställandet av kandidaten sker genom att anmäla kandidaten skriftligt till förbundets styrelse senast 30 dagar före förbundsmötet.

Andra än röstberättigade förbundsmedlemmar har inte rätt att ställa upp kandidater till förbundets styrelsemedlem eller styrelseordförande.

Distriktsmötet kan ställa upp kandidater till ledamöter i fullmäktige genom att anmäla kandidaten skriftligt till förbundets styrelse senast 30 dagar före förbundsmötet. Endast distriktsmötet har rätt att ställa upp ifrågavarande distriktets kandidater till fullmäktigeledamöter.

Förbundsmötet är inte bundet till de kandidater som medlemmarna eller distriktsmötena ställer upp.

17§ ANTIDOPING

Förbundet och dess medlemmar har åtagit sig att iaktta de gällande bestämmelserna i Finlands antidopingregelverk och den Internationella olympiska kommitténs (IOK), den Internationella paralympiska kommitténs (IPC) och det Internationella Innebandyförbundets (IFF) antidopingregler.

18§ RÄKENSKAPSPERIOD

Förbundets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet med behövliga dokument skall överlämnas till revisorerna senast tjugofem (25) dygn före fullmäktiges ordinarie möte. Revisorerna skall förelägga styrelsen en skriftlig revisionsberättelse senast två veckor före fullmäktiges ordinarie möte. Revisorerna skall också följa förbundsstyrelsen verksamhet, och de har rätt att göra en inspektion när som helst vid en tidpunkt som de bestämmer. Revisorernas mandatperiod är tre räkenskapsperioder.

19§ UTTRÄDE OCH UTESLUTNING UR FÖRBUNDET SAMT
ANDRA DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Medlemskapet i förbundet upphör, om medlemmen utträder eller utesluts. Medlemmen är fri från sitt medlemskap tre månader efter det att meddelandet om utträde har skriftligt lämnats in till förbundets styrelse eller dess ordförande eller meddelas för anteckning i protokollet under förbundets möte.

Medlemmen är emellertid fortfarande ansvarig för de skyldigheter som har uppstått under medlemskapet.

Förbundets styrelse kan utesluta en medlem som:

 • försummar att betala sin medlemsavgift
 • agerar i strid med förbundets stadgar eller syfte
 • skadar eller strävar efter att skada förbundets verksamhet

Om en medlem bryter mot förbundets stadgar eller har inom idrotten handlat i strid med idrottens etiska värden och principerna om fairplay, kan förbundets styrelse också besluta om att utesluta medlemmen från förbundets verksamhet för en viss tid.

Om förlust av serieplats eller tävlingsrätt, om böter eller varning beslutar förbundsstyrelsen eller av densamma förordnat organ i enlighet med vad som närmare bestäms i förbundets tävlingsregler och disciplinära bestämmelser.

Förbundets styrelse eller av densamma förordnat organ kan också besluta om tävlingsförbud, böter eller varning som gäller en medlem i enlighet med vad som närmare bestäms i förbundets tävlingsregler eller disciplinära bestämmelser, om en medlem i någon av dess medlemsföreningar bryter mot förbundets stadgar eller har inom idrott agerat i strid med idrottens etiska värden eller idrottens principer om fairplay.

Beslutet träder genast i kraft och måste skriftligt delges den behöriga. Ett beslut som gäller en medlem anses ha kommit till den behörigas kännedom fem dagar efter att beslutet har skickats till denne i ett slutet kuvert. En utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet till följande fullmäktigemöte.

Överklagandet måste delges skriftligt förbundets styrelse inom 14 dygn efter underrättelsen om det skriftliga beslutet om uteslutning, med undantag av underrättelsedagen. Om inte överklagandet framförs i ovannämnda ordning, träder beslutet om uteslutning i kraft genast efter att tidsfristen på 14 dygn har gått ut. I annat fall ses medlemmen som utesluten först när fullmäktigemötet har bekräftat beslutet om uteslutning.

Förbundsstyrelsen kan neka medlemmen rösträtt på förbunds- eller distriktsmötet, om medlemmen inte har gjort de betalningar som avses i stadgarna inom tre månader från förfallodagen. Om medlemmen har försummat att betala sin medlemsavgift under en eller flera föregående räkenskapsperioder, kan förbundets styrelse konstatera att medlemmen har utträtt ur förbundet.

En medlem som anses ha utträtt på grund av försummelse av medlemsavgiften har inte rätt att överklaga till förbundets styrelse eller förbundsmötet.

De uteslutna har inte rätt att kräva tillbaka de avgifter de har betalat till förbundet eller de distrikts- och regionorganisationer som är underställda förbundet.

20§ ÄNDRING AV STADGAR

Beslutet om ändringen av stadgar måste fattas på förbundets möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de givna rösterna. I möteskallelsen måste nämnas om ändringen av stadgar.

21§ UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

Förbundet upplöser sig, om beslutet om detta har gjorts på två möten som hållits med minst två månaders mellanrum och på båda har minst två tredjedelar (2/3) av de givna rösterna varit för upplösning. I möteskallelsen måste nämnas om upplösningen av förbundet.

När förbundet upplöser sig används förbundets pengar till att främja förbundets syfte på det sätt som det senare mötet som beslutar om upplösandet bestämmer. När förbundet upplöses genom domstolsbeslut används pengarna för samma ändamål.

CraftEerikkiläLIDLOsuuspankkiSuveraSubwayTeho sportTupla+UnihocVeikkausVW-HyötyautotBiokia
Fais est. 1993TalgrafStadiumTallinkSponsor InsightEversheds Asianajotoimisto

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Tallennettavista tiedoista voit lukea tietosuojaselosteesta.